Giáo luật Hội thánh Công giáo 1983
Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ký hiệu tác giả: HOI
DDC: 262.94 - Bộ giáo luật 1983
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000347
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 446
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002138
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 446
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002417
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 446
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Quyển I: NHỮNG QUY TẮC TỔNG QUÁT 1
Tiết I: Luật Giáo Hội 4
Tiết II: Tục lệ 7
Tiết III: Sắc lệnh tổng quát và huấn thị 8
Tiết IV: Hành vi hành chánh riên biệt 9
Chương I: những quy tắc chung 9
Chương II: Sắc lệnh và lệnh truyền riêng biệt 11
Chương III: Phúc chiếu 13
Chương IV: Đặc ân 15
Chương V: Chuẩn chước 17
Tiết V: Quy chế và nội quy 18
Tiết VI: Thế nhân và pháp nhân 19
Chương I: ĐỊa vị các thế nhân theo Giáo Luật 19
Chương II: Pháp nhân 22
Tiết VII: Hành vi pháp lý 26
Tiết VIII: Quyền lãnh đạo 27
Tiết IX: Giáo Vụ 31
Chương I: Bổ nhiệm vào giáo vụ 32
Mục I: Tự do trao ban 33
Mục II: Giới thiệu 34
Mục III: Bầu cử 35
Mục IV: Thỉnh cử 39
CHương II: Chấm dứt Giáo Vụ 40
Mục 1: Từ nhiệm 40
Mục 2: Chuyển nhiệm 41
Mục 3:Giải nhiệm 42
Mục 4: Bãi nhiệm 43
Tiết X: Thời hiệu 43
Tiết XI: Cách tính thời gian 44
QUYỂN II: DÂN THIÊN CHÚA 45
PHẦN I: CÁC TÍN HỮU KITÔ 47
Tiết I: Nghĩa vụ và quyền lợi của mọi Kitô hữu 48
Tiết II: Nghĩa vụ và quyền lợi của những tín hữu Kitô giáo dân 51
Tiết III: Thừa tác viên thánh hay giáo sĩ 53
Chương I: Huấn luyện giáo sĩ 53
Chương II: Giáo sĩ gia nhập hoặc nhập tịch giáo phận 63
Chương III: Nghĩa vụ và quyền lợi của các giáo sĩ 65
Chương IV: Mất bậc giáo Sĩ 70
Tiết IV: Giám mục đối nhân 71
Tiết V: Hiệp hội các tín hữu Kitô 72
Chương I: Những quy tắc chung 72
Chương II: Hiệp hội công của tín hữu Kitô 75
Chương III: Hiệp hội tư của tín hữu Kitô 77
Chương IV: Quy tắc riêng về hiệp hội giáo dân 79
PHẦN II: CƠ CẤU PHẨM TRẬT CỦA GIÁO HỘI 79
THIÊN I: QUYỀN TỐI THƯỢNG CỦA GIÁO HỘI 79
Chương I: Giáo Hoàng Rôma và Giám Mục đoàn 80
Mục I: Giáo hoàng Rôma 80
Mục II: Giám mục đoàn 81
Chương II: Thượng Hội Đồng Giám Mục 83
Chương III: Các Hông Y Hội Thánh Rôma 85
Chương IV: Giáo Triều Rôma 89
Chương V: Các đại sứ của Giáo Hoàng Rôma 89
THIÊN II: CÁC GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG VÀ LÊN HIỆP CÁC GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG 92
Tiết I: Các Giáo Hội địa phương và quyền bính của Các Giáo Hội địa phương 92
Chương I: Các Giáo Hội địa phương 92
Chương II: Các Giám mục 94
Mục I: Các Giám mục nói chung 94
Mục II: Các Giám mục giáo phận 96
Mục III: Giám mục phó và Giám mục phụ tá 102
Chương III: Tòa Giám Mục bị ngăn trở và khuyết vị 104
Mục I: Tòa Giám Mục bị ngăn trở 105
Mục II: Tòa Giám Mục bị khuyết vị 106
Tiết II: Những tổ chức kết hợp các Giáo hội địa phương 109
Chương I: Giáo tỉnh và Giáo miền 109
Chương II: Trưởng Giáo tỉnh 110
Chương III: Công Đồng địa phương 111
Chương IV: Các Hội đồng Giám mục 114
Tiết III: Tổ chức nội bộ của Giáo Hội Địa Phương 117
Chương I: Hội đồng Giáo Phận 117
Chương II: tòa Giám mục Giáo Phận 120
Mục I: Các Tổng Đại diện và đại diện Giám mục 121
Mục II: Chưởng ấn, các công chứng viên khác và văn khố 123
Mục III: Hội đồng kinh tế và quản lý 125
Chương III: Hội đồng linh mục và hiệp đoàn tư vấn 127
Chương IV: Các hội kinh sĩ 129
