Giải thích Giáo luật
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 262.946 - Học hỏi bộ Giáo luật 1983
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000327
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 21
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I: Từ ngữ và phân loại các hội dòng 553
Chương II: Thiết lập và giải tán dòng tu 566
MỤc 1: Việc lập dòng 569
Mục 2: Căn tính của một dòng tu 539
Mục 3: Giải tán một dòng tu 593
Mục 4: Kết nạp, Sát nhập liên hiệp các dòng tu 595
Chương 3: Thiết lập và giải tán một tu viện, một tỉnh dòng 600
Mục 1: Thiết lập và giải tán một tu viện 600
Mục 2: Thiết lập và giải tán các phân chi 607
Chương 4: Việc quản trị Dòng tu 611
Mục 1: Dẫn nhập 611
Mục 2: Bề trên 622
Mục 3: Ban Cố vấn 633
Mục 4: Các tu nghị 640
Mục 5: Quản trị tài sản 644
Mục 6: Liên hệ với giáo quyền 646
Chương 5: Thâu nhận và huấn luyện các phần tử 667
Mục 1: Lịch sử 668
Mục 2: Thần học về ơn gọi và việc đào tạo 671
Mục 3: Việc thâu nhận 675
Mục 4: Tập viện 678
Mục 5: Tuyên khấn 687
Mục 6: Việc đào tạo 706
Chương 6: Bổn phận và quyền lợi của các tu sĩ 710
Mục 1: Nhập đề 710
Mục 2: Đời sống khổ chế 716
Mục 3: Chặng đường thần bí: kết hợp với Thiên Chúa 726
Chương 7: Hoạt động tông đồ của các dòng tu 753
Chương 8: Rời bỏ dòng tu 770
Chương 9: Các tu hội đời 790
Chương 10: Các tu đoàn tông đồ 802
Chương 11: những hình thức tu trì khác 807