Giải thích Giáo luật
Phụ đề: Nhập môn Giáo luật - Dân Thiên Chúa
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 262.946 - Học hỏi bộ Giáo luật 1983
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003490
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 21
Số trang: 546
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NHẬP MÔN GIÁO LUẬT  
Mục I: Giáo luật là gì?  
Chương I: Ý Nghĩa các từ ngữ 10
I. CANON 10
II. JUS 12
Chương II: Thần học về Giáo Luật 16
I. Vấn nạn 16
II. Vai trò pháp luật trong Giáo hội 20
III. Một vài đặc trưng của Giáo Luật 25
Mục II: Lịch sử công cuộc lập pháp của Giáo hội  
I. Trong Tân Ước 38
II. Thời giáo phụ 41
III. Thời trung cổ 42
IV. Thời cận đại 45
Mục III: Bộ Giáo luật 1983  
I. Lý do tu chính bộ giáo luật 1917 48
II. Diễn tiến công cuộc tu chính 51
III. Bố cục bộ giáo luật 1983 59
IV. Công tác lập pháp sau khi bộ giáo luật được ban hành 61
V. Bộ giáo luật Đông Phương 65
Dẫn nhập vào Bộ Giáo luật 1983  
Thiên I: Luật Giáo hội  
I. Khái niệm 84
II. Phân Loại 91
III. Giải thích 103
IV. Bổ túc 108
V. Chấm dứt 109
Thiên II: Tục lệ 112
I. Khái niệm 112
II. Sự hình thành pháp lý của tục lệ 113
III. Hủy bỏ tục lệ 115
Thiên III: Sắc luật và huấn thị 115
Thiên IV: Hành vi hành chánh cá biệt  
I. Những quy tắc tổng quát 125
II.Những quy tắc về các nghị định và mệnh lệnh 129
III. Những quy tắc về các phúc nghị 132
IV. Các đặc ân 138
V. Sự miễn chuẩn 141
Thiên V: Quy chế và điều lệ  
I. Quy chế 146
II. Điều lệ 147
Thiên VI: Thể nhân và pháp nhân  
Chương I: Điều kiện Giáo Luật của thể nhân 152
I. Khái niệm 152
II. Những điều kiện liên hệ tới thể nhân 154
Chương II: Pháp nhân 165
I. Khái niệm 165
II. Quy tắc về các pháp nhân 168
Thiên VII: Các hành vi pháp lý  
I. Những yếu tố cốt yếu của hành vi pháp lý 176
II. Những hà tỳ 178
III. Hành vi của pháp nhân 182
IV. Kết luận 185
Thiên VIII: Quyền cai trị  
I. Nguyên ủy của quyền bính 188
II. Những dạng thức quyền bính 196
III. Những quy tắc về việc thi hành quyền cai trị 203
Thiên IX: Các chức vụ trong Giáo hội  
I. Chương I: Chỉ định giáo vụ 214
I. Những quy tắc chung cho việc chỉ định 216
II. Những quy tắc riêng cho từng hình thức chỉ định 219
Chương II: Mất giáo vụ 228
Thiên X: Thời hiệu  
Thiên XI: Cách tính thời giờ  
I. Thời hiệu 216
II. Cách tính thời giờ 238
CÁC TÍN HỮU KITÔ 17
I. Khái niệm về "người tín hữu" 18
