Các bí tích của Đức Kitô được giao phó cho Giáo hội
Phụ đề: Bí tích đại cương
Tác giả: Lm. Giuse Phạm Quốc Điêm
Ký hiệu tác giả: PH-D
DDC: 234.16 - Khái quát thần học các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4
Từ khóa: Thần học, Giáo hội, Bí tích, Dấu chỉ, Biểu tượng, Nguồn gốc, Nền tảng, Nguyên nhân, Nhiệm cục, Cứu độ, Ân sủng, Tích ấn

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015205
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 561
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015206
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 561
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015207
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 561
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015208
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 561
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 7
Chương I: SỰ PHÁT TRIỂN NGỮ NGHĨA VÀ THẦN HỌC VỀ BÍ TÍCH 13
1.  Khái niệm sơ khởi 14
2.  Trong thế giới ngoại giáo 19
3.  Trong Thánh Kinh 22
4.  Trong thời kỳ giáo phụ 37
5.  Từ thời kỳ Trung cổ 69
6.  Từ thời kỳ Thệ phản đến Công đồng Trentô 78
7.  Thời kỳ hiện đại 84
Chương II: BẢN TÍNH BÍ TÍCH  93
I. Bí tích như là dấu chỉ 95
1.  Khái niệm 95
2.  Bản tính của dấu chỉ bí tích 102
3.  Khái niệm bí tích được huấn quyền đưa ra 116
4.  Các thành phần chính yếu của dấu chỉ bí tích 120
II.  Bí tích như là biểu tượng 131
1.  Khái niệm 131
2.  Cử chỉ bí tích là dấu chỉ hay biếu tượng? 148
3.  Bí tích như biếu tượng nghi thức 156
Chương III: NHIỆM CỤC CỨƯ ĐỘ CỦA BÍ TÍCH 167
I.   Nền tảng bí tích 167
1.  Đức Kitô là bí tích của Thiên Chúa 167
2.  Giáo Hội là bí tích của Đức Kitô 176
3.  Các bí tích của Giáo Hội 192
4.  Chúa Thánh Thần và các bí tích 196
II.  Lợi ích của nhiệm cục bí tích 199
1.  Dưới khía cạnh nhân học 199
2.  Dưới khía cạnh vũ trụ vật chất 202
III.  Các bí tích là hành động cứu độ của Chúa Kitô và Giáo hội 204
1.  Các bí tích là hành động cứu độ của Chúa Kitô 205
2.  Các bí tích diễn tả các mầu nhiệm nơi thân thể của Chúa Kitô 216
3.  Các bí tích là những hành vi thánh hoá của Chúa Kitô và Giáo hội 220
4.  Hành động của Chúa Ba Ngôi trong các bí tích  223
IV.  Ơn cứu độ nơi các bí tích 227
Chương IV: NGUỒN GỐC BÍ TÍCH 241
I.  Các đại lễ trong Thánh Kinh 242
1.  Lễ Vượt Qua (Pesach) - Giải thoát khỏi ách nô lệ 252
2.  Lễ các Tuần hay Ngũ Tuần (Shavuot)  
   - Hồng ân Torah 267
3.  Lễ Lểu hay Léu trại hay Nhà tạm (Sukkot)  
    - Tìm kiếm nơi trú ấn 272
4.  Lễ Năm Mới (Rosh ha-Shanah)  
5.  Lễ Xá Giải (Kippur) 279
6.  Lễ hội mừng (Purirn) 286
7.  Lễ Cung hiến Đền thờ (Hanukkah)  
   - Lễ hội ánh sáng 287
II. Chúa Kitô thiết lập các bí tích 293
1.  Lập trường lạc giáo về nguồn gốc bí tích 294
2.  Giáo lý Công giáo về nguồn gốc bí tích 303
3.  Cách thức thiết lập 333
4.  Thẩm quyền của Giáo Hội trên các bí tích 339
5.  Số lượng các bí tích 346
III. Giáo hội cử hành và phản tác các Bí tích 380
1.  Thừa tác viên các bí tích 380
2.  Người lãnh nhận các bí tích 414
Chương V: TÍNH NGUYÊN NHÂN CỦA BÍ TÍCH 425
I.   Nguyên nhân khách quan và trực tiếp của các bí tích 425
1.  Nguyên nhân khách quan 426
2.  Nguyên nhân trực tiếp  437
II.  Giải thích thần học về tính nguyên nhân của bí tích 461
1.  Những ý kiến bất cập hoặc chưa thoả đáng 461
2.  Nguyên nhân chính tác thành và dụng cụ 474
Chương VI: HIỆU QỦA CỦA CÁC BÍ TÍCH 487
I.  Ân sủng do bí tích 488
1.  Ân sủng thánh hoá  488
2.  Ân sủng bí tích 493
II. Tích ấn 504
1.  Sự hiện hữu của tích ấn 504
2.  Bản tính của tích ấn 534
Kết luận 553
Thư mục 557