Lịch sử triết Tây
Phụ đề: Từ thời Cổ đại đến ngày nay
Tác giả: Lm. Nguyễn Hữu Thy
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 109.022 - Hợp tuyển lịch sử triết học Tây phương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008873
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 502
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

Lời nói đầu7

CHƯƠNG I: TRIẾT HỌC HY LẠP THỜI CỔ ĐẠI  
1. Cái nhìn tổng quát 19
2. Các giai đoạn phát triển 20
2.1. Triết học cổ đại 20
2.2. Triết học cổ điển 21
2.3. Từ thần thoại tới suy lý Triết học 22
3. Các triết gia tiền Socrate 25
4. Socrate 31
5. Platon 33
5.1. Những nét chính trong Triết học Platon 33
5.2. Quan điểm Platon về các ý tưởng 35
5.3. Thái độ Platon đối với tri thức thực nghiệm 41
5.4. Đạo đức học và Triết học về nhà nước 45
5.5. Triết học về thiên nhiên 48
6. Aristote 49
6.1. Những nét chính trong Triết học Aristote 49
6.2. Luận lý học về ngôn ngữ 51
6.2.1. Phương pháp tam đoạn luận 51
6.2.2. Triết học về ngôn ngữ 53
6.3. Lý thuyết về thiên nhiên 54
6.4. Khoa Siêu hình học Aristote 55
6.4.1. Cái nhìn lịch sử 55
6.4.2. Nội dung Siêu hình học Aristote 57
6.4.3. Tri thức Siêu hình học theo quan điểm Aristote 59
6.4.4. Aristote bỏ rơi hữu thể 61
6.5. Đạo đức học và Triết học về nhà nước 64
6.6. Triết học về nhà nước 67
7. Nền Triết học của văn minh Hy Lạp 68
CHƯƠNG II: TRIẾT HỌC RÔMA  
1. Duy trì truyền thống tư tưởng Hy Lạp 75
2. Thời hậu Cổ đại 77
3. Thời Trung cổ: Triết học và Thần học 79
3.1. Cái nhìn tổng quát 79
3.2. Đức tin và sự tri thức 82
3.2.1. Từ thời hậu Cổ đại tới Trung cổ 82
3.3. Sự phát triển của Kinh Viện 87
3.3.1. Phương pháp luận lý Kinh Viện 87
3.3.2. Những ý niệm trừu tượng tổng quát 89
3.3.3. Kinh Viện tiếp nhận tư tưởng Aristote 94
3.3.4. Thomas Aquinas kiện toàn Triết học Aristote 97
3.3.5. Quan điểm Thomas Aquinas về toi thức 103
3.3.6. Giai đoạn Kinh Viện 108
CHƯƠNG III: KHỞI ĐẦU THỜI TÂN ĐẠI, THỜI PHỤC HƯNG  
1. Cái nhìn tổng quát 113
2. Thời Phục hưng và chủ thuyết nhân bản 116
3. Các giá trị cơ bản của Humanismus 123
4. Triết học thòi Phục hưng 125
5. Nikolaus von Kues 125
6. Sự Phục hưng chủ thuyết Platon 130
7. Marsilio Ficino 130
CHƯƠNG IV: THẾ KỶ XVII, TRÍ NĂNG VÀ SỰ KINH NGHIỆM  
1. Cái nhìn tổng quát 137
2. Tri thức tân tiến về khoa học 139
2.1. Sự ý thức Triết học 139
2.2. Phương pháp quy nạp 145
2.3. Biết là sức mạnh 148
2.4. Vũ trụ và trái đất 149
2.5. Khoa học tự nhiên thuộc toán học 155
3. Học thuyết Duy lý 158
4. Sự hoài nghi và sự chắc chắn 159
5. Các triết gia Duy lý tiêu biểu 162
5.1. René Descartes 164
5.1.1. Các nguyên tắc tri thức chắc chắn 165
5.1.2. Cogito, ergo sum 166
5.1.3. Sự hiện hữu của Thiên Chúa 170
5.1.4. Quan niệm của Descartes về tri thức 175
5.1.5. Descartes đề cao trì thức quan niệm 177
5.1.6. Tri thức thực nghiệm trong quan niệm Descartes 178
5.2. Immanuel Kant 182
5.2.1. Kant quan niệm về tri thức 186
5.2.2. Vật tự thân 189
5.2.3. Kant quan niệm về không gian 191