II. Lý do phân biệt các thành phần hay hàng ngũ 21
THIÊN I. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA CÁC TÍN HỮU 25
I. Nguyên tắc tổng quát: sự bình đẳng về phẩm giá và hoạt động của tất cả các Kitô hữu 29
II. Liệt kê các nghĩa vụ và quyền lợi của các tín hữu 30
III. Sự thi hành các quyền lợi 38
THIÊN II. CÁC GIÁO DÂN 40
I. Trong trần thế 43
II. Trong Giáo hội 45
THIÊN III. CÁC GIÁO SĨ 49
CHƯƠNG I. SỰ ĐÀO TẠO GIÁO SĨ 55
I. Việc thành lập chủng viện 61
II. Tổ chức chủng viện 63
CHƯƠNG 2. SỰ NHẬP TỊCH CỦA CÁC GIÁO SĨ 74
I. Lịch sử 74
II. Kỷ luật hiện hành về sự nhập tịch 76
III. Sự chuyển tịch 77
IV. Thủ tục chuyển tịch 79
CHƯƠNG 3. NHỮNG NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA GIÁO SĨ 81
I. Những nghĩa vụ 81
II. Những ngăn cấm 86
III. Những quyền lợi 87
IV. Những đặc ân 89
CHƯƠNG 4. MẤT HÀNG GIÁO SĨ 91
THIÊN IV. CÁC HẠT GIÁM CHỨC TÒNG NHÂN 94
THIÊN V. CÁC HIỆP HỘI 96
I. Quy tắc chung cho tất cả các hiệp hội 102
II. Quy tắc cho các hiệp hội công 104
III. Quy tắc cho các hiệp hội tư 106
CƠ CẤU PHẨM TRẬT CỦA GIÁO HỘI 109
TIẾT I. QUYỀN TỐI CAO CỦA GIÁO HỘI 112
CHƯƠNG I. ĐỨC THÁNH CHA 115
I. Danh Hiệu 115
II. Sự tuyển chọn 118
III. Quyền hành 121
IV. Sự chấm dứt 124
CHƯƠNG II. TẬP ĐOÀN GIÁM MỤC 126
I. Công đồng hoàn vũ 130
II. Thượng hội đồng giám mục 133
CHƯƠNG III. CÁC HỒNG Y 140
I. Lịch sử 140
II. Thành phần 142
III. Công tác 145
CHƯƠNG IV. GIÁO TRIỀU RÔMA 147
I. Danh xưng 148
Π. Lịch sử 148
III. Cấu tạo 152
CHƯƠNG V. CÁC PHÁI VIÊN CỦA ĐỨC THÁNH CHA 166
I. Lịch sử 188
II. Các cấp bậc 188
III. Nhiệm vụ 188
TIẾT II. CÁC GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG 173
I. Thần học về Giáo hội địa phương 174
II. Các hình dạng của Giáo hội địa phương 178
CHƯƠNG I. CÁC GIÁM MỤC 182
I. Việc chỉ định các giám mục 183
II. Việc tấn phong 188
III. Những đặc ân của các giám mục 191
CHƯƠNG II. GIÁM MỤC GIÁO PHẬN 192
I. Sự tựu chức 194
II.  Chức vụ giảng dạy 197
III. Chức vụ thánh hóa 198
IV. Chức vụ cai quản 200
V. Những nghĩa vụ  
CHƯƠNG III. GIÁM MỤC PHÓ VÀ GIÁM MỤC PHỤ TÁ 211
I. Bổ nhiệm 214
Π. Tựu chức 215
III. Nghĩa vụ và quyền lợi 215
CHƯƠNG V. SỰ CẢN TÒA VÀ TRỐNG TÒA 218
I. Việc chấm dứt chức vụ Giám mục giáo phận 218
II. Sự cản tòa 219
III. Sự trống tòa 220
TIẾT III. HỢP ĐOÀN CÁC GIÁO PHẬN 225
CHƯƠNG I. TỔNG GIÁM MỤC VÀ GIÁO TỈNH 232
I. Tổng giám mục 232
