Thần học Bí tích
Phụ đề: Bí tích chuyên biệt
Tác giả: GB. Nguyễn Văn Đán
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 234.16 - Khái quát thần học các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009683
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 403
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: BÍ TÍCH RỬA TỘI 7
I. Căn bản Thánh kinh 8
II. Truyền thống 13
III. Giáo thuyết 18
IV: Những chủ đê được thần học hiện đại chú ý  29
V. Vấn đề rửa tội trẻ em 40
CHƯƠNG II: BÍ TÍCH THÊM SỨC 72
I. Bí tích thêm sức 73
II. Truyền thống 75
III. Giáo thuyết 82
IV. Những chủ đề được thần học hiện đại chú ý  106
CHƯƠNG III: BÍ TÍCH THÁNH THỂ 111
Tiết I: Bí tích Thánh Thể nói chung 114
I. Định nghĩa 114
II. Bí tích tính 115
Tiết II: Hy tế Thánh Thể hay Thánh lễ 125
I. Khái niệm về hy tế 126
II. Thánh lễ là hy tế trong Thánh kinh và thánh truyền 131
III. Bản chất hiến tế của thánh lễ 137
IV. Hiệu quả của thánh lễ 162
Tiết III: Chúa Kitô hiện diện trong Thánh Thể 174
I. Truyền thống 175
II. Hiện diện từ lúc nào? 183
III. Giải thích Chúa hiện diện thế nào? 189
Tiết IV: Bàn tiệc Thánh Thể 202
Tiết V: Những chủ đề thần học hiện đại chú ý 217
CHƯƠNG IV: BÍ TÍCH SÁM HỐI - HOÀ GIẢI 234
Tiết I: Tội lỗi và xá giải trong Thánh kinh  236
I. Tội lỗi 236
II. Xá giải 242
Tiết II: Tội lỗi và xá giải trong truyền thống 261
I. Tội lỗi 261
II. Xá giải 264
Tiết III: Lược sử thần học Bí tích sám hối 270
I. Thần học Kinh viện 271
II. Công đồng Trentô và bí tích sám hối 271
Tiết IV: Giáo thuyết đương thời 275
Tiết V: Những chủ đề thần học hiện đại chú ý 300
PHỤ LỤC: ÂN XÁ 306
I. Lịch sử ân xá 306
II. Khái niệm về ân xá 308
III. Căn bản thần học của ân xá 310
IV. Người được hưởng ân xá 311
CHƯƠNG V: BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN 313
I. Thánh kinh 313
II. Truyền thống 314
III. Giáo thuyết 323
IV. Những trọng tâm của thần học hiện đại 337
CHƯƠNG VI: BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH 340
I. Thánh kinh 340
II. Truyền thống 342
III. Công đồng Vaticanô II 362
CHƯƠNG VII: BÍ TÍCH HÔN PHỐI 379
I. Những thế kỷ đầu 379
II. Trung cổ 385
III. Công đồng Trentô 390
IV. Giáo thuyết của Vaticanô II 398