Cùng học Lời Chúa. Sách Tông đồ Công vụ
Tác giả: Ban Thánh Kinh GP. Cần Thơ
Ký hiệu tác giả: BAN
DDC: 226.6 - Công vụ Tông đồ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009496
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 334
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009497
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 334
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009498
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 334
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013109
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 334
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013110
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 334
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP TỐNG QUÁT  9
PHẦN I: LÀM CHỨNG CHO CHÚA GIÊSU TẠI GIÊRUSALEM (Chương 1-7)13
I. NHỮNG SỰ KIỆN TRƯỚC CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (1,1-26). 15
1. Lời tựa (1,1-5). 15
2. Chúa Giêsu thăng Thiên (1,6-14). 19
3. Chọn Mátthia (1,15-26). 25
II.  NHỮNG HOẠT ĐỘNG TẠI GIÊRUSALEM (2,1-5,42) 31
1.  Lễ Ngũ Tuần (2,1-13) 31
2.  Bài giảng của Phêrô (2,14-41) 35
3.  Cộng đoàn tín hữu đầu tiên (2,42-47) 43
4.  Phêrô chữa một người què (3,1-10) 47
5.  Phêrô giảng cho dân chúng (3,11-26) 50
6.  Phêrô và Gioan trước Thượng Hội Đồng (4,1-22) 56
7.  Cộng đoàn các tín hữu (4,23-37). 63
8.  Khanania và Xaphira gian lận (5,1-11) 68
9.  Truyền giáo và bị bách hại (5,12-42) 72
NHÓM BẢY NGƯỜI (6,1-7,60) 80
1.  Lập nhóm bảy người (6,1-7). 80
2.  Phó tế Stêphanô (6,8-7,60). 83
PHẦN II: LÀM CHỨNG CHO CHÚA GIÊSU TẠI GIUĐÊ VÀ SAMARI 99
I. TIN MỪNG ĐẾM SAMARI (8,1-40) 101
1.  Philípphê đến Samari (8,1-8). 102
2.  Phù thủy Simon (8,9-25). 104
3.  Philípphê rửa tội cho viên thái giám (8,26-40). 109
II. ƠN GỌI CỦA SAOLÔ (9,1-31). 115
1.  Saolô được gọì làm Tông Đồ (9,l-l9a). 115
2.  Saolô rao giảng tại Đamát (9,19b-25). 121
3.  Saolô tới thăm Giêrusalem (9,26-31). 124
III.  HOẠT ĐỘNG CỦA PHÊRÔ VÀ NHỮNG SỰ KIỆN KHÁC (9,32-12,25) 128
1. Phêrô làm phép lạ (9,32-43). 128
2. Phêrô và Cornêliô (10,1-48). 132
3. Phêrô biện minh tại Giêrusalem (11,1-18). 145
4. Hội Thánh tại Antiôkhia (11,19-30). 149
5. Phêrô được giải cứu cách lạ lùng (12,1-19). 155
6. Cái chết của Hêrôđê; Bamaba và Saolô trở lại Antiokhia (12,20-25). 161
PHẦN III LÀM CHỨNG CHO CHÚA GIÊSU ĐẾN TẬN CÙNG THẾ GIỚI (Chương 13-28) 165
I. HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO THỨ NHÁT (13,1-14,28) 166
1. Phaolô tại đảo Sýp: Phù thủy Êlyma (13,1-12). 167
2. Phaolô tại Antiôkia miền Pixiđia (13,13-51). 173
3. Phaolô tại Icôniô (14,1-7). 181
4. Phaolô tại Lýtra và Đécbê: Chữa người bại chân (14,8-28). 183
II. CÔNG ĐỒNG GIÊRUSALEM (15,1-35). 187
III. HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO THỨ HAI (15,36-18,23) 196
1. Phaolô và Bamaba chia tay và chọn Timôthê (15,36-16,5). 197
2. Đi qua miền Tiểu Ả: Thị kiến người Makêđônia (16,6-10). 201
3. Tại Philípphê: Bị bắt và được giải thoát cách lạ lùng (16,11-40). 204
4. Tại Thêxalônica và Bêroia (17,1-15). 211
5. Tại Athen: Bài giảng về thần vô danh (17,16-34). 215
6. Tại Côrintô (18,1-17). 221
7. Trở lại Antiôkhia và chuẩn bị cho hành trình thứ ba (18,18-23). 228
IV. HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO THỨ BA (18,24-21,16). 231
1. Hoạt động của Apôlô tại Êphêxô (18,24-28) 232
2. Phaolô tại Êphêxô (19,1-40) 234
Các môn đệ của Gioan Tẩy Giả (19,1-7) 237
Thành lập giáo đoàn Êphêxô (19,8-10) 239
 Các thầy phù thủy tại Êphêxô (19,11-22) 240
 Thợ bạc Êphêxô gây rối (19,23-40) 243
3. Phaolô tại Troa: Cứu người chết sống lại (20,1-12) 246
4. Phaolô tại Milêtô: Từ giả các kỳ mục Êphêxô (20,12-38) 251
5. Phaolô đến Giêrusalem (21,1-16) 258
V. PHAOLÔ TẠI GIÊRUSALEM (21,17-23,22) 264
1. Phao lô đến Giêrusalem và bị bắt (21,17-40) 264
2. Phaolô nói với người Do thái (22,1-29) 270
3. Phaolô trước Thượng Hội Đồng (22,30-23,11) 278
4. Người Do thái âm mưu giết hại Phaolô (23,12-22) 281
VI. PHAOLÔ TẠI XÊDARÊ (23,23-26,32) 285
1. Phaolô bị giải đến Xêdarê (23,23-35) 285
2. Phaolô và tổng trấn Phêlích (24,1-27) 287
3. Phaolô và tổng trấn Phéttô (25,1-12) 288
4. Phaolô trình diện vua Acríppa (25,13-27) 296
5. Diễn tò của Phaolô trước vua Acríppa và Phéttô (26,1-32) 299
VII. HÀNH TRÌNH ĐẾN GIÊRUSALEM (27,1-28,31) 310
1. Từ Giêrusalem đến đảo Manta: Gặp bão tố (27,1-44) 310
2. Từ đảo Manta đến Rôma (28,1-31) 320