Thần học Bí tích - Bí tích đại cương
Tác giả: Gm. Phaolô Bùi Văn Đọc
Ký hiệu tác giả: BU-D
DDC: 234.16 - Khái quát thần học các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 8

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005719
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 148
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005720
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 148
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005721
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 148
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005722
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 148
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005736
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 148
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005737
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 148
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005738
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 148
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005739
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 148
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỤC LỤC 1
CHƯƠNG 1: ĐỊNH NGHĨA BÍ TÍCH 4
1. Sự hình thành ý niệm" dấu chỉ hữu hiệu" 4
a. Giáo phụ Hy Lạp 5
b. Trong giáo hội La tinh 9
2. Định nghĩa của Augustinô về Bí tích 12
3. Định nghĩa Bí tích của tác giả trung cổ 16
4. Định nghĩa bí tích sau công đồng Trentô 20
5. Bí tích học hôm nay 21
CHƯƠNG 2: CÁC YẾU TỐ CẤU TẠO NÊN BÍ TÍCH 24
1. Lý thuyết về dấu chỉ bí tích trước Augustinô 24
2. Lý thuyết của Augustinô về dấu chỉ bí tích 27
3. Thể kỷ XII với Pierre Lmbard 29
4. Thuyết "chất mô" bí tích trong thể kỷ XIII 30
5. Lý thuyết chất mô trong thể kỷ XIII 32
CHƯƠNG 3: HIỆU NĂNG (EFFICACITÉ) CỦA BÍ TÍCH 35
1. Định tín của Công Đông Trentô 35
2. Hiệu năng của bí tích trong thời kỳ đầu của giáo hội 36
3. Những suy luận đầu tiên về hiệu năng của bí tích: Tertulien và Origène 41
4. Vai trò của thừa tác viên và của thụ nhân trong vấn đề hiệu năng của bí tích 44
5. Hiệu năng của Bí tích thời trung cổ 55
6. Công thức "ex opere operato" vấn đề (tính nguyên nhân) của bí tích thể kỷ XIII 58
7. Lập trường Tin Lành và định tín của Công Đồng Trentô 61
8. Những tranh luận sau Trentô về tính nguyên nhân của bí tích 63
9. Ân sủng Bí tích 68
10. Thần học hôm nay về hiệu năng của Bí tích 70
CHƯƠNG 4: ẤN TÍN BÍ TÍCH 72
1. Giáo huấn của Hội thánh 72
2. Từ thời kỳ đầu đến Agostinô 74
3. Học thuyết Agostinô 80
4. Tiền trung cổ - thể kỷ 13 83
5. Bản chất của ấn Bí tích 87
CHƯƠNG 5: CON SỐ CÁC BÍ TÍCH 92
1. Giáo huấn của Hội thánh về con số các bí tích 92
2. Con số các bí tích thời giáo phụ 93
3. Các dự thảo danh sách đầu thời trung cổ 95
4. Con số bí tích vào thể kỷ 12 97
5. Sự hợp lý của con số 7 99
6. Lập trường Tin Lành và Giáo hội Chính Thống 102
7. Bí tích và Á bí tích trong Giáo hội hôm nay 105
 CHƯƠNG 6: NGUỒN GỐC THẦN LINH VIỆC THIẾT LẬP BÍ TÍCH 108 
1. Định tín Công Đồng Trentô và các giả thuyết thần học về cách thiết lập các bí tích 108
2. Chứng từ Kinh Thánh 109
3. Tín điều về nguồn gốc thần linh của bí tích theo các giáo phụ - lâp trường của .. 115
4. Nguồn gốc thần linh của bí tích theo các thần học gia trước Trento 123
5. Thần học hôm nay 126
 CHƯƠNG 7: Ý HƯỚNG CỦA THỪA TÁC VIÊN VÀ CỦA NGƯỜI LÃNH NHẬN BÍ TÍCH 131 
1. Giáo lý của Hội thánh 130
2. Từ thời đầu cho đến Augustino 131
3. Những suy luận đầu tiên về ý hướng của thừa tác viên và người lãnh nhận bí tích 136
4. Tín điều về ý hướng trong thể kỷ 12 và 13 139
5. Tranh luận về ý hướng thuần túy bên ngoài 143
6. Các phẩm tính của ý hương thừa tác viên và người lãnh nhận bí tích 145
7. Suy tư thần học hôm nay 146