Tìm hiểu các Bí tích Công giáo
Phụ đề: Những vấn đề căn bản trong thần học Bí tích Công giáo
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 234.16 - Khái quát thần học các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002400
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 177
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007243
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 179
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009167
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 179
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thư mục 3
A. Văn kiện Giáo hội 3
B. Sách tham khảo 4
Phần I. Đại cương về các bí tích 8
Chương I. Bí tích là gì? 8
I. Mysterion trong phượng tự và triết học cổ 9
1. Các thức hành tôn giáo cổ liên quan đến Mysterion 9
2. Khái niệm triết học về Mysterion 11
II. Mysterion trong kinh thánh 13
1. Trong cựu ước 13
2. Trong tân ước 14
III. Mysterion trong thần học 16
1. Các nhà hộ giáo và thánh Augustino 16
2. Thánh Augustino 22
3. Thánh Toma Aquino 25
4. Các nhà cải cách 30
5. Thần học hiện đại 33
Chương II. Hiệu năng của bí tích 38
I. Nhận định 38
II. Suy tư thần học về hiệu năng của bí tích 39
1. Truyền thống Kinh Thánh 40
2. Thời giáo phụ 42
3. Thời kinh viện 45
4. Thời cải cách 47
5. Chời hiện đại 48
III. Bí tích đem lại những hiệu quả gì? 54
1. Ân sủng của bí tích 54
2. Ấn tín bí tích 57
Chương III. Thiết lập các bí tích 63
I. Các cách giải thích theo truyền thống 63
1. Thánh Augustino 64
2. Thánh Toma Aquino 64
3. Các nhà cải cách thế kỷ XVI 65
4. Công đồng trento 66
II. Vài cách giải thích hiện đại 66
1. Nhận định 66
2. Khoa phê bình lịch sử 68
3. Thần học công giáo hiện đại 68
Chương IV. Con số bảy bí tích 77
I. Những bước khởi đầu hình thành 77
1. Sự thinh lặng của Kinh Thánh 77
2. Thời các giáo phụ 78
II. Hình thành con số bảy bí tích 79
1. Thời trung cổ 79
2. Thánh Toma Aquino 81
II. Giáo huấn của công đồng Trento 84
1. Lập trường của anh em cải cách 84
2. Đinh tín của công đồng Trento 86
Chương V. Thừa tác viên và người lãnh nhận bí tích 91
I. Các bí tích cần thiết 91
1. Thiên Chúa hành động cách tự do 91
2. Giáo huấn của công đồng Trento 93
II. Thừa tác viên bí tích 95
1. Ai là thừa tác viên của các bí tích 95
2. Thừa tác viên phải chu toàn những điều gì 99
III. Người lãnh nhận bí tích 102
1. Thái độ nội tâm 102
2. Ý hướng đón nhận 105
Chương VI. Các bí tích và đời sống dân Chúa 111
I. Các bí tích và đời sống Ki-tô hữu 111
1. Đức tin và bí tích 111
2. Đức ái và bí tích 115
3. Đức cậy và bí tich 117
II. Các bí tích và đời sống Giáo hội 119
1. Giáo hội cử hành bí tích trước khi định tín 119
2. Các bí tích kiến tạo Giáo hội 122
Chương VII. Các bí tích 132
I. Á bí tích là gì? 132
1. Giáo huấn của Hội thánh 132
2. Phân loại á bí tích 134
II. Á bí tích trong đời sống dân Chúa 136
1. Tương quan giữa bí tích và á bí tích 136
2. Thừa tác viên và việc cử hành á bí tích 140