Các tác phẩm của tác giả Lm. Thêôphilô Ngô Hoàn Cầu, SVD