Thần học Bí tích
Tác giả: GB. Nguyễn Văn Đán
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 234.16 - Khái quát thần học các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005740
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 404
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005741
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 404
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005742
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 404
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005743
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 404
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: LƯỢC SỬ THẦN HỌC BÍ TÍCH  
Chương I - Thời thượng cổ và thượng trung cổ 4
I - Sinh hoạt của Hội Thánh 4
II - Các tên gọi chung cho bí tích 14
III - Thần học bí tích trong 11 thế kỷ đầu 20
Chương II - Kiến tạo nền thần học Bí tích 47
I - Con số 7 bí tích 47
II - Định nghĩa bí tích 51
III - Thiết lập các bí tích 55
IV - Nguyên nhân phát sinh hiệu quả 55
V - Hiệu quả bí tích: ấn tích và ân sủng 58
VI - Quyền giáo huấn can thiệp 62
Chương III - Thần học bí tích của công đồng Trentô 73
I - Giáo thuyết bí tích của Cải Cách 74
II - Công đồng Trentô 77
III - Từ Trentô đến Vanticano II 87
Chương IV - Từ công đồng Vaticanô II đến nay 94
I - Vaticanô II và nền thần học bí tích 94
II - Từ sau Vaticanô II 108
PHẦN II: NHỮNG VẤN ĐỀ CĂN BẢN VỀ BÍ TÍCH 111
Chương I - Vài khái niệm về bí tích 113
I - Tìm một định nghĩa? 113
II - Dấu chỉ bí tích 117
III - Thành phần của bí tích 122
Chương II - Hiệu quả của Bí tích  
I - Bí tích hoạt động thế nào? 126
II - Những hiệu quả của bí tích 147
Chương III - Thiết lập các Bí tích  
I - Những cách giải quyết truyền thống 158
II - Những cố gắng giải đáp hiện đại 161
III - Vaticanô II 168
Chương IV - Bảy Bí tích  
I - Lịch sử số bảy bí tích 170
II - Suy nghĩ về số bảy bí tích 172
Chương V - Các Bí tích cần thiết  
I - Về phía Thiên Chúa 178
II - Về phía con người 179
Chương VI - Thừa tác viên và người lãnh Bí tích  
I - Thừa tác viên bí tích 182
II - Người lãnh nhận bí tích 185
III - Vấn đề thần học hiện đại quan tâm 192
PHẦN III: CÁC BÍ TÍCH NÓI RIÊNG 196
Chương I - Bí tích Rửa tội  
I - Giáo thuyết và truyền thống 198
II - Thần học hiện đại và Vaticanô II 207
III - Vấn đề rửa tội trẻ nhỏ 218
Chương II - Bí tích Thêm sức  
I - Giáo thuyết truyền thống 237
II - Thần học hiện đại và Vaticanô II 249
Chương III - Bí tích thánh thể 260
I - Những điểm cốt yếu trong giáo lý truyền thống 261
A - Trong truyền thống 261
B - Mấy vấn đề căn bản 288
II - Những điểm thần học hiện đại quan tâm 295
Chương IV - Bí tích sám hối - hòa giải 307
I - Trong truyền thống 308
II - Những điểm thần học hiện đại quan tâm 327
III - Các ân xá 333
Chương V - Bí tích Xức dầu bệnh nhân  
I - Bí tích xức dầu trước công đồng Trentô 336
II - Công đồng Trentô và bí tích Xức dầu 343
III - Công đồng Vaticanô II 348
Chương VI - Bí tích truyền chức thánh 349
I - Bí tích truyền chức thánh trước Trentô 350
II - Công đồng Trentô 355
III - Công đồng Vaticanô II 364
Chương VII - Bí tích hôn phối 378
I - Những thế kỷ đầu 379
II - Thời trung cổ 385
III - Công đồng Trentô 389
IV - Giáo thuyết của công đồng Vaticanô II 393
Thư mục 398