Bí tích nguồn ơn cứu độ
Tác giả: R. Vaticano
Ký hiệu tác giả: VA-R
DDC: 234.16 - Khái quát thần học các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015761
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 19
Số trang: 503
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: DẪN NHẬP TỔNG QUÁT  
Bí tích là gì? 15
Chúa Kitô là Bí tích nguyên thủy 20
Chúa Kitô thiết lập các Bí tích 27
Sự sống chiến thắng sự chết trong mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh 33
Giáo Hội là Bí tích cứu độ phổ quát 39
Sự phát triển của từ “Bí tích” qua dòng lịch sử Giáo Hội 44
Cử hành các Bí tích trong công đoàng kitô tiên khởi 50
Tác nhân chủ yếu của Bí tích 59
Người cử hành Bí tích 65
Người lãnh nhận Bí tích 70
Bí tích ban ơn thánh 75
Ấn tích của Bí tích 82
Thể thức sinh công hiệu của Bí tích 86
Thẩm quyền của Giáo Hội đối với các Bí tích 90
Nguồn gốc số lượng bảy Bí tích 97
CHƯƠNG II: BÍ TÍCH RỬA TỘI  
Tầm quan trọng của Bí tích rửa tội 103
Những hình ảnh Cựu ước về Bí tích rửa tội 107
Tương quan giữa phép rửa của Gioan với Bí tích rửa tội của kitô giáo 112
Chúa Giêsu và Bí tích rửa tội 119
Thánh Phaolô và Bí tích rửa tội 125
Bí tích rửa tội trong Giáo Hội tiên khởi 131
Các dấu hiệu của Bí tích rửa tội 137
Công hiệu tha tội của Bí tích rửa tội 142
Bí tích rửa tội kết hiệp tín hữu với Chúa Kitô 146
Bí tích rửa tội tháp nhập tín hữu vào Giáo Hội của Chúa Kitô 150
Ấn tích của Bí tích rửa tội 155
Sự cần thiết của Bí tích rửa tội 160
Phép rửa tội bằng ước muốn 165
Phép rửa tội bằng máu 170
Phép rửa tội cho trẻ em 174
Rửa tội cho trẻ em qua dòng lịch sử Giáo Hội 181
Số phận của trẻ em chết khi chưa được rửa tội 186
Tác nhân cử hành Bí tích rửa tội 191
Người lãnh nhận Bí tích rửa tội 196
CHƯƠNG III: BÍ TÍCH THÊM SỨC  
Chứng từ kinh thánh về Bí tích thêm sức 205
Bí tích thêm sức trong truyền thông Giáo Hội Đông Phương và Tây Phương 210
Ý nghĩa và lịch sử Bí tích thêm sức 217
Hiệu quả của Bí tích thêm sức 222
Tác nhân cử hành Bí tích thêm sức 226
Người lãnh nhận bí tích thêm sức 231
CHƯƠNG IV: BÍ TÍCH THÁNH THỂ  
Trung tâm của đời sống ki-tô giáo 237
Danh xưng khác nhau của bí tích Thánh Thể 242
Cử hành Thánh Thể trong Giáo hội tiên khởi 246
Chứng từ của thánh Gioan về bí tích Thánh Thể 251
Chứng từ của thế kỷ thứ II về bí tích Thánh Thể 255
Giáo huấn của các giáo phụ về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Thánh Thể 259
Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong Thánh Thể 263
Thời gian hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Thánh Thể 268
Phép lạ Thánh Thể tại Siena 273
Hoa quả thiêng liêng của việc rước lễ 279
Điều kiện để rước lễ 283
Việc siêng năng rước lễ qua dòng lịch sử Giáo hội 286
Thánh Thể, bí tích của hiệp nhất 291
CHƯƠNG V: BÍ TÍCH GIẢI TỘI  
Lòng nhân hậu của Thiên Chúa 299
Thực trạng của bí tích giải tội 304
Bí tích giải tội trong Giáo hội 308
Giáo hội cử hành bí tích giải tội 314
Hình thức cử hành bí tích giải tội 319
Ăn năn tội cách trọn 325
Ăn năn tội cách không trọn 329
Tầm quan trọng của việc xưng tội 334
Việc xưng tội âm thầm 339
Tội nặng và tội nhẹ 342
Thứ loại và số lượng của tội 348
Dốc lòng chừa tội 353
Việc đền tội 359
Tôn trọng bí mật toà giải tội 365
Vấn đề toà giải tội 370
Giáo lý về ân xá trong viễn tượng năm 2000 376
CHƯƠNG VI: BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN  
Lịch sử bí tích xức dầu bệnh nhân  
Thừa tác viên và người lãnh bí tích xức dầu bện nhân 389
Công hiệu của bí tích xức dầu bệnh nhân 396
Nghi thức cử hành bí tích xức dầu 400
CHƯƠNG VII: BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH  
Sự hiện hữu của bí tích truyền chứ thánh 405
Đào sâu về bí tích truyền chức thánh 411
Ba cấp bậc của thánh chức 418
Thừa tắc viên của bí tích truyền chức thánh 425
Yếu tố nòng cốt của bí tích truyền chức thánh 431
Điều kiện để lãnh bí tích truyền chức thánh 436
Công hiệu của bí tích truyền chức thánh 442
Việc bổ nhiệm Giám mục trong Giáo Hội ngày nay 448
CHƯƠNG VIII: BÍ TÍCH HÔN PHỐI  
Hôn nhân trong chương trình của Thiên Chúa 457
Hôn nhân là như một bí tích 463
Giáo huấn của các Giáo phụ về hôn phối 469
Mục đích của hôn nhân Công giáo 474
Đặc tính một vợ một chồng của hôn nhân công giáo 478
Đặc tính bất khả phân ly của hôn nhân công giáo 482
Bất khả phân ly của hôn phối và thẩm quyền của Giáo Hội 491
Thái độ của Giáo Hội đối với những người vi phạm đặc tính bất khả phân ly hôn phối 497