Chương V: Hội đồng mục vụ 131
Chương VI: Các giáo xứ, các linh mục chính và phó xứ 132
Chương VII: Các quản hạt 144
Chương VIII: Các quản đốc thánh đường và các linh giám 145
MỤc I: Các quản đốc thánh đường 145
MỤc II: các linh giám 147
VÀ CÁC TU HỘI ĐỜI SỐNG TÔNG ĐỒ 149
THIÊN I: CÁC TU HỘI ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN 149
Tiết I: Quy tắc chung cho tất cả tu hội đời sống thánh hiến 149
Tiết II: Các tu hội dòng 156
Chương I: Các nhà dòng, việc thành lập và giải thể các nhà dòng 156
Chương II: Việc lãnh đạo các tu hội 158
Mục I: Các bề trên và các hội đồng 158
Mục II: Các công nghị 162
Mục III: tài sản trần thế và việc quản trị tài sản ấy 163
Chương III: Tiếp nhận ứng sinh và huấn luyện thanh viên 165
Mục I: Tiếp nhận vào thời kỳ tập tu 165
Mục II: Thời kỳ tập tu và huấn luyện tập sinh 166
Mục III: Khấn dòng 169
Mục IV: Huấn luyện các tu sĩ 170
Chương IV: Nghĩa vụ và quyền lợi của các tu hội và các thành viên 171
Chương V. Việc tông dồ của các tu hội 174
Chương VI: Các thành viên rìíi lu hội 176
Mục 1: Chuyển sang tu hội khác 176
Mục 2 : Rời khỏi tu hội 177
Mục 3: Thải hồi thành viên 180
Chương VII: Tu sĩ được nâng tới chức Giám Mục 183
Chương VIII: Hội Đồng các bộ trên cấp cao 184
Tiết III: Các tu hội đời 184
Thiên II: Các hội đời sống Tông đồ 189
QUYỂN III: NHIỆM VỤ GIÁO HUẤN CỦAGIÁO HỘI 193
Tiết I. Thừa tác vụ Lời Chúa Ị97
Chương I. Rao giảng Lời Chúa  
Chương II: Huấn giáo 201
Tiết II. Hoạt động truyền giáo của Giáo hội 203
Tiết III. Giáo dục Công giáo 205
Chương I. Trường học 206
Chương II: Các đại học Công Giáo và các viện cao học khác 208
Chương III: Các đại học và các phân khoa củaa Giáo hội 210
Tiết IV. Các phương tiện truyền thông xã hội và cách riêng các sách báo 211
QUYỂN IV. NHIỆM VỤ THÁNH HÓA CỦA GIÁO HỘI 217
PHẦN I. CÁC BÍ TÍCH 221
Tiết I. Bí tích Thánh tẩy  
Chương I: Cử hành bí tích Thánh Tẩy 224
Chương II: Thừa tác viên bi tích Thánh Tẩy  226
Chương III: Những người lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy  227
Chương IV. Người đỡ đầu 229
Chương V: Chứng minh và ghi sổ ban bí tích Thánh Tẩy 230
Tiết II. Bí tích Thêm sức 231
Chương I: Cử hàng bí tích Thêm sức 231
Chương II: Thừa tác viên bí tích Thêm sức .  231
Chương III. Những người lãnh nhận bí tích Thêm sức 233
Chương IV. Người đỡ đầu 233
Chương V: Chứng minh và ghi sổ ban bí tích Thêm sức 234
Tiết III : Bí tích Thánh Thể  234
Chương I. Cử hành bí lích Thánh Thể  235
Mục 1: Thừa tác viên bí tích Thánh Thể 235
Mục 2: Tham dự bí tích Thánh Thể 237
Mục 3: Nghi lễ và nghi thức cử hành bí tích Thánh Thể 239
Mục 4: Thời gian và nơi chốn cử hành bí tích Thánh Thể 240
Chương II. Lưu giữ và tôn thờ Thánh Thể 241
Chương III: Tiến dâng để cử hành Thánh Thể 243
Tiết IV: Bí tích Sám hối 246
Chương I: Cử hành bí tích 246
Chương II. Thừa tác viên bí tích Sám hối 248
Chương III. Hối nhân 252
Chương IV. Ân xá 252
Tiết V. Bí tích xức dầu bệnh nhân 253
Chương I. Cử hành bí tích  253
Chương II. Thừa tác viên bí tích xức dầu bệnh nhân 254
Chương III: Những ngời lãnh nhận bí tích xức dầu bệnh nhân 255
Tiết VI. Bí tích Truyền Chức Thánh 255
Chương I. Việc cử hành và thừa tác viên lễ Truyền chức 256
Chương II. Những người lãnh nhận chức thánh 258
Mục I. Những điều kiện buộc người lãnh nhận chức thánh phải có 259
Mục 2. Những điều kiện buộc phải có để lãnh nhận chức thánh 260
Mục 3. Nhưng bấp hợp luật và ngăn trở khác 261
