Các cộng đoàn Giáo xứ
Phụ đề: Giáo luật và viễn ảnh mục vụ
Tác giả: Alphonse Borras
Ký hiệu tác giả: BO-A
DDC: 262.15 - Giáo dân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010964
Nhà xuất bản: Cerf
Khổ sách: 21
Số trang: 290
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I. GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG CẤP GIÁO XỨ  
Dẫn nhập 3
Chương I : Giáo xứ, cộng đoàn tín hữu nhất định 6
1. Một cộng đoàn gồm những người chịu Thánh Tẩy 6
2. Chung với nhau và ai phần nấy 12
3. Ba cực của cộng đoàn Giáo Hội 14
4. Những người lãnh bí tích Thánh Tẩy: những con người trong Giáo Hội 19
Chương II : Giáo xứ, một thành phần của giáo phận 27
1. Nguyên tắc lãnh địa 27
2. Sự cố định của một cộng đoàn giáo xứ 35
3. Giáo xứ như là cộng đoàn phẩm trật 38
4. Giáo Hội địa phương cấp giáo xứ 41
Chương III : Giáo xứ : Chủ thể hành động có tư cách pháp nhân 47
1. Giáo xứ, chủ thể có tư cách pháp nhân 48
2. Quyền lợi và nghĩa vụ của cộng đoàn giáo xứ 53
PHẦN II: TRÁCH NHIỆM MỤC VỤ TẠI GIÁO XỨ  
Dẫn nhập 61
Chương IV: Nguyên tắc: Việc trao trách nhiệm mục vụ cho một linh mục chính xứ 63
1. Linh mục chính xứ, chủ chăn riêng, dưới quyền của Giám mục giáo phận 65
2. Mục đích của trách nhiệm mục vụ 74
3. Những cộng tác viên với linh mục chính xứ trong trách nhiệm mục vụ 80
4. Việc bổ nhiệm linh mục chính xứ và nhiệm kỳ 83
5. Việc chấm dứt trách nhiệm của một linh mục chính xứ 95
Chương V: Thẩm quyền, nhiệm vụ và quyền hạn của linh mục chính xứ 103
1. Quyền hạn và năng quyền của linh mục chính xứ 104
2. Những nhiệm vụ hay những việc cử hành được giao đặc biệt cho linh mục chính xứ 108
3. Những thẩm quyền khác của linh mục chính xứ 112
4. Những đòi buộc của chức vụ linh mục chính xứ 113
a) Những đòi buộc liên quan đến chức năng tiên tri của Giáo Hội 114
b) Những đòi buộc liên quan đến chức năng tư tế của Giáo Hội 118
c) Những đòi buộc liên quan đến chức năng cai quản của Giáo Hội 121
d) Những đòi buộc khác của chức vụ 130
5. Những quyền hạn của linh mục chính xứ 136
Chương VI: Những trường hợp khác có thể trao trách nhiệm mục vụ 139
1. Linh mục chính xứ của nhiều giáo xứ 142
2. Các linh mục chịu trách nhiệm mục vụ toàn đới (đ 517§1) 146
3. Nhóm mục vụ (đ 517§2) 155
4. Nhóm linh hoạt giáo xứ 168
PHẦN III: ĐỜI SỐNG GIÁO XỨ VÀ SỰ CỘNG TÁC TRONG GIÁO HỘI 177
Dẫn nhập 177
Chương VII: Những thừa tác vụ khác nhau trong lòng giáo xứ 181
1. Xác định thuật ngữ 182
2. Linh mục phó xứ 186
3. Sự cộng tác của các linh mục khác 193
4. Phó tế làm việc tại giáo xứ 197
5. Những thừa tác viên giáo dân 202
Chương VIII: Các hội đồng Giáo xứ  
1. Tính đồng trách nhiệm và tính hiệp đoàn 208
2. Hội Đồng Mục Vụ tại giáo xứ 214
3. Hội Đồng Kinh Tế tại giáo xứ 222
4. Những Hội Đồng khác 227