Theologia prima
Phụ đề: What is liturgical theology?
Tác giả: David W. Fagerberg
Ký hiệu tác giả: FA-D
DDC: 264.020 1 - Phụng vụ tổng quát - Thần học về Phụng vụ
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005036
Nhà xuất bản: Hillenbrand Books
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 29
Số trang: 242
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005037
Nhà xuất bản: Hillenbrand Books
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 29
Số trang: 242
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chapter 1: Deepening the Grammar of Liturgy 2 2
Chapter 2: Where Does Liturgical Theology Belong? 39 39
Chapter 3: The Pioneering Work of Alexander Schmemann 73 73
Chapter 4: What Does Liturgical Theology Look Like? 108 108
Chapter 5: Introducing Mrs. Murphy 133 Two-Tiered Religion 135 135
Chapter 6: An Ancient Example: Germanus of Constantinople 162 162
Chapter 7: A Modern Example: Alexander Schmemann 189 189
Chapter 8: A Century of Consequences 218 218
Index 239 239