5.2.4. Giới hạn của sự nhận thức 196
5.2.5. Quan niệm 197
5.2.6. Phán đoán 198
5.2.7. Lý trí là gì? 199
5.2.8. Các ý niệm siêu nghiệm 200
5.2.9. Kết luận 201
5.3. Baruch de Spinoza 202
5.4. Gottfried Wilhelm Leibniz 207
5.4.1. Cái nhìn tổng quát 208
5.4.2. Cấu trúc vũ trụ 210
5.4.3. Thần luận 212
5.4.4. Trào lưu Ánh Sáng 214
5.4.5. Sự hòa điệu 215
5.4.6. Thuyết đơn tử 215
5.4.7. Toán học: các con số xuất phát từ tinh thần tôn giáo 218
5.4.8. Luận lý học 219
6. Nhận định về học thuyết Duy lý 219
6.1. Platon 221
6.2. Descartes 222
6.3. Kant.. 224
6.3.1. Tính cách tiên nghiệm trong Kantianismus 224
6.3.2. Giá trị tri thức 225
6.3.3. Giá trị tổng quát của Kantianismus 227
CHƯƠNG V: HỌC THUYẾT DUY NGHIỆM  
1. Sự nhận thức của con người 229
2. Các triết gia Duy nghiệm tiêu biểu 231
2.1. John Locke 231
2.1.1. Lý thuyết nhận thức 232
2.1.2. Các ý tưởng 233
2.1.2.1. Không thể có những ý tưởng bẩm sinh 233
2.1.2.2. Nguồn gốc các ý tưởng 235
2.2. David Hume..... 239
2.2.1. Quan niệm Triết học 242
2.2.2. Lý thuyết nhận thức 244
2.2.3. Nguồn gốc tri thức của con người 246
2.2.4. Thế giới ngoại cảnh 247
2.2.5. Vấn đề bản sắc cá nhân 248
2.2.6. Ý chí tự do 250
2.2.7. Tương quan nhân quả 251
2.2.8. Đạo đức học... 253
2.3. George Berkeley 254
2.3.1. Quan niệm Triết học của Berkeley 255
2.3.2. Lược khảo về những nguyên tắc nhận thức 258
2.3.3. Tổng lược về John Locke 258
2.3.4. Quan điểm của Berkeley 260
2.3.5. Giải thích quan điểm của Berkeley 264
2.3.6. Ảnh hưởng của Berkeley 265
2.4. Étienne Bonat de Condillac 267
2.4.1. Chủ trương của học thuyết Duy nghiệm 275
2.4.2. Nguồn gốc các ý tưởng 276
2.4.2.1.Các ý tưởng đơn sơ 276
2.4.2.2.Các ý tưởng phức tạp 277
2.4.3. Nhận định về thuyết Duy nghiệm 278
2.4.4. về nguồn gốc các ý tưởng 279
CHƯƠNG VI: THỜI ĐẠI ÁNH  
1. Lý trí và sự tự do 283
1.1. Cái nhìn tổng quát 283
1.2. Một thế hệ nhân loại hữu lý 286
1.3. Lý trí và tình cảm đại chúng 290
1.4. Tinh thần và vật chất 291
2. Chủ thuyết Duy cảm 293
3. Thuyết hữu thần và sự phê bình tôn giáo 294
3.1. Voltaire 297
3.2. Jean-Jacques Rousseau 300
CHƯƠNG VII: THẾ KỶ XIX, TỪ THỜI TÂN ĐẠI TỚI THỜI HIỆN ĐẠI  
1. Cái nhìn tổng quát 307
2. Chủ thuyết Duy tâm Đức quốc 309
3. Các triết gia Duy tâm tiêu biểu 310
3.1. J ohannesGottlieb F ichte 310
3.1.1. Con đường dẫn tới Triết học 311
3.1.2. Tác phẩm Nền tảng toàn bộ các lý thuyết khoa học 313
3.1.3. Tương quan giữa Fichte và Kant 315
3.1.4. Triết học tại Jena 317
3.1.5. Lý thuyết về luật lệ 318
3.1.6. Lý thuyết về luân lý 319
3.1.7. Lý thuyết về tôn giáo 319
3.1.8. Fichte và cuộc cách mạng Pháp 320
3.2. Friedrich Wilhelm Schelling 321
3.2.1. Công ừình nghiên cửu và dạy học 324
3.2.2. Sự nghiệp Triết học Trọng điểm công trình nghiên cứu về Schelling 325
3.2.3. Chỗ đứng ừong nội bộ Duy tâm Đức quốc 326
3.2.4. Triết học tự nhiên 327
3.2.5. Cái tuyệt đối 329
3.2.6. Hữu thể học hóa Triết học siêu nghiệm 330
3.2.7. Triết học siêu nghiệm 332
3.2.8. Hệ thống học thuyết Duy tâm siêu nghiệm 334
