Để Bí tích nên nguồn sống
Tác giả: Raymond Boulanger, OP., Claude Duchesneau
Ký hiệu tác giả: BO-R
Dịch giả: Phaolô Đinh Huỳnh Hoa, OFM
DDC: 234 - Ơn cứu độ và ân sủng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010093
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010094
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010699
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: TÌM HIỂU CÁC BÍ TÍCH  
Chương I: Đức Giêsu Kitô Bí tích cội nguồn  19
Cái mới của Đức Giêsu Kitô 19
Một định nghĩa về bí tích  28
Chương II: Giáo hội, Bí tích cứu độ  33
Cái nhìn về Đức Giêsu Kitô  34
Giáo hội, Bí tích về Đức Kitô 39
Các bí tích của Giáo hội  47
Chương III: Các Kitô hữu tiên khởi  57
Các cộng đoàn của thánh Phaolô  59
Các cộng đoàn của Mát-thêu 62
Đời sống các cộng đoàn theo Luca 65
Các Bí tích trong phúc Âm Gioan   68
Kết luận  73
Chương IV: Sự hiện diện của Đấng phục sinh 75
Những biểu lộ của Chúa 75
Và việc nhận ra Đấng phục sinh  75
Những con đường của thánh Luca 78
Con đường Emmau 79
Sự hiện diện mầu nhiệm 80
Trên đường đi của loài người  80
Sự nhận ra đầy khó khăn  82
Giáo hội xuất hiện và sứ mạng  89
Kết luận  91
PHẦN HAI: GIÁO HỘI CỬ HÀNH CÁC BÍ TÍCH  
Chương V: Bí tích là một con đường  99
Các giai đoạn 99
Thời gian cử hành 111
Chương VI: Nghi thức và thế giới biểu tượng  123
Nghi thức và con người   125
Vai trò của biểu tượng  134
Các biếu tượng, các nghi thức và các Bí tích  140
Chương VII: Các Bí tích trong lịch sử Giáo hội  143
Thời gian sáng lập  145
Sự phát triển của đời sống Bí tích 150
Chương VIII: Các Bí tích, những hành vi của Giáo hội  169
Một dân tư tế  171
Chính Giáo hội hành động trong bí tích  175
Vai trò của ngôn sứ trong các Bí tích  196
PHẦN BA: BẢY BÍ TÍCH  
Chương IX: Thánh Thể, Bí tích của cuộc vượt qua  205
Thân thế Đức Kitô 207
Cuộc vượt qua của Chúa  214
Cuộc vượt qua của thế giới  220
Nước Chúa đang đến  228
Lịch sử Bí tích Thánh Thể 232
Ngày nay  243
Chương X: Bí tích Truyền chức các thừa tác vụ trong Giáo hội  249
Nguồn gốc 251
Các “kỳ mục” 255
Ý nghĩa của thừa tác vụ do truyền chức  262
Việc phục vụ cộng đoàn như thân mình Đức Kitô 262
Phục vụ Đức Kitô như “đầu” của thân thể  265
Lịch sử các thừa tác vụ 269
Ngày nay  276
Chương XI: Khai tâm Kitô giáo Thanh tẩy, Thêm sức, Thánh Thể 287
Con đường xuất hành  290
Thanh tẩy trong Thần khí và lửa  296
Một dân mới  300
Lịch sử các Bí tích của cuộc khai tâm Kitô giáo - Việc thiết lập Bí tích Thanh tẩy 305
Khai tâm Kitô giáo ngày nay 311
Chương XII: Bí tích Hòa giải  323
Hòa giải với chính bản thân 336
Hòa giải với những người khác  340
Chương XIII: Bí tích hôn nhân  357
Khuôn mặt của Thiên Chúa  360
Hôn nhân và độc thân  369
Chương XIV: Các bí tích của bệnh nhân 381
Đức Giêsu và các bệnh nhân  382
Thiên chúa trong sự đau khổ của con người  386
Hai bộ mặt của Bí tích  390
Lịch sử Bí tích của các bệnh nhân  391
Ngày nay 394
Kết luận - Lời và Bí tích  403