Bộ Giáo luật 1983
Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ký hiệu tác giả: HOI
DDC: 262.94 - Bộ giáo luật 1983
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000965
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 864
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002892
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 864
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004953
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 864
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005149
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 635
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009188
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Khổ sách: 21
Số trang: 899
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tông hiến Sacrae Disciplinae Leges
7
Lời tựa 15
QUYỀN 1: NHỮNG QUY TẮC TỔNG QUÁT  
Đề mục 1: Luật Giáo Hội 32
Đề mục 2: Tục lệ 36
Đề mục 3: Sắc lệnh và huấn thị 37
Đề mục 4: Các hành vi hành chánh cá biệt 39
Chương 1: Những quy tắc chung 39
Chương 2: Nghị định và mệnh lệnh cá biệt 42
Chương 3: Phúc chiếu 44
Chương 4: Đặc ân 47
Chương 5: Miễn chuẩn 49
Đề mục 5: Các quy chế và nội quy 51
Đề mục 6: Các thể nhân và pháp nhân 52
Chương 1: Tình trạng Giáo Luật của các thể nhân 52
Chương 2: Các pháp nhân 56
Đề mục 7: Các hành vi pháp lý 60
Đề mục 8: Quyền lãnh đạo 62
Đề mục 9: Các giáo vụ 67
Chương 1: Bổ nhiệm vào giáo vụ 67
Tiết 1: Tự ý trao ban 69
Tiết 2: Giới thiệu 70
Tiết 3: Bầu cử 71
Tiết 4: Thỉnh cử 76
Chương 2: Chấm dứt Giáo vụ 77
Tiết 1: Từ nhiệm 78
Tiết 2: Thuyên chuyển 79
Tiết 3: Giải nhiệm 79
Tiết 4: Bãi nhiệm 80
Đề mục 10: Thời hiệu 81
Đề mục 11: Cách tính thời gian 82
QUYỂN 2: DÂN THIÊN CHÚA  
PHÂN I: CÁC KITÔ HỮU  
Đề mục 1: Nghĩa vụ và quyền lợi của mọi Kitô hữu 84
Đề mục 2: Nghĩa vụ và quyền lợi của giáo dân 88
Đề mục 3: Thừa  tác viên có chức thánh hay giáo sĩ 88
Chương 1: Việc đào tạo giáo sĩ 91
Chương 2; Sự nhập tịch của các giáo Sĩ 101
Chương 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của giáo sĩ 104
Chương 4: Mất bậc giáo sĩ 109
Đề mục 4: Hạt giám chức tòng nhân 110
Đề mục 5: Hiệp hội của các Kitô hữu 111
Chương 1: Những quy tắc chung 111
Chương 2: Hiệp hội công của các Kitô hữu 115
Chương 3: Hiệp hội tư của các Kitô hữu 118
Chương 4: Quy tắc riêng cho các hiệp hội giáo dân 119
PHẦN II: CƠ CẤU PHẨM TRẬT CỦA GIÁO HỘI  
Thiên 1: Quyền tối thượng của Giáo Hội 121
Chương 1: Đức Giáo Hoàng và Giám Mục Đoàn 121
Tiết 1: Đức Giáo Hoàng Rôma 121
Tiết 2: Giám Mục Đoàn 123
Chương 2: Thương Hội Đồng Giám Mục 124
Chương 3: Các hồng Y Giáo Hội Rôma 127
Chương 4: Giáo triều Rôma 131
Chương 5: Các đặc sứ của Đức Giáo Hoàng 132
Thiên 2: Các Giáo Hội Địa Phương và các hợp đoàn Giáo Hội Địa phương 134
Đề mục 1: Các Giáo Hội địa phương và quyền bính 134
Chương 1: Các Giáo Hội Địa phương 134
Chương 2: Các Giám Mục 136
Tiết 1: Các Giám Mục Địa Phương 136