II. Công đồng giáo tỉnh 234
CHƯƠNG II. HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC 239
I. Lịch sử 239
II. Thành lập và giải tán 244
III. Hội viên 245
IV. Quy chế (Nội quy) 245
V. Thẩm quyền 248
CHƯƠNG III. CÔNG ĐỒNG TOÀN QUỐC 253
I. Lịch sử 253
II. Kỷ luật 255
CHƯƠNG IV. CÁC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC SIÊU QUỐC GIA 256
TIẾT IV. TỔ CHỨC NỘI BỘ CỦA GIÁO PHẬN 261
CHƯƠNG I. CÔNG NGHỊ GIÁO PHẬN 265
I. Lịch sử 265
II. Bản chất 267
III. Thành viên 268
IV. Thủ tục 270
CHƯƠNG II. PHỦ GIÁO PHẬN 273
I. Tổng đại diện 275
Π. Đại diện Giám mục 279
III. Chưởng ấn và lục sự 282
IV. Quản lý và Hội đồng kinh tế của giáo phận 285
CHƯƠNG III. CÁC CƠ QUAN TƯ VẤN 288
I. Hội đồng Linh mục 289
Π. Hội đồng tư vấn 295
III. Hội Các Kinh Sĩ 299
IV. Hội đồng mục vụ 302
TIẾT V. CÁC GIÁO XỨ VÀ CÁC CHA SỞ 306
CHƯƠNG I. CÁC GIÁO XỨ 306
I. Từ ngữ 306
II. Lịch sử 307
III. Khái niệm thần học và giáo luật 311
IV. Sự thành lập và bãi bỏ giáo xứ 317
CHƯƠNG II. CHA SỞ 320
I. Khái niệm 321
II. Điều kiện để làm cha sở 323
III. Việc bổ nhiệm 324
IV. Hạn kỳ 326
V. Sự tựu chức 328
VI. Nhiệm vụ 329
VII. Sự mãn chức 342
VIII. Việc quản trị giáo xứ khi thiếu hay vắng cha sở 344
CHƯƠNG III. NHỮNG DẠNG THỨC CHA SỞ 346
I. Một Cha sở coi nhiều Giáo xứ 346
II. Một đội Cha sở cho một Giáo xứ 348
III. Một đội Cha sở cho nhiều Giáo xứ 350
CHƯƠNG IV. NHỮNG CỘNG SỰ VIÊN CỦA CHA SỞ 352
I. Cha Phó 352
II. Hội đồng mục vụ 356
III. Hội đồng kinh tế 358
CHƯƠNG V. CÁC GIÁO HẠT 359
I. Danh xưng 359
II. Việc thành lập các giáo hạt 360
III. Sự bổ nhiệm cha Quản hạt 361
IV. Nhiệm vụ cha quản hạt 361
V. Sự chấm dứt chức vụ 363
CHƯƠNG VI. CÁC QUẢN ĐỐC NHÀ THỜ VÀ TUYÊN ÚY 365
I. Quản đốc nhà thờ 366
II. Tuyên úy 369
CÁC HỘI DÒNG TẬN ΗΙẾΝ VÀ TU ĐOÀN TÔNG ĐỒ 13
NHẬP ĐỀ 14
CHƯƠNG I. LỊCH SỬ CỦA ĐỜI SỐNG TU TRÌ 17
I. Những cư sĩ trong ba thế kỷ đầu 17
II. Đời sống đan tu từ thế kỷ IV 20
III. Thời trung cổ 25
IV. Thời cận đại 33
Kết luận 38
Danh xưng  41
CHƯƠNG II: NHỮNG VĂN KIỆN CỦA GIÁO HỘI VỀ ĐỜI TU 45
I. Công đồng Vaticanô II 46
II. Sau Công đồng Vaticanô II 49
CHƯƠNG III: BỐ CỤC CỦA BỘ GIÁO LUẬT VỀ ĐỜI TU 52
TIẾT I: Các Hội dòng tận hiến 55
TIẾT II: Các Tu đoàn tông đồ 57
THIÊN I: NHỮNG YẾU TỐ CỐT YẾU CỦA ĐỜI TẬN HIẾN 60
CHƯƠNG IV: KHÁI NIỆM VÀ NHỮNG CHIỀU KÍCH CỦA SỰ TẬN HIẾN 60
Mục 1: Bản chất của sự tận hiến 60
