Vấn đề đối thoại tôn giáo
Tác giả: Hoành Sơn Hoàng Sĩ Quý, SJ
Ký hiệu tác giả: HO-Q
DDC: 201.5 - Tương quan giữa các tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008284
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1972
Khổ sách: 20