Lời Chúa và cuộc sống
Phụ đề: Những bài suy niệm Chúa Nhật và Lễ Trọng - Năm C
Tác giả: Lm. Giuse Đinh Tất Quý
Ký hiệu tác giả: DI-Q
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm C
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010210
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 411
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MÙA VỌNG  
Chúa Nhật I Mùa Vọng 7
Chúa Nhật II Mùa Vọng 13
Chúa Nhật III Mùa Vọng 19
Chúa Nhật IV Mùa Vọng 26
MÙA GIÁNG SINH  
Lễ Giáng Sinh - Đêm 35
Lễ Giáng Sinh - Rạng Đông 41
Lễ Giáng Sinh - Ban Ngày 47
Lễ Thánh Gia 7
Lễ Hiến Linh   
Chúa Nhật Chúa Chịu Phép Rửa  67
MÙA CHAY  
Chúa Nhật I Mùa Chay 75
Chúa Nhật II Mùa Chay 82
Chúa Nhật III Mùa Chay 88
Chúa Nhật IV Mùa Chay 95
Chúa Nhật V Mùa Chay 102
Chúa Nhật Lễ Lá 109
MÙA PHỤC SINH  
Chúa Nhật Phục Sinh 115
Chúa Nhật  Phục Sinh  122
Chúa Nhật III Phục Sinh  127
Chúa Nhật IV Phục Sinh  133
Chúa Nhật V Phục Sinh 139
Chúa Nhật VI Phục Sinh 146
Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên 152
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 159
MÙA THƯỜNG NIÊN  
Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi 167
Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa 173
Chúa Nhật Lòng Thương Xót của Chúa  179
Chúa Nhật II Thường Niên  185
Chúa Nhật III Thường Niên 192
Chúa Nhật IV Thường Niên 199
Chúa Nhật V Thường Niên  205
Chúa Nhật VI Thường Niên 210
Chúa Nhật VII Thường Niên 216
Chúa Nhật VIII Thường Niên 223
Chúa Nhật IX Thường Niên 231
Chúa Nhật X Thường Niên 236
Chúa Nhật XI Thường Niên 243
Chúa Nhật XIII Thường Niên 248
Chúa Nhật XIV Thường Niên 255
Chúa Nhật XV Thường Niên 261
Chúa Nhật XVI Thường Niên 268
Chúa Nhật XVII Thường Niên 274
Chúa Nhật XVIII Thường Niên 280
Chúa Nhật XIX Thường Niên 287
Chúa Nhật XX Thường Niên 294
Chúa Nhật XXI Thường Niên 300
Chứa Nhật XXII Thường Niên 307
Chúa Nhật XXIII Thường Niên 314
Chúa Nhật XXIV Thường Niên 320
Chúa Nhật XXV Thường Niên 327
Chúa Nhật XXVI Thường Niên 334
Chúa Nhật XXVII Thường Niên 342
Chúa Nhật Đức Mẹ Mân Côi 349
Chúa Nhật XXVIII Thường Niên 355
Chúa Nhật XXIX Thường Niên 362
Chúa Nhật XXX Thưởng Niên  371
Chúa Nhật Truyền Giáo 378
Chúa Nhật XXXI Thường Niên 384
Chúa Nhật XXXII Thường Niên 391
Chúa Nhật Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 398
Chúa Nhật Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ  405