Giải thích bộ Giáo luật 1983
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 262.946 - Học hỏi bộ Giáo luật 1983
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1-2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006939
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 1054
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006940
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 1054
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập môn Giáo luật  
MỤC I: GIÁO LUẬT LÀ GÌ?  
Chương I: Ý nghĩa các từ ngữ 10
I. Canon 10
II. Jus 12
Chương II: Thần học về giáo luật 16
I. Vấn nạn 16
II. Vai trò pháp luật trong Giáo hội 20
III. Một vài đặc trưng của Giáo luật 25
MỤC II: LỊCH SỬ CÔNG CUỘC LẬP PHÁP CỦA GIÁO HỘI
I. Trong Tân ước 38
II. Thời giáo phụ 41
III. Thời trung cổ 42
IV. Thời cận đại 45
MỤC III: BỘ GIÁO LUẬT 1983  
I. Lý do tu chính bộ giáo luật 1917 48
II. Diễn tiến công cuộc tu chính 51
III. Bố cục bộ giáo luật 1983 59
IV. Công tác lập pháp sau khi bộ giáo luật được ban hành 61
V. Bộ giáo luật Đông Dương 65
THIÊN I: LUẬT GIÁO HỘI    
I. Khái niệm 84
II. Phân loại 91
III. Giải thích 103
IV. Bổ túc 108
V. Chấm dứt 109
THIÊN II: TỤC LỆ  
I. Khái niệm 112
II. Sự thành hình pháp lý của tục lệ 113
III. Hủy bỏ tục lệ 115
THIÊN III: SẮC LỆNH VÀ HUẤN THỊ   
THIÊN IV: HÀNH VI HÀNH CHÁNH CÁ BIỆT 125
I. Những quy tắc tổng quát 129
II. Những quy tắc về các nghị định và mệnh lệnh 132
III. Những quy tắc về các phúc nghị 138
IV. Các đặc ân 141
V. Sự miễn chuẩn  
THIÊN V: QUY CHẾ VÀ ĐIỀU LỆ  
I. Quy chế 146
II. Điều lệ 147
THIÊN VI: THỂ NHÂN VÀ PHÁP NHÂN  
Chương I: Điều kiện giáo luật của thể nhân 152
I. Khái niệm 154
II. Những điều kiện liên hệ tới thể nhân 165
Chương II: Pháp nhân 165
I. Khái niệm 165
II. Quy tắc về các pháp nhân 168
THIÊN VII: CÁC HÀNH VI PHÁP LÝ  
I. Những yếu tố cốt yếu của hành vi pháp lý 176
II. Những hành tỳ 178
III. Hành vi của pháp nhân 182
IV. Kết luận 185
THIÊN VIII: QUYỀN CAI TRỊ  
I. Nguyên ủy của quyền bính 188
II. Những dạng thức quyền bính 196
III. Những quy tắc về việc thi hành quyền cai trị 203
THIÊN IX: CÁC CHỨC VỤ TRONG GIÁO HỘI  
Chương I: Chỉ định giáo vụ 214
I. Những quy tắc chung cho việc chỉ định 216
II. Những quy tắc riêng cho từng hình thức chỉ định 219
Chương II: Mất giáo vụ 228
THIÊN X: THỜI HIỆU  
THIÊN XI: CÁCH TÍNH THỜI GIỜ  
I. Thời hiệu 236
II. Cách tính thời giờ 238
GIẢI THÍCH QUYỂN II GIÁO LUẬT  
Tập I: Các tín hữu Ki-tô  
PHẦN THỨ NHẤT: CÁC TÍN HỮU KI-TÔ  
I. Khái niệm về tín hữu 10
II. Lý do phân biệt các thành phần hay hàng ngũ 13
THIÊN I: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA CÁC TÍN HỮU
I. Nguyên tắc tổng quát: sự bình đẳng về phẩm giá và hoạt động của các Ki-tô hữu 21
II. Liệt kê các nghĩa vụ và quyền lợi của các tín hữu 22
III. Việc thi hành các quyền lợi 29
THIÊN II: CÁC GIÁO DÂN 32
I. Trong trần thế  35
II. Trong Giáo hội 37
THIÊN III: CÁC GIÁO SĨ 40
Chương I: Việc đào tạo giáo sĩ 45
I. Việc thành lập chủng viện 51
II. Tổ chức chủng viện 53
III. Chương trình đào tạo 57
Chương II: Việc nhập tịch của các giáo sĩ 63
I. Lịch sử 63
II. Kỷ luật hiện hành về việc nhập tịch 65
III. Việc chuyển tịch 66
Chương III: Nghĩa vụ và quyền lợi của giáo sĩ 69
I. Những nghĩa vụ 69
II. Những ngăn cấm 73
III. Những quyền lợi 75
IV. Những đặc ân 76
Chương IV: Mất bậc giáo sĩ 78
THIÊN IV: CÁC PHỦ GIÁM CHỨC TÒNG NHÂN 81
THIÊN V: CÁC HIỆP HỘI 83
I. Quy tắc chung cho tất cả các hiệp hội 89
II. Quy tắc cho các hiệp hội công 91
III. Quy tắc cho các hiệp hội tư 94
Tập II: Cơ cấu phẩm trật của Giáo hội  