Mục 4. Các văn kiện cần thiết và việc điều tra 265
Chươn III. Việcghi sổ và chức thư truyền chức 266
Tiết VII. Bí tích Hôn nhân  
Chương I. Mục vụ hôn nhân và những việc làm trước khi cử hành bí tích Hôn nhân 268
Chương II. Ngăn trở tiêu hôn nói chung 271
Chương III. Ngăn trở tiêu hôn nói riêng 273
Chương IV. Sự ưng thuận Hôn nhân 275
Chương V. Nghi thức cửhành hôn nhân 277
Chương VI. Hôn nhân hỗn hợp 281
Chương VII. Cử hành hôn nhân cách kín dáo 283
Chương VIII: Hiệu quả hôn nhân 2K3
Chương IX: Vợ chồng chia ly 284
Mục 1: Tháo gỡ dây hôn phối  284
Mục 2: Chia ly mà giấy hôn nhân vẫn còn 287
Chương X: Thành sự hóa hôn nhân  288
Mục I. Thành sự hóa đơn thuần  288
Mục 2. Điều trị lại căn 289
PHẨN II. CÁC HÀNH VI KHÁC ĐỂ THỜ PHƯỢNG THIÊN CHÚA 291
Tiết I. Các á bí tích 291
Tiết II. Phụng vụ các giờ kinh 292
Tiết III. An táng theo ghi thức Giáo hội 292
Chương I. Cử hành nghi thức an táng 292
Chương II. Những người phải được hoặc không được an táng theo ghi thức Giáo hội 294
Tiết IV. Tôn kính các Thánh, ảnh tượng Thánh và các di tích Thánh 295
Tiết V. Khấn và thề  
Chương I. Khấn  296
Chương II. Thề 297
PHẦN III. NƠI THÁNH VÀ THỜI GIAN THÁNH 298
Tiết I. Nơi Thánh 298
Chương I. Nhà thờ 300
Chương II. Nhà nguyện và nhà nguyển tư 301
Chương III. Đền thánh  302
Chương IV: Bàn thờ 303
Chương V. Nghĩa địa 304
Tiết II. Thời giờ thánh thiêng 305
Chương I. Các ngày lễ  
Chương II. Các ngày sám hối  
QUYỂN V. TẢI SẢN TRẦN THẾ CỦA GIÁO HỘI 309
Tiết I. Thủ đắc tài sản 312
Tiết II. Quản trị tài sản 314
Tiết III. Khế ước và nhất là việc chuyển nhượng 319
Tiết IV. Ý muốn đạo đức nói chung và tặng lập đạo đức 321
PHẦN I. TỘI PHẠM VÀ HÌNH PHẠT 329
Tiết I. những phạm tội nói chung 329
Tiết II. Luật hình sự và lệnh truyền hình sự 329
Tiết III. Chủ thế bị chế tài hình sự  331
Tiết IV. Các hình phạt và các trừng phạt khác  335
Chương I. Dược hình hay vạ 335
Chương II. Thục hình 337
Chương III. Những phương dược hình sự và những việc sám hối 338
Tiết V. Án dụng hình phạt 338
Tiết VI. Chấm dứt hình phạt 341
PHẦN II. HÌNH PHẠT DO TỪNG TỘI PHẠM  
Tiết I. Những tội phạm chống tôn giáo và tính duy nhất của Giáo hội 344
Tiết II. Tội phạm chống giáo quyền và tự do của Giáo hội 345
Tiết III. Chiếm đoạt giáo vụ và những tội phạm khi thi hành giáo vụ ấy 346
Tiết IV. Tội phạm ngụy tạo 348
Tiết V. Tội phạm nghịch với các nghĩa vụ dặc biệt 349
Tiết VI. Tội phạm đến sự sống và tự do con người 350
Tiết VII.  Qui tắc tổng quát 350
QUYỂN VII: TỐ TỤNG 351
PHẦN I: XỬ ẤN NÓI CHUNG 353
Tiết I. Tòa án có Ihẩm quyền  353
Tiết II. Các cấp và các loại tòa án khác nhau 356
Chương 1. Tòa án cấp I 356
Mục I. Thẩm phán  356
Mục 2. Dự thẩm và phúc trình viên 359
Mục 3. Công tố viên, bảo vệ viên và công chứng 360
Chương II. Tòa án cấp II 361
Chương III. Các tòa án tông tòa 362
Tiết III. Qui luật phải giữ lại các tòa án 364
Chương I. Chức vụ của thẩm phán và của viên chức tòa án 364
Chương II. Thứ tự phải theo khi thẩm lý án vụ 367
Chương III. Các hạn kỳ và triển hạn 368
Chương IV. Nơi xét xử 369
Chương V. Những người được nhận vào phòng xử cách thứa soạn thảo và lưu trữ án tử 369
Tiết IV. Các bên trọng vụ kiệm 371
Chương I. Nguyên cáo và bị cáo 371
Chương II. Các người đại diện trong các tòa án và các người bào chữa 372
Tiết V. Tố quyền và khước biện  
Chương I. Tố quyền và khước biện nói chung 374
Chương II. Tố quyền và khước biện nói riêng  375
PHẦN II.  XỬ ÁN TRANH TỤNG 377
Thiên I. XỬ ÁN TRANH TỤNG THÔNG THƯỜNC.  