Tiết 2: Các Giám Mục Giáo Phận 138
Tiết 3: Các Giám muc phó và Giám mục phụ tá 145
Chương 3: Cản tòa và Khuyết vị 148
Tiết 1: Cản tòa 148
Tiết 2: Khuyết vị 149
Đề mục 2: Các hợp đoàn Giáo Hội Địa phương 153
Chương 1: Các Giáo tỉnh và các giáo miền 153
Chương 2: Các vị trưởng giáo tỉnh 154
Chương 3: Các tông đồ địa phương 156
Chương 4: Các hội Đồng giáo mục 159
Đề mục 3: Tổ chức nội bộ của các Giáo Hội Địa phương 163
Chương 1: Công nghị giáo phận 163
Chương 2: Tòa Giám mục giáo phận 166
Tiết 1: Các Tổng đại diện và các đại diện giám mục 167
Tiết 2: Chưởng ấn, công chức viên và văn khố 170
Tiết 3: Hội đồng kinh tế quản lý 173
Chương 3: Hội đồng linh mục và ban tư vấn 174
Chương 4: Các hội đồng kinh sĩ 177
Chương 5: Hội đồng mục vụ 179
Chương 6: Các giáo xứ, các cha sở và các cha phó 180
Chương 7: Các cha quản hạt 193
Chương 8: Các cha quản nhiệm nhà thờ và các cha tuyên úy 195
Tiết 1: Các cha quản nhiệm nhà thờ 195
Tiết 2: Các Cha tuyên úy 197
PHẦN III: CÁC TU HỘI THÁNH HIẾN VÀ CÁC TU ĐOÀN TÔNG ĐÒ  
Thiên 1: Các tu hội thánh hiến 199
Đề mục 1: Quy tắc chung cho tất cả các tu hội thánh hiến 199
Đề mục 2: Các hội dòng 207
Chương 1: Các nhà dòng, việc thành lập và giải thể các nhà dòng 207
Chương 2: Việc lãnh đạo hội dòng 210
Chương 3: Việc thâu nhận ứng sinh và đạo tạo các tu sĩ 217
Chương 4: Nghĩa vụ và quyền lợi của các tu hội và các thành viên 224
Chương 5: Việc tông đồ của các tu hội 227
Chương 6: Các thành viên rời bỏ tu hội 230
Chương 7: Tu sĩ được thăng chức Giám mục 238
Chương 8: Hội đồng các Bề trên cấp cao 239
Đề mục 3: Các tu hội đời 239
Thiên 2: Các tu đoàn tông đồ 245
QUYỂN III: NHIỆM VỤ GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI  
Đề mục 1: Thừa tác vụ Lời Chúa 252
Chương 1: Rao giảng Lời Chúa 253
Chương 2: Huấn giáo 256
Đề mục 2: Hoạt động truyền giáo của Giáo hội 258
Đề mục 3: Giáo dục Công giáo 261
Chương 1: Trường học 262
Chương 2: Các đại học Công giáo và các viện cao học khác 265
Chương 3: Các đại học và các phân khoa giáo sĩ 267
Đề mục 4: Các phương tiện truyền thông xã hội và cách riêng sách báo 268
Đề mục 5: Tuyên xưng Đức tin 272
QUYỂN IV: NHIỆM VỤ THÁNH HÓA CỦA GIÁO HỘI  
PHẦN I: CÁC BÍ TÍCH  
Đề mục 1: Bí tích Rửa tội 281
Chương 1: Cử hành bí tích Sám Hối 308
Chương 2: Thừa tác viên bí tích Sám hối 310
Chương 3: Hối nhân 315
Chương 4: Ân xá 315
Đề mục 5: Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân 317
Chương 1: Cử hành Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân 317
Chương 2: Thừa tác viên Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân 317
Chương 3: Những người lãnh nhận Bí Tích Xức dầu bệnh nhân 318
Đề mục 6: Bí Tích Truyền Chức Thánh 319
Chương 1: Việc cử hành và thừa tác viên lễ chuyền chức thánh 320
Chương 2: Những người nhận lãnh chức thánh 323
Tiết 1: Những điều kiện buộc người nhận lãnh chức thánh phải có 323
Tiết 2; Những điều kiện cần thiết để nhận lãnh chức Thánh 325