PHẦN THỨ HAI: CƠ CẤU PHẨM TRẬT CỦA GIÁO HỘI
THIÊN I: QUYỀN TỐI CAO CỦA GIÁO HỘI 105
Chương I: Đức Thánh Cha 107
Chương II: Giám mục Giáo phận 116
Chương III: Các Hồng y 129
Chương IV: Giáo triều Rôma 135
Chương V: Các phái viên của Đức Thánh Cha 152
THIÊN II: CÁC GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG 158
Chương I: Các Giám mục nói chung 166
Chương II: Giám mục Giáo phận 175
Chương III: Giám mục phó và Giám mục phụ tá 193
Chương IV: Cản tòa và trống tòa 199
Chương I: Tổng Giám mục và Giáo tỉnh 212
Chương II: Hội đồng Giám mục 218
Chương III: Công đồng toàn quốc 231
Chương IV: Các Hội đồng Giám mục siêu quốc gia 234
THIÊN IV: TỔ CHỨC NỘI BỘ CỦA GIÁO PHẬN 238
Chương I: Công nghị giáo phận 241
Chương II: Phủ giáo phận 249
Chương III: Các cơ quan tư vấn 262
THIÊN V: CÁC GIÁO XỨ VÀ CÁC CHA SỞ  
Chương I: Các giáo xứ 291
Chương II: Cha sở 303
Chương III: Những dạng thức cha sở 327
Chương IV: Các cộng sự viên của cha sở 332
Chương V: Các Giáo hạt 339
Chương VI: Quản đốc nhà thờ và tuyên úy 344
Tập III: Các hội dòng tận hiến và các tu đoàn tông đồ
Nhập đề 348
Chương I: Lịch sử đời sống tu trì  
I. Các cư sĩ trong ba thế kỷ đầu 350
II. Đời sống đan tu từ thế kỷ IV 353
III. Thời trung cổ 357
IV. Thời cận đại 365
Chương II: Các văn kiện của Giáo hội về đời tu  
I. Vaticano II 377
II. Sau công đồng 380
Chương III: Bố cục của Bộ Giáo luật về đời tu 382
THIÊN I: NHỮNG YẾU TỐ CỐT YẾU CỦA ĐỜI TẬN HIẾN
Chương I: Khái niệm và những chiều kích của sự tận hiến
Mục I: Bản chất của sự tận hiến 390
I. Tận hiến là gì? 393
II. Tại sao đời tu gọi là đời tận hiến? 398
Mục II: Đi theo Đức Ki-tô 403
I. Theo Đức Ki-tô 404
II. Đời tu và việc theo chân Đức Ki-tô 411
Mục III: Những chiều kích của đời tận hiến 415
I. Chiều kích Hội thánh 415
II. Chiều kích Thánh linh 424
III. Chiều kích Maria 426
Chương II: Các lời khuyên Phúc âm  
Mục I: Ba lời khuyên Phúc âm nói chung  
I. Lịch sử 429
II. Thần học 434
III. Giáo luật 446
Mục II: Khiết tịnh  
I. Lịch sử 455
II. Kinh thánh 462
III. Thần học 470
IV. Thực hành 476
Mục III: Khó nghèo  
I. Lịch sử 482
II. Kinh thánh 490
III. Thần học 493
IV. Áp dụng 495
Mục IV: Vâng lời  
I. Lịch sử 505
II. Kinh thánh 511
III. Thần học 515
IV. Áp dụng 519
Chương III. Cộng đồng  
I. Lịch sử 530
II. Thần học 541
III. Giáo luật 545
Tập IV: Các Hội dòng tận hiến và các tu đoàn tông đồ
THIÊN II: PHÁP CHẾ VỀ TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG TẬN HIẾN
Chương I: Từ ngữ và phân loại các Hội dòng 553
Chương II: Thiết lập và giải tán Dòng tu 566
Mục 1: Việc lập dòng 569
Mục 2: Căn tính của một Hội dòng 576
Mục 3: Giải tán một dòng tu 593
Mục 4: Kết nạp, sát nhập, liên hiệp các dòng tu 595
Chương III: Thiết lập và giải tán một tu viện, một tỉnh dòng 600
Mục 1: Thiết lập và giải tán một tu viện 600
Mục 2: Thiết lập và giải tán các phân chi 607
Chương IV: Việc quản trị Dòng tu 611
Mục 1: Dẫn nhập 611
Mục 2: Bề trên 622
Mục 3: Ban cố vấn 633
Mục 4: Các tu nghị 640
Mục 5: Quản trị tài sản 644
Mục 6: Liên hệ với giáo quyền 646
Chương V: Thâu nhận và huấn luyện các phần tử 667
Mục 1: Lịch sử 668
Mục 2: Thần học về ơn gọi và việc đào tạo 671
Mục 3: Việc thâu nhận 675
Mục 4: Tập viện 678
Mục 5: Tuyên khấn 687
Mục 6: Việc đào tạo  706
Chương VI: Bổn phận và quyền lợi của các tu sĩ 710
Mục 1: Nhập đề 710
Mục 2: Đời sống khổ chế 716
Mục 3: Chặng đường thần bí: Kết hợp với Thiên Chúa 726
Chương VII: Hoạt động tông đồ của các dòng tu 753
Chương VIII: Rời bỏ dòng tu 770
Chương IX: Các tu hội đời 790
Chương X: Các tu đoàn tông đồ 802
Chương XI: Những hình thức tu trì khác 807