Lịch sử triết học Tây phương
Phụ đề: Triết học thời Thượng Cổ
Tác giả: Lê Tôn Nghiêm
Ký hiệu tác giả: LE-N
DDC: 109.022 - Hợp tuyển lịch sử triết học Tây phương
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 8

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000107
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 611
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000108
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 611
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000109
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 611
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000110
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 611
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000111
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 611
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000829
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 611
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002899
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 611
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005366
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 611
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: TRIẾT HỌC HY LẠP  
PLATON VỚI TRUYỀN THỐNG 5
PLATON  
Tiểu sử 22
Các trước tác 28
*Chính văn và mạo văn 29
1. Những đối thoại nhỏ 31
2. Những đối thoại thời đứng tuổi 36
3. Những đối thoại ở thời về già 40
* Phương pháp trình bày tư tưởng Platon 41
A. Tri thức luận 54
B. Học thuyết nhửng lý tưởng hay biện chứng pháp 83
C. Thiên nhiên hay vật lý học 221
D. Luân lý và chính trị học 233
ARISTOTE  
Tiểu sử 250
Các trước tác 256
A. Tri thức và Khoa học 277
B. Thiên nhiên hay vật lý học 326
C. Sinh vật học 373
D. Tâm lý học 380
Đ. Siêu hình học hay đệ nhất triết học 397
E. Luân lý và chính trị học 434
CHƯƠNG II. TRIẾT HỌC THƯỢNG CỔ SAU ARISTOTE 449
TRƯỜNG PHÁI KHOÁI CẢM 459
EPICURE  
Tiểu sử 460
Các trước tác 465
A. Tri thức luận 467
B. Thiên nhiên học 478
C. Luân lý học 485
TRƯỜNG PHÁI KHẮC KỶ 490
A. Luận lý học 499
B. Thiên nhiên học 508
C. Luân lý học 515
TRƯỜNG PHẢI HOÀI NGHI 552
A. Hàn lâm viện trung cổ 525
B. Hoài nghi thuyết cảu Pyrrhon d' Elis 530
TRƯỜNG PHÁI PLATON MỚI 534
A. Giai đoạn chuẩn bị cho phái Platon mới 536
B. Các triết gia trường phái Platon mới 548
PLOTIN 552
C. Học thuyết Plotin 560
D. Những triết gia trường phái Platon mới về cuối 600