3 2 9. Kết luận 335
3.3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 336
3.3.1. Cái nhìn tổng quát 336
3.3.2. Những điểm chính của Triết học Hegel 341
3.3.3. Điều chân thật là cái cốt yếu“ 342
3.3.4. Biện chứng pháp 345
3.3.5. Biện chứng pháp là sự chuyển động của các sự vật 346
3.3.6. Nền tảng Triết học Hegel 348
3.3.7. Con đường dẫn tới quan điểm khoa học 348
3.3.8. Triết học về tinh thần 350
3.3.9. Tinh thần chủ quan 350
CHƯƠNG VIII: CHỦ NGHĨA DUY VẬT  
1. Cái nhìn tổng quát 353
2. Ngược dòng lịch sử 354
3. Phê bình chủ nghĩa Duy vật 355
4. Các triết gia Duy vật tiêu biểu 358
4.1. Ludwig F euerbach 358
4.2. Karl Marx 362
4.2.1. Friedrich Engels, người bạn tri kỷ 365
4.2.2. Bản Tuyên ngôn đảng Cộng sản 365
4.2.3. Tóm tắt hệ thống tư tưởng Marx 367
4.2.4. Marx phê bình các phóng thể 368
4.2.5. Phóng thể tư tưởng của Hegel 369
4.2.6. Marx phê bình phóng thể tôn giáo 370
4.2.7. Nguồn gốc phóng thể tôn giáo 373
4.2.8. Nhận định về sự phê bình tôn giáo của Marx 374
4.2.9. Marx phê bình phóng thể Triết học 375
4.2.10. Marx phê bình phóng thể chính trị 376
4.2.11. Nhận định về sự phê bình phóng thể chính trị 377
4.2.12. Marx phê bình về phóng thể xã hội 378
4.2.13. Các giai cấp xã hội 378
4.2.14. Nguồn gốc giai cấp trưởng giả 379
4.2.15. Nguồn gốc giai cấp vô sản 380
4.2.16. Nhận định về phóng thể xã hội 381
4.2.17. Marx phê bình phóng thể kinh tế 382
4.2.18. Tương quan giữa xã hội và kinh tế 383
4.2.19. Nhận định về phóng thể kinh tế 384
4.2.20. Biện chứng luận của Marx 385
4.2.21. Duy vật thuyết của Marx 386
4.2.22. Tóm lược chủ nghĩa Mác-xít 387
4.2.23. Nhận định tổng quát về hệ thống tư tường Marx 393
CHƯƠNG IX: NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI VỀ Ý NGHĨA  
1. Thẩm định lại tất cả các giá trị 395
2. Những triết gia cùng đồng quan điểm 399
2.1. Arthur Schopenhauer 399
2.1.1. Ảnh hưởng của Schopenhauer trên Freud 404
2.2. Friedrich Nietzsche 404
2.2.1. Nghệ thuật 406
2.2.2. Chủ nghĩa Hư vô và thẩm định lại các giá trị 408
2.3. Sören Kierkegaard 410
3. Chủ nghĩa Thực nghiệm và chủ nghĩa Thực dụng 414
3.1. Auguste Comte 414
3.2. John Stuart Mill 417
3.3. Charles Peừce 420
3.4. John Dewey 423
CHƯƠNG X: HỌC THUYẾT HOÀI NGHI  
1. Cái nhìn tổng quát 425
2. Thuyết Hoài nghi và thuyết Giáo điều 429
3. Những khuynh hướng Hoài nghi chính 433
3.1. Thuyết Hoài nghi Hàn lâm 433
3.2. Thuyết Hoài nghi Pyrrhon 434
3.3. Thuyết Hoài nghi thời Trung cổ 436
4. Tôn chỉ của thuyết Hoài nghi 438
5. Yểu tính của thuyết Hoài nghi 439
6. Nhận định về thuyết Hoài nghi 442
CHƯƠNG XI: THẾ KỶ XX, CHẤM TẬN TRIẾT HỌC  
1. Cuộc sống giao thời giữa thế kỷ XIX-XX 446
2. Triết học về cuộc sống 448
3. Hiện tượng luận 450
4. Triết học Hiện sinh 452
5. Nhân chủng học 460
6. Ngôn ngữ học 464
7. Thuyết Thực nghiệm luận lý 466
8. Triết học Phân tích 469
9. Lý thuyết khoa học 472
10. Xã hội 474
10.1. Chủ nghĩa Mác-xít Tây phương 474
10.2 Triết học chính trị 482
10.3. Cơ cấu luận và Hậu cơ cấu luận 484