Tiết I. Khởi tố vụ án 377
Chương I. Đơn khởi tố 377
Chương II. Triệu tập và thông báo các ấn từ 379
Tiết II. Đối tụng  380
Tiết III. Tiến hành vụ kiện 381
Tiết IV. Chứng cứ  383
Chương I. Lời khai cùa các bên 384
Chương II. Chứng minh bằng tài liệu 385
Mục 1. Bản chất và giá trị chứng minh của các lài liệu  385
Mục 2. Xuất trình tài liệu  386
Chương III. Người làm chứng và lời chứng 387
Mục 1. Những người có thể làm chứng 387
Mục 2. Nhận và không nhận cho làm chứng 388
Mục 3. Thẩm vấn các người làm chứng 389
Mục 4. Giá trị của các chứng cứ  392
Chương IV. Các chuyên viên 392
Chương V. Di động đến trường sờ và kiểm nhận tư pháp  393
Chương VI. Những suy đoán 394
Tiết V. Những vụ án phụ dới  395
Chương I. Các bên không ra hầu lòa  396
Chương II. Đệ tam nhân can thiệp vào vụ án 397
Tiết VI. Công bố án từ, kết thúc việc xét hỏi và tranh luận về vụ án 397
Tiết VII. Tuyên án 400
Tiết VIII. Kháng an  403
Chương I. Tố quyền tiêu hủy bản án 403
Chương II. Kháng cáo 405
Tiết IX. Sự việc đã xét xử và việc phục hồi nguyên trạng  408
Chương II. Sự việc đã xét xử 408
Chương II. Việc phục hồi nguyên trạng 409
Tiết X. Án phí và bảo trợ miễn phí 410
Tiết XI. Thi hành bàn án 411
Thiên II. XỬ ÁN TRANH TỤNG BẰNG MIỆNG 413
PHẦN III. MỘT SỐ VỤ TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT 416
Tiết I. Tố tụng hôn nhân 416
Chương I. Những vụ án để tuyên bố hôn nhân  416
Mục 1. Tòa án có thẩm quyền  416
Mục 2. Quyền kháng nghị hôn nhân 417
Mục 3. Chức vụ thẩm phán  417
Mục 4. Những chứng cứ 418
Mục 5. Bàn án và kháng cáo 419
Mục 6. Tố tụng dựa trên tài liệu 420
Mục 7. Qui tắc tổng quái 421
Chương II. Các vụ án vợ chồng ly thân 421
Chương III. Tố tụng để chước miễn cho hôn nhân thành nhận và vị toại 422
Chương IV. Tố tụng suy đoán người phối ngẫu đã chết. 424
Tiết II. Các vụ án để tuyên bố việc phong chức thánh bất thành 425
Tiết III. Những cách thức tránh xử án 426
PHẦN IV. TỐ TỤNG HÌNH SỰ  
Chương I. Điều tra sơ khởi 427
Chương II. Diễn tiến tố tụng 428
Chương III. Tố tụng bồi thường thiệt hại 430
PHẦN IV. THỦ TỤC THƯƠNG CẦU CÓ TÍNH CÁCH HÀNH CHÁNH VÀ THỦ TỤC GiẢI NHIỆM HAY CHUYỂN NHIỆM CÁC LINH MỤC CHÍNH XỨ  
Thiên I. Thiên cầu chống lại những sắc lệnh hành chính 431
Thiên II. Thủ tục giải nhiệm hay thuyên chuyển các linh mục chính xứ 434
Chương I. Thủ tục giải nhiệm các linh mục chính xứ  434
Chương II. Thủ tục thuyên chuyên các linh mục chánh xứ 436