Vai trò người giáo dân trong mầu nhiệm Giáo hội
Phụ đề: 27 bài giáo lý của Đức Gioan Phaolô II
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
Dịch giả: Matthias M. Ngọc Đính, CMC
DDC: 262.15 - Giáo dân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000225
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 173
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011049
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 173
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011075
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 173
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chữ viết tắt 5
Giáo hội 11
Bài 2: Người giáo dân chu toàn ơn gọi giữa trần gian 17
Cho người giáo dân 23
Cách thế 29
Nhiều cách thế 35
Nhiều cách thế 41
Bài 7: Người giáo dân là chứng nhân cho sức mạnh của Phúc âm 46
Bài 8: Người giáo dân hoạt động để mở rộng nước Chúa 51
Giáo hội 56
Bài 10: Đặc sủng giáo dân xây dựng Giáo hội 63
Bài 11: Người giáo dân làm chứng cho Chúa Kitô giữa trần gian 69
Giáo hội 75
Bài 13: Người giáo dân được mời gọi canh tân trật tự trần thế 82
Bài 14: Lao công là thông phần vào sứ mạng của Chúa Kitô 88
Bài 15: Thiên Chúa của những người đau khổ 95
Bệnh nhân 101
Bài 17: Phẩm giá người phụ nữ phải được tôn trọng 107
Bài 18: Phụ nữ làm chứng nhân hiệu quả cho đức tin 113
Của Giáo hội 119
Chúa 126
Bài 21: Phụ nữ và chức linh mục thừa tác 132
Bài 22: Đời sống hôn nhân là một con đường nên thánh thực sự 138
Thiện của Giáo hội 144
Bài 24: Trẻ em là hồng ơn đặc biệt của Giáo hội 149
Đồ giáo dân 155
Xứ đạo 161
Bài 27: Chúa Thánh Thần ban dồi dào những đặc sủng giáo dân 167