Phụng vụ tổng quát
Phụ đề: Tài liệu dành cho lớp Thần học cơ bản và bồi dưỡng giáo lý viên
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 264.020 1 - Phụng vụ tổng quát - Thần học về Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 10

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000560
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 230
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000561
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 230
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001069
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 230
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006355
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 230
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006356
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 230
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006357
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 230
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006358
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 230
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006649
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 230
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006652
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 230
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006653
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 230
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

 

Tài liệu tham khảo 4
A. Văn kiện tòa thánh 4
B. Các tài liệu nghiên cứu 6
Chương I. Thế nào là Phụng vụ? 8
Bài 1. Bản chất và ý nghĩa của Phụng vụ 8
I. Ý nghĩa danh từ Phụng vụ 8
II. Bản chất của Phụng vụ 10
III. Chủ thể chính yếu trong cử hành Phụng vụ 12
Bài 2. Lịch sử phụng vụ 16
I. Những bước khởi đầu 16
II. Từ các giai đoạn hình thành đến Công Đồng Vaticano II 18
Bài 3. Phụng vụ bao gồm những gì 21
I. Các bí tích 21
II. Các cử hành Phụng vụ khác 23
Bài 4. Phụng vụ và các hoạt động khác của Giáo hội 27
I. Phụng vụ, một hoạt động của Giáo hội 27
II. Phụng vụ nguồn mạch và năng lực cho mọi hoạt động của Giáo hội 28
Bài 5. Phụng vụ và công việc đại kết 30
I. Phụng vụ, nhân tố đối thoại đại kết 30
II. Những lãnh vực Phụng vụ cần thiết trong việc đối thoại đại kết 32
Bài 6. Phụng vụ và việc hội nhập văn hóa 37
I. Thế nào là hội nhập văn hóa trong Phụng vụ 37
II. Thẩm quyền hội nhập văn hóa 38
III. Cần hội nhập văn hóa những gì 40
Bài 7. Phụng vụ và việc đạo đức 42
I. Phụng vụ và đức tin 42
II. Phụng vụ và việc đạo đức 43
III. Các hình thức đạo đức bình dân 44
Chương II. Không gian phụng vụ 48
Bài 8. Các điệu bộ và cử chỉ trong phụng vụ 48
I. Tư thế của thân xác 49
II. Các cử chỉ 51
Bài 9. Các yếu tố vật chất 55
I. Trong văn hóa và các tôn giáo khác nhau 55
II. Trong truyền thống Kinh Thánh 56
III. Trong cử hành Phụng vụ của Giáo hội 57
Bài 10. Nơi cử hành Phụng vụ 61
I. Giáo hội, cộng đoàn phụng vụ 61
II. Nơi cử hành phụng vụ 63
Chương III. Năm phụng vụ 67
Bài 11. Phân chia năm Phung vụ 67
I. Năm phụng vụ diễn tả lịch sử cứu độ 67
II. Màu nhiệm vượt qua, trung tâm của năm Phụng vụ 68
III. Việc phân chia các mùa Phụng vụ 69
Bài 12. Tam nhật vượt qua 74
