Bộ Giáo luật
Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ký hiệu tác giả: HOI
Dịch giả: Phan Tấn Thành, Đức Ông Barnaba Nguyễn Văn Phương
DDC: 262.94 - Bộ giáo luật 1983
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002585
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1985
Khổ sách: 20
Số trang: 635
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI NÓI ĐẦU 5
TÔNG HIẾN "SACRAE DISCIPLINAE LEGES" 21
QUYỂN I: TỔNG TẮC 1
Thiên I: Luật giáo hội 3
Thiên II: Tục Lệ 7
Thiên III: Các Sắc lệnh và huấn thị 9
Thiên IV: Các hành vi hành chánh cá biệt 11
Chương 1: Tổng tắc 11
Chương 2: Nghị định và mệnh lệnh cá biệt 14
Chương 3: Phúc nghị 16
Chương 4: Đặc ân 20
Chương 5: Miễn chuẩn 22
Thiên V: Các quy chế và điều lệ 25
Thiên VI: Các Thể nhân và pháp Nhân 26
Chương 1: Điều kiện Giáo Luật của các thể nhân 26
Chương 2: Các pháp nhân 31
Thiên VII: Các hành vi pháp lý 35
Thiên VIII: Quyền cai trị 37
Thiên IX: Các Giáo vụ 43
Chương 1: Việc chỉ định giáo vụ 43
Mục 1: Sự tự ý trao phó 46
Mục 2: Sự đề cử 46
Mục 3: Sự bầu cử 47
Mục 4: Sự thỉnh nguyện 53
Chương II: Xự mất giáo vụ 54
Mục 1: Sự từ chức 55
MỤc 2: Sự thuyên chuyển 56
Mục 3; Sự bãi chức 57
Mục 4: Sự truất chức 58
Thiên X: Thời hiệu 58
Thiên XI: Cách tính thời giờ 59
QUYỂN II: DÂN CHÚA 61
PHẦN 1: CÁC TÍN HỮU 62
Thiên I: Nghĩa vụ và quyền lợi của các tín hữu 63
Thiên II: Nghĩa vụ và quyền lợi của các giáo dân 67
Thiên III: Các thừa tác viên có chức thánh hay là các giáo sĩ 71
Chương 1: Sự đào tạo các giáo sĩ 71
Chương 2: Sự nhập tịch của các giáo sĩ 83
Chương 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của các giáo sĩ 86
Chương 4: Sự mất hàng giáo sĩ 92
Thiên IV: Các giám chức tòng nhân 93
Thiên V: Các hiệp hội của các tín hữu 95
Chương 1: Tổng tắc 95
Chương 2: các hiệp hội công của các tín hữu 99
Chương 3: Các hiệp hội tư của tín hữu 102
Chương 4: Quy tắc đặc biệt cho các hiệp hội giáo dân 104
PHẦN II: CƠ CẤU PHẨM TRẬT CỦA GIÁO HỘI 107
Tiết I: Quyền tối cao của Giáo Hội 107
Chương 1: Đức Thánh Cha và Tập Đoàn Giám Mục 107
Mục 1: Đức Thánh Cha 107
Mục 2: Tập đoàn các Giám Mục 109
Chương 2: Thượng hội nghị các Giám Mục 111
Chương 3: Các Hồng Y 114
Chương 4: Giáo Triều Rôma 119
Chương 5: Các Phái Viên của Đức thánh Cha 120
Tiết II: Các Giáo Hội Địa Phương Và các Hợp Đoàn Giáo Hội Địa Phương 123
Thiên 1: Các Giáo Hội Địa Phương Và quyền hành tại đó 123
Chương 1: Các Giáo Hội địa Phương 123
Chương 2: Các Giám Mục 125
MỤc 1: Các Giám Mục Nói chung 126
Mục 2: Các Giám Mục Giáo Phận 128
Mục 3: các Giám mục Phó và các Giám Mục Phụ tá 136
CHương III: Cản tòa Và Trống tòa 139
Mục 1: Cản tòa 139
Mục 2: Trống tòa 140
Thiên II: Các Hợp Đoàn các Giáo Hội địa phương 144
Chương 1: Các Giáo tỉnh và các Giáo Miền 144
Chương 2: Các tổng Giám mục 146
Chương 3: Các Công Đồng Địa Phương 147
Chương 4: Hội Đồng Giám Mục 151
Thiên III: Tổ chức nội bộ của các Giáo Hội Địa Phương 156
Chương 1: Công Nghị Giáo Phận 156
Chương 2: Phủ Giáo Phận 159
Mục 1: Các Tổng Đại diện và các đại diện Giám Mục 160
Mục 2: Chưởng Ấn, các lục sự và văn khố 163
Mục 3: Hội đồng kinh tế và quản lý 166
Chương 3: Hội đồng linh mục và hội đồng tư vấn 167
CHương 4: Các hội kinh sĩ 170
Chương 5: Hội đồng mục vụ 173
Chương 6: Các Giáo Xứ, Các Cha Sở và các cha phó 174
Chương 7: Các cha quản hạt 188
Chương 8: Các quản đốc nhà thờ và các tuyên úy 190
Mục 1: Các Quản đốc nhà thờ 190
Mục 2: Các Tuyên úy 192
PHẦN III: CÁC HỘI DÒNG TẬN HIẾN VÀ CÁC TU ĐOÀN TÔNG ĐỒ 195
Tiết I: Các hội dòng tận hiến 195
Thiên I: Các quy tắc chung cho tất cả các hội Dòng Tận Hiến 195
Thiên II: Các dòng tu 204
Chương 1: Các Nhà Dòng; Việc thành lập và giải tán các nhà dòng 205
Chương 2: Việc cai trị trong dòng 208
Mục 1: Các bề trên và hội đồng cố vấn 208
Mục 2: Các đại hội 212
Mục 3: Tài sản Và sự quản trị tài sản 213
Chương 3: Việc thu nhận các tuyển xinh và huấn luyện các phần tử 216
Mục 1: Việc thu nhận vào tập viên 216
Mục 2: Năm tập và việc huấn luyện tập sinh 218
Mục 3: Sự tuyên khấn 221
Mục 4: Việc huấn luyện các tu sĩ 222
Chương 4: Các nghĩa vụ và quyền lợi của các dòng và của các phần tử 223
Chương 5: Hoạt động tông đồ của các dòng 227
...