Lịch sử triết học phương Tây
Phụ đề: Triết học phương Tây cận hiện đại
Tác giả: Đỗ Minh Hợp
Ký hiệu tác giả: DO-H
DDC: 109.022 - Hợp tuyển lịch sử triết học Tây phương
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009401
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 706
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nhà xuất bản 5
Lời giới thiệu 9
CHƯƠNG I: CÁC NHÀ TRIẾT HỌC LỚN THẾ KỶ XVII - NỬA ĐẦU THẾ KỶ XVIII 29
I. Đặc thù, bối cảnh văn hóa xã hội thế kỷ XVII - nửa đầu thế kỷ XVIII 29
II. Khởi đầu của triết học cận hiện đại 36
III. Các triết gia lớn 45
CHƯƠNG II: TRIẾT HỌC KHẢI SÁNG 195
I. Triết học khai sáng Pháp thế kỷ XVIII 196
II. Triết học khai sáng Đức thế kỷ XVIII 247
III. Triết học khai sáng Mỹ 288
CHƯƠNG III: TRIẾT HỌC CỔ ĐIỂN ĐỨC 301
I. Khái niệm "Triết học cổ điển Đức" 301
II. Các đại diện tiêu biểu 307
CHƯƠNG IV: TRIẾT HỌC MÁC (1818-1883) 575
I. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác và nền văn minh công nghệ 575
II. Tư tưởng nhân học 595
III. Vấn đề tha hóa và quan điểm triết học lịch sử của Mác 608
IV. Bản chất nhân văn của triết học Mác 622
V. Vận mệnh của học thuyết Mác về chủ nghĩa duy xã hội 637
VI. Học thuyết Mác trong bối cảnh toàn cầu hóa 667
Tài liệu tham khảo 683