I. Tam nhật vượt qua, đỉnh cao của năm Phụng vụ 74
II. Cử hành Tam nhật vượt qua 77
Bài 13. Mùa Phục sinh 81
I. Ý nghĩa mùa phục sinh 81
II. Cử hành Phụng vụ mùa Phục sinh 84
Bài 14. Mùa chay 87
I. Ý nghĩa mùa chay 87
II. Cử hành phụng vụ mùa chay 88
Bài 15. Mùa Giáng sinh 93
I. Ý nghĩa mùa Giáng sinh 93
II. Cử hành phụng cụ mùa Giáng sinh 95
Bài 16. Mùa vọng 100
I. Ý nghĩa mùa vọng 100
II. Cử hành phụng cụ mùa vọng 101
Bài 17. Mùa thường niên 105
I. Ý nghĩa mùa thường niên 105
II. Cử hành phụng vụ mùa thường niên 108
Bài 18. Lễ trọng, lễ kính, lễ nhớ 111
I. Thế nào là lễ trọng? 111
II. Thế nào là lễ kính? 113
III. Thế nào là lễ nhớ? 115
Bài 19. Phụng vụ Chư thánh 117
I. Truyền thống mừng kính Đức Maria và các thánh trong năm Phụng vụ 117
II. Xếp loại các thánh 118
III. Mừng kính các thánh vào các dịp lễ hay mùa Phụng vụ khác nhau 120
Bài 20. Lễ nhu cầu 123
I. Thế nào là lễ nhu cầu? 123
II. Thánh lễ có nghi thức riêng 124
III. Lễ ngoại lịch 126
IV. Lễ cho các nhu cầu riêng 127
Chương IV. Phụng vụ thánh lễ 128
Bài 21. Lịch sử Thánh lễ 128
I. Tiệc vượt qua Do Thái 128
II. Giai đoạn hình thành và phát triển 130
III. Việc canh tân phụng vụ của Công đồng Trento và Vaticano II 131
Bài 22. Cấu trúc Thánh lễ 134
I. Nghi thức mở đầu 134
II. Phụng vụ Lời Chúa 135
III. Phụng vụ Thánh thể 136
IV. Nghi thức kết thúc 137
Bài 23. Nghi thức mở đầu 139
I. Cấu trúc nghi thức mở đầu 139
II. Ý nghĩa 141
III. Ứng dụng thức hành 142
Bài 24. Phụng vụ Lời Chúa 145
I. Cấu trúc phụng vụ Lời Chúa 145
II. Ý nghĩa 147
III. Ứng dụng thực hành 149
Bài 25. Phụng vụ Thánh thể 151
I. Cấu trúc Phụng vụ Thánh Thể 151
II. Ý nghĩa 154
III. Ứng dụng thực hành 155
Bài 26. Nghi thức kết thúc 157
I. cấu trúc nghi thức kết thúc 157
II. Ý nghĩa 159
III. Ứng dụng thực hành  160
CHƯƠNG V: Phụng vụ các Bí tích 162
Bài 27. Bí tích Thánh Tẩy 162
I. Cấu trúc nghi thức Thánh Tẩy  162
II. Ý nghĩa cử hành Thánh tẩy  163
III. Ứng dụng mục vụ  164
BÀI 28. Bí tích Thêm sức   168
I. Cấu trúc nghi thức Thêm sức  168
II. Ý nghĩa cử hành Thêm sức 170
III. Ứng dụng mục vụ 170
Bài 29. Bí tích Hoà giải 173
7. Cấu trúc nghi thức Hoà giải  173
II. Ý nghĩa cử hành hoà giải  176
III. Ứng dụng mục. vụ   177
Bài 30. Bí tích Xức dầu bênh nhân 179
I. Cấu trúc nghi thức Xức dầu bệnh nhân  179
II. Ý nghĩa cử hành Xức dầu bệnh nhân 181
III. Ứng dụng mục vụ 183
Bài 31. Bí tích Truyền chức 186
I. Cấu trúc nghi thức Truyền chức   186
II. Ý nghĩa cử hành Truyền chức  188
III. Ứng dụng mục vụ   190
Bài 32. Bí tích Hôn phối  192
I. Cấu trúc nghi thức Hôn phối  192
II. Ý nghĩa cử hành Hôn phối     193
III. Ứng dụng mục vụ  195
CHƯƠNG VI. CÁC CỬ HÀNH PHỤNG VỤ KHÁC 198
Bài 33. Các Á Bí tích 198
I.  Á Bí tích là gì ?   198
II. Phân loại Á bí tích   199
Bài 34. An Táng  203
I. Sự chết dưới ánh sáng Mầu nhiệm vượt qua.  203
II. Nghi thức an táng  204
III.  Ứng dụng mục vụ  207
Bài 35. Giờ kinh phụng vụ 209
I. Ý nghĩa giờ kinh Phụng vụ  209
II. Các giờ kinh trong ngày  210
III. Ứng dụng mục vụ  213
Bài 36. Tôn thờ Thánh Thể ngoài thánh lễ 216
I. Ý nghĩa việc tôn thờ Thánh Thể ngoài Thánh lễ 216
II. Cho rước lễ ngoài Thánh lễ  217
III. Chầu Thánh Thể và phép lành Mình Thánh Chúa  219