Mục 2: Đi theo Đức Kitô 73
Mục 3: Những chiều kích của đời tận hiến 86
CHƯƠNG V: BA LỜI KHUYÊN PHÚC ÂM 99
Mục 1: Ba lời khuyên Phúc âm nói chung 100
Mục 2: Khiết tịnh 127
Mục 3: Khó nghèo 155
MỤC 4: Vâng lời 180
CHƯƠNG VI: CỘNG ĐỒNG 205
I. Lịch sử 206
II. Thần học 217
III. Giáo luật 221
THIÊN II. PHÁP CHẾ VỀ TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG TẬN HIẾN 224
CHƯƠNG VII: TỪ NGỮ VÀ PHÂN LOẠI 224
I. Từ ngữ 225
II. Sự phận loại các Hội dòng 228
CHƯƠNG VIII: SỰ THIẾT LẬP VÀ GIẢI TÁN DÒNG TU 239
Mục 1: Sự lập dòng 243
Mục 2: Căn tính của một dòng tu 249
Mục 3: Sự giải tán một dòng tu 269
Mục 4: Việc kết nạp, sát nhập, liên hiệp giữa các dòng tu 271
CHƯƠNG IX: SỰ THÀNH LẬP VÀ GIẢI TÁN MỘT NHÀ DÒNG, MỘT CHI DÒNG 278
Mục 1: Sự thiết lập và giải tán một tu viện  278
Mục 2: Sự thiết lập và giải tán các phân chi 286
CHƯƠNG X: VIỆC QUẢN TRỊ CÁC DÒNG TU 291
Mục 1: Dẫn nhập 291
Mục 2: Bề trên 304
Mục 3: Hội đồng cố vấn 317
Mục 4: Các tu nghị 324
Mục 5: Sự quản trị tài sản 329
Mục 6: Liên lạc với giáo quyền 331
Phụ chương 350
CHƯƠNG XI: VIỆC THÂU NHẬN VÀ HUẤN LUYỆN CÁC PHẦN TỬ 354
Mục 1: Lịch sử 355
Mục 2: Thần học về ơn gọi và sự đào tạo  
Mục 3: Sự thâu nhận 364
Mục 4: Tập viện 367
Mục 5: Sự tuyên khấn 378
Mục 6: Việc đào tạo 399
CHƯƠNG XII: NGHĨA VỤ VÀ QUYÊN LỢI CỦA CÁC DÒNG TU VÀ CỦA CÁC PHẦN TỬ 404
Mục 1: Nhập đề 404
Mục 2: Đời sống khổ chế 411
Mục 3: Chặng đường thần bí kết hợp với Thiên Chúa 422
CHƯƠNG XIII: HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ CỦA CÁC DÒNG TU 453
I. Lịch sử 455
II. Thần học 461
III. Giáo luật 466
CHƯƠNG XIV: RỜI BỎ DÒNG TU 475
I. Vắng mặt (Absentia) 476
II. Ngoại vi (Exclaustratio) 479
III. Chuyển dòng 484
IV. Hồi tục 486
V. Trục xuất 491
VI: Tu sĩ làm giám mục 497
CHƯƠNG XV: TU HỘI ĐỜI 500
I. Lịch sử 501
II.  Bản chất thần học và pháp lý  503
III. Sự thiết lập 508
IV.  Sinh hoạt của các phần tử  510
V. Việc thâu nhận các phần tử 512
VI.  Việc lìa bỏ tu hội 513
CHƯƠNG XVI: CÁC TU ĐOÀN TÔNG ĐỒ 514
I. Khái niệm 514
II. Thiết lập, giải tán tu đoàn, phân chi 518
III. Hình thức quản trị 519
IV. Việc thâu nhận phần tử 519
V. Quyền lợi và bổn phận 519
VI. Sự quản trị tài sản 520
VII. Sự rời bỏ tu đoàn 520
CHƯƠNG XVII: NHỮNG HÌNH THỨC TẬN HIẾN KHÁC 521
I. Các ẩn sĩ 521
II. Các trinh nữ 523
III. Những hình thức mới 526
IV. Các dòng ba 527
Kết luận 531