Các tác phẩm của tác giả Lm. Jos. Nguyễn Xuân Quang, SDB