Tiết 3: Những điều bất hợp luật và các ngăn trở khác 327
Tiết 4: Các văn kiện cần thiết và việc điều tra 330
Chương 3: Việc ghi sổ và chứng thư truyền chức 332
Đề mục 7: Bí Tích Hôn Nhân 333
Chương 1: Mục vụ hôn nhân và những việc phải làm trước khi hôn nhân được cử hành 334
Chương 2: Ngăn trở tiêu hôn nói chung 337
Chương 3: Ngăn trở tiêu hôn nói riêng
340
Chương 4: Sự ưng thuận hôn nhân 342
Chương 5: Nghi thức cử hành hôn nhân 345
Chương 6: Hôn nhân hỗn hợp 349
Chương 7: Cử hành hôn nhân cách kín đáo 351
Chương 8: Hiệu quả hôn nhân 352
Chương 9: Phân lý vợ chồng 353
Tiết 1: Tháo gỡ dây hôn phối  353
Tiết 2: Ly thân mà dây hôn phối vẫn còn 356
Chương 10: Thành sự hoá hôn nhân 358
Tiết 1: Thành sự hoá đơn thuần 358
Tiết 2: Điều trị tại căn 359
PHẦN II: CÁC VIỆC PHỤNG TỰ KHÁC  
Đề mục các Á bí tích 361
Đề mục 2: Phụng vụ các giờ kinh 362
Đề mục 3: An táng theo nghi thức Giáo  hội 363
Chương 1: Cử hành nghi thức an táng  363
Chương 2: Những người được hoặc không được an táng theo nghi thức Giáo hội 365
Đề mục 4: Tôn kính các thánh, ảnh tượng thánh và các thánh tích 366
Đề mục 5: Lời khấn và lời thề 367
Chương 1: Lời khấn 367
Chương 2: Lời thề 369
PHẦN III: NƠI THÁNH VÀ THỜI GIAN THÁNH  
Đề mục 1: Nơi thánh 371
Chương 1: Nhà thờ 372
Chương 2: Nhà nguyện và nhà nguyện tư 374
Chương 3: Đền thánh 376
Chương 4: Bàn thờ 377
Chương 5: Nghĩa trang  378
Đề mục 2: Thời gian thánh 379
Chương 1: Các ngày lễ 379
Chương 2: Các ngày sám hối 380
QUYỂN V: TÀI SẢN VẬT CHẤT CỦA GIÁO HỘI  
Đề mục 1: Thủ đắc tài sản  384
Đề mục 2: Quản trị tài sản  387
Đề mục 3: Các khế ước và nhất là việc chuyển nhượng  392
Đề mục 4: Các thiện ý nói chung và các thiện quỹ  395
QUYỂN VI: CHẾ TÀI TRONG GIÁO HỘI  
PHẦN I: TỘI PHẠM VÀ HÌNH PHẠT NÓI CHUNG  
Đề mục 1: Việc trừng phạt các tội phạm nói chung  401
Đề mục 2: Luật hình sự và mệnh lệnh hình sự  402
Đề mục 3: Chủ thể bị hình phạt `404
Đề mục 4: Các hình phạt và các sự trừng phạt khác  408
Chương 1: Dược hình hay vạ  
Chương 2: Thục hình 410
Chương 3: Những dược hình và nhẵng dám hối 411
Đề mục 5: Áp dụng hình phạt 412
Đề mục 6: Sự chấm dứt của hình phạt 415
PHẦN III: HÌNH PHẠT CHO TỪNG TỘI PHẠM  
Đề mục 1: Tội phạm chống lại đạo và tính duy nhất của Giáo hội 419
Đề mục 2: Tội phạm chống lại nhà chức trách, Giáo hội và tự do của Giáo hội 420
Đề mục 3: Chiếm đoạn giáo vụ và những tội phạm khi thi hành giáo vụ ấy 422
Đề mục 4: Tội phạm nguỵ tạo 424
Đề mục 5: Tội phạm nghịch với các nghĩa vụ đặc biệt 425
Đề mục 6: Tội phạm đến sự sống và tự do của con người 426
Đề mục 7: Quy tắc tổng quát 427
QUYỂN VII: TỐ TỤNG  
PHẦN I: XỬ ÁN NÓI CHUNG  
Đề mục 1: Toà án có thẩm quyền 430
Đề mục 2: Các cấp và các loại toà án khác nhau 433
Chương 1: Toà án cấp một 434
Tiết 1: Thẩm phán 434
Tiết 2: Dự thẩm và phúc trình viên 437
Tiết 3: Công tố viên, bảo vệ viên và công chứng viên 438
Chương 2: Toà án cấp hai:  439
