Thần học Bí Tích
Phụ đề: Khí cụ ân sủng, con đường sự sống
Nguyên tác: Sascramental Theology: Means of Grace, Ways of Lifi
Tác giả: Kurt Stasiak, OSB
Ký hiệu tác giả: ST-K
Dịch giả: Tôma Nguyễn Quốc Minh Tuấn, OP
DDC: 234.16 - Khái quát thần học các Bí tích
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010527
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 281
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010529
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 281
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015682
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 281
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu 9
Chương 1:  PHỤNG VỤ  17
Một vài suy tư mở đầu " 1"  
Phụng vụ là công việc của dân  21
Phụng vụ là công việc của mọi tín hữu  25
Phụng vụ là công việc của Thiên Chúa Ba Ngôi  28
Phụng vụ là một cuộc gặp gỡ Thiên Chúa và Giáo Hội  35
Tóm tắt  36
Suy tư 38
Chương 2: CÁC Bí TÍCH   
Những ngôn từ khả thị của Giáo Hội  
Bí tích là gì? 42
Các bí tích là của Hội Thánh và cho Hội Thánh - không chỉ trong Hội Thánh  46
Sức mạnh của các lời đọc và biểu tượng bí tích 5 62
Chương 3: CÁC BÍ TÍCH VÀ ÂN SỦNG 67
 Khám phá kho tàng ẩn dấu  
Ân sủng là gì? 70
Các bí tích trao ban ân sủng 76
Các bí tích trao ban ần sủng theo thể thức Ex opere Operato. Ex Opere Operato nghĩa là gì? 85
Mỗi bí tích là một cuộc gặp gỡ Đức Kitô - và Hội Thánh của Người 89
Tóm Tắt 93
Suy tư 96
Chương 4: CÁC BÍ TÍCH VÀ LỊCH SỬ CỦA CÁC BÍ TÍCH 99
Con đường thay đổi và công cụ diễn tả các chân lý vĩnh cửu  
Có bao nhiêu bí tích? 102
Tóm tắt lịch sử các bí tích 107
Từ việc nhìn nhận đến việc phê chuẩn: chỉ có 7 bí tích 127
Tổng quan vê' thái độ của thần học bí tích 132
Tóm tắt 142
Suy tư 143
Chương 5: BÍ TÍCH RỬA TỘI 145
Cánh cửa dẫn vào sự sóng thần linh  
Phép Rửa là cánh cửa dẫn vào đời sống trong Thánh Thần 149
Phép Rửa dành cho người lớn trong Giáo hội thời hậu Công đồng 156
Phép Rửa dành cho trẻ em trong Giáo hội thời hậu Công đồng 164
Phép Rửa cho người lớn và phép rửa cho trẻ sơ sinh 172
Tóm tắt 177
Suy tư 178
Chương 6: BÍ TÍCH THÁNH THỂ 181
 Nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Giáo Hội  
Thánh Thể: Bí tích hoàn hảo 185
Bí Tích Thánh Thể trong thực hành: Việc sùng kính và tranh luận 191
Chương 7: KHÁM PHÁ NHIỀU HƠN NHŨNG KHO TÀNG ẨN DẤU TRPNG CÁC Bí TÍCH  
 Bí tích Hòa Giải 215
Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân 227
Bí tích Hôn Phối 232
Bí tích Truyền Chức Thánh 236
Bí tích Thêm Sức  239
Tóm tắt 249
Suy tư 251
Kết luận 253
Phụ trương 1 258
Phụ trương 2 264
Mục từ và tiểu sử