Cẩm nang mục vụ giới trẻ Salêdiêng
Tác giả: Ban mục vụ giới trẻ Salêdiêng
Ký hiệu tác giả: BAN
DDC: 259.2 - Mục vụ giới trẻ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002371
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 217
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu 5
Dẫn nhập 7
PHẦN I: NHỮNG YẾU TỐ NỀN TẢNG 11
CHƯƠNG I: NHỮNG YẾU TỐ NỀN TẢNG CỦA CÔNG TÁC MỤC VỤ GIỚI TRẺ SA LÊDIÊNG 13
1. Don Bosco và sứ mệnh Salêdiêng: Một điểm tham chiếu có tính lịch sử 13
2. Một linh đạo, trong sứ mệnh, hệ thống dự phòng của Don Bosco 15
3. Đối với chúng ta, sứ mệnh Salêdiêng là việc phục vụ giới trẻ 18
CHƯƠNG II: KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MỤC VỤ SALÊDIÊNG NHỮNG NỀN TẢNG 31
1. Mục tiêu của Peps 31
2. Các đặc tính của Peps 32
3. Các chiều kích của Peps 34
PHẦN II: TIÊU CHUẨN LÀM VIỆC 63
CHƯƠNG 3: CỘNG ĐOÀN GIÁO DỤC MỤC VỤ 65
1. Chân tính của cộng đoàn 65
2. Sinh động hoá Cep 72
3. Cơ cấu và mô hình của việc sinh động hoá 77
CHƯƠNG 4: NHỮNG VIỆC PHỤC VỤ CỦA MỤC VỤ GIỚI TRẺ SALÊDIÊNG 87
I. Nguyện xá, trung tâm trẻ 89
1. Cội nguồn của nguyện xá Salêdiêng 89
2. Cộng đoàn giáo dục mục vụ nguyện xá tung tâm trẻ, kế hoạch giáo dục mục vụ 93
3. Kế hoạch giáo dục mục vụ 101
II. Các trường Sa lê diêng và các trung tâm huấn nghiệp 107
1. Cội nguồn các trường Sa lê diêng và các trung tâm huấn nghiệp 107
2. Cep trong các trường và trung tâm huấn nghiệp Salêdiêng 114
3. Kế hoạch giáo dục mục vụ trong các trường và trung tâm mục vụ 119
III. Giáo xứ được trao phó cho Salêdiêng 129
1. Tính độc đáo của giáo xứ Salêdiêng 129
2. Giáo xứ là một cộng đoàn (Cep giáo xứ) 131
3. Kế hoạch giáo dục mục vụ của giáo xứ Salêdiêng 137
IV. Công cuộc Salêdiêng cho người trẻ gặp khó khăn 143
1. Cội nguồn của công cuộc này 143
2. Cộng đoàn giáo dục mục vụ trong các công cuộc này 148
3. Kế hoạch giáo dục và mục vụ trong những công cuộc này 151
V. Những khởi đầu cho công cuộc mục vụ giới trẻ 158
1. Những yếu tố chung 158
2. Phong trào giới trẻ Salêdiêng 161
3. Những việc phục vụ chuyên hoá của việc đào luyện Kitô giáo và việc mục vụ 174
4. Việc mục vụ trong lãnh vực đại học 179
5. Việc mục vụ trong lãnh vực truyền thông xã hội 183
CHƯƠNG 5: CƠ CẤU SINH ĐỘNG HÓA CỦA CÔNG TÁC MỤC VỤ GIỚI TRẺ 185
1. Sinh động cấp tính 185
2. Phối hợp và sinh động liên tỉnh 197
3. Việc sinh động và phối hợp ở cấp thế giới 199
4. Việc sinh động và phối hợp ở cấp địa phương 200
CHƯƠNG 6: NHỮNG HƯỚNG DẪN CHÓ VIỆC SOẠN THẢO HAY ĐÁNH GIÁ PEPS 203
1. Kế hoạch mục vụ 203
2. Cơ cấu tổng quát của Peps 207
3. Tiến trình hình thành và tái hình thành 210