Chương 3: Các toà án tông toà 441
Đề mục 3: Quy luật phải giữ tại các toà án 442
Chương 1: Nhiệm vụ của thẩm phán và của viên chức toà án 442
Chương 2: Trình tự của việc xét xử 446
Chương 3: Các hạn kỳ và triển hạn 447
Chương 4: Nơi xét xử 448
Chương 5: Những người được nhận vào phòng xử, cách thức soạn thảo và lưu trữ án từ 449
Đề mục 4: Các bên trong vụ án 450
Chương 1: Nguyên cáo và bị cáo 450
Chương 2: Những người đại diện và những luật sư 452
Đề mục 5: Tố quyền và khước biện 454
Chương 1: Tố quyền và khước biện nói chung 454
Chương 2: Tố quyền và khước biện nói riêng 455
PHẦN III: TỐ TỤNG HỘ SỰ  
Thiên 1: Tố tụng hộ sự thông thường 457
Đề mục 1: Khỏi tố vụ án 457
Chương 1: Đơn khởi tố 457
Chương 2: Triệu tập và thông báo các án từ 459
Đề mục 2: Đối tụng 461
Đề mục 3: Tiến hành vụ kiện 462
Đề mục 4: Chứng cớ 464
Chương 1: Lời khai của các bên 465
Chương 2: Chứng minh bằng tài liệu 467
Tiết 1: Bản chất và giá trị chứng minh của các tại liệu 467
Tiết 2: Xuất trình tài liệu 467
Chương 3: Các nhân chứng và việc làm chứng  468
Tiết 1: Những người có thể làm chứng  468
Tiết 2: Chấp nhận và loại trừ nhân chứng 470
Tiết 3: Thẩm vấn các nhân chứng  471
Tiết 4: Giá trị của các lời chứng  474
Chương 4: Các giám định viên 475
Chương 5: Đi đến hiện trường và kiểm định tư pháp  477
Chương 6: Những suy đoán 477
Đề mục 5: Những vụ án phụ 478
Chương 1: Các bên không ra hầu toà  478
Chương 2: Sự can thiệp của đệ tam nhân vào vụ án 480
Đề mục 6: Công bố án từ, kết thúc việc xét hỏi và tranh luận về vụ án 487
Đề mục 7: Tuyên án 487
Đề mục 8: Khán án 490
Đề mục 9: Vấn đề quyết tụng và việc phục hồi nguyên trạng 493
Chương 1: Vấn đề quyết tụng 493
Chương 2: Việc phục hồi nguyên trạng 494
Đề mục 10: Án phí và bảo trợ miễn phí 496
Đề mục 11: Thi hành bản án 496
Thiên 2: Xử án hộ sử khẩu biện 498
PHẦN III: VÀI VỤ TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT  
Đề mục 1: Tố tụng hôn nhân 502
Chương 1: Những vụ án tuyên bố hôn nhân bất thành 502
Tiết 1: Toà án có thẩm quyền 502
Tiết 2: Quyền kháng nghị hôn nhân 503
Tiết 3: Nhiệm vụ thẩm phán  503
Tiết 4: Những chứng cớ  504
Tiết 5: Bản án và kháng cáo  505
Tiết 6: Tố tụng dựa trên tài liệu  506
Tiết 7: Quy tắc tổng quát 507
Chương 2: Các vụ án vợ chồng ly thân 508
Chương 3: Tố tụng để miễn chuẩn hôn nhân thành nhận và bất hợp pháp 509
Chương 4: Tố tụng suy đoán người phối ngẫu đã chết 512
Đề mục 2: Các vụ án tuyên bố việc truyền chức bất thành 512
Đề mục 3: Những cách thức tránh kiện tụng 513
PHẦN IV: TỐ TỤNG HÌNH SỰ  
Chương 1: Điều tra sơ khởi 515
Chương 2: Diễn tiến tố tụng 516
Chương 3: Tố quyền đòi bồi thường thiện hại 518
PHẦN V: THỦ TỤC THƯỢNG, CẦU CÓ TÍNH CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ THỦ TỤC GIẢI NHIỆM HAY THUYÊN CHUYỂN CÁC CHA SỞ  
Thiên 1: Thượng cầu chống lại nhưng sắc lệnh hành chính 520
Thủ tục liên quan đến các cas cha sở 526
Mục lục 851