Giải thích Giáo luật
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 262.94 - Bộ giáo luật 1983
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000754
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập môn Giáo luật  
MỤC I: GIÁO LUẬT LÀ GÌ?  
Chương I: Ý nghĩa các từ ngữ 10
I. CANON 10
II. JUS 12
Chương II: Thần học về Giáo Luật 16
I. Vấn nạn 16
II. Vai trò pháp luật trong Giáo Hội 20
III. Một vài đặc trưng cuả Giáo Luật 25
MỤC II: LỊCH SỬ CÔNG CUỘC LẬP PHÁP CỦA GIÁO HÔI  
I. Trong Tân Ước 38
II. Thời giáo phụ 41
III. Thời trung cổ 42
IV. Thời cận đại 45
MỤC III: BỘ GIÁO LUẬT 1983  
I. Lý do tu chỉnh bộ Giáo Luật 1917 48
II. Diễn tiến công cuộc tu chỉnh 51
III. Bố cục bộ giáo luật 1983 59
IV. Công tác lập pháp sau khi bộ giáo luật được ban hành 61
V. Bộ giáo luật Đông Phương 65
Dẫn nhập vào bộ Giáo luật 1983  
THIÊN I: LUẬT GIÁO HỘI  
I. Khái niệm 84
II. Phân loại 91
III. Giải thích 103
IV. Bổ túc 107
V. Chấm dứt 109
THIÊN II: TỤC LỆ  
I. Khái niệm 112
II. Sự hình thành pháp lý của tục lệ 113
III. Hủy bỏ tục lệ 115
THIÊN III: SẮC LUẬT VÀ HUẤN THỤI 115  
THIÊN IV: HÀNH VI HÀNH CHÍNH CÁ BIỆT  
I. Những quy tắc tổng quát 125
II. Những quy tắc về các nghị định và các mệnh lệnh 129
III. Những quy tắc về các phúc nghị 132
IV. Các đặc ân 138
V. Sự miễn chuẩn 141
THIÊN V: QUY CHẾ VÀ ĐIỀU LỆ  
I. Quy chế 146
II. Điều lệ 147
THIÊN VI: THỂ NHÂN VÀ PHÁP LUẬT  
Chương I: Điều kiện giáo luật của thể nhân 152
I. Khái niệm 152
II. Những điều kiện liên hệ tới thể nhân 154
Chương II: Pháp nhân 165
I. Khái niệm 165
II. Quy tắc về các pháp nhân 168
THIÊN VII: CÁC HÀNH VI PHÁP LÝ  
I. Những yếu tố cốt yếu của hành vi pháp lý 176
II. Những hà tỳ 178
III. Hành vi của pháp nhân 182
IV. Kết luận 185
THIÊN VIII: QUYỀN CAI TRỊ  
I. Nguyên ủy của quyền bính 188
II. Những dạng thức quyền bính 196
III. Những quy tắc về việc thi hành quyền cai trị 203
THIÊN IX: CÁC CHỨC VỤ TRONG GIÁO HỘI  
Chương I: Chỉ định giáo vụ 214
I. Những quy tắc chung cho việc chỉ định 216
II. Những quy tắc riêng cho từng hình thức chỉ định 219
Chương II: Mất giáo vụ 228
THIÊN X: THỜI HIỆU  
THIÊN XI: CÁCH TÍNH THỜI GIỜ  
I. thời hiệu 236
II. Cách tính thời giờ 238