Giải thích Giáo luật
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 262.94 - Bộ giáo luật 1983
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000752
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập đề 7
I. Khái niệm về tín hữu 10
II. Lý do phân biệt các thành phần hay hàng ngũ 13
THIÊN THỨ NHẤT : NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA CÁC TÍN HỮU 17
của tất cả các Kitô hữu 21
II. Liệt kê nghĩa vụ và quyền lợi của các tín hữu 22
III. Việc thi hành các quyền lợi 29
THIÊN THỨ HAI: CÁC GIÁO DÂN 32
I. Trong trần thế 35
II. Trong Giaos hội 37
THIÊN THỨ BA: CÁC GIÁO SĨ 40
CHƯƠNG I: Việc đào tạo giáo Sĩ 45
I. Việc Thành lập chủng viện 51
II. Tổ chức chủng viện 53
III. Chương trình đào tạo 57
CHƯƠNG II: Việc Nhập tịch của các Giáo Sĩ 63
I. Lịch sử 63
II. Kỷ luật hiện hành về việc nhập tịch 65
III. Việc chuyên tịch 65
CHƯƠNG III: Nghĩa vụ và quyền lợi của giáo sĩ 69
I. Những nghĩa vụ 69
II. Những ngăn cấm 73
III. Những quyền lợi 75
IV. Những đặc ân 76
CHƯƠNG IV: Mất bậc giáo sĩ 78
THIÊN THỨ TƯ: CÁC PHỦ GVIAMS CHỨC TÒNG NHÂN 81
THIÊN THỨ NĂM: CÁC HIỆP HỘI 83
I. Quy tắc chung cho tất cả các hiệp hội 89
II. Quy tắc cho các hiệp hội công 91
III. Quy tắc cho các hiệp hội tư 94