Lời Chúa và cuộc sống
Phụ đề: Những bài suy niệm Chúa Nhật và Lễ Trọng - Năm B
Tác giả: Lm. Giuse Đinh Tất Quý
Ký hiệu tác giả: DI-Q
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm B
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010209
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 411
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013987
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 411
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MÙA VỌNG  
Chúa Nhật I Mùa Vọng  7
Chúa Nhật II Mùa Vọng 14
Chúa Nhật III Mùa Vọng 21
Chúa Nhật IV Mùa Vọng 27
MÙA GIÁNG SINH  
Lễ Giáng Sinh - Đêm 37
Lễ Giáng Sinh - Rạng Đông 43
Lễ Giáng Sinh - Ban Ngày 50
Lễ Thánh Gia 57
Lễ Hiển Linh  
Chúa Nhật Chúa Chịu Phép Rửa 69
MÙA CHAY  
Chúa Nhật I Mùa Chay 77
Chúa Nhật II Mùa chay 84
Chúa Nhật III Mùa Chay 91
Chúa Nhật IV Mùa Chay 98
Chúa Nhật V Mùa Chay 105
Chúa Nhật Lễ Lá  
MÙA PHỤC SINH  
Vọng Phục Sinh  117
Chúa Nhật Phục Sinh  121
Chúa Nhật II Phục Sinh  127
Chúa Nhật III Phục Sinh  133
Chúa Nhật IV Phục Sinh  140
Chứa Nhật V Phục Sinh 147
Chúa Nhật VI Phục Sinh 153
Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên 160
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 166
MÙA THƯỜNG NIÊN  
Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi 175
Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa 182
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 189
Chúa Nhật II Thường Niên  195
Chúa Nhật III Thường Niên 202
Chúa Nhật IV Thường Niên  210
Chúa Nhật V Thường Niên  217
Chúa Nhật VI Thường Niên  224
Chúa Nhật VII Thường Niên 231
Chúa Nhật VIII Thường Niên 237
Chúa Nhật IX Thường Niên 244
Chứa Nhật XI Thường Niên 250
Chúa Nhật XII Thường Niên 257
Chúa Nhật XIII Thường Niên 263
Chúa Nhật XIV Thường Niên 269
Chúa Nhật XV Thường Niên  
Chúa Nhật XVI Thường Niên 282
Chúa Nhật XVII Thường Niên 289
Chúa Nhật XVIII Thường Niên 296
Chúa Nhật XIX Thường Niên 303
Chúa Nhật XX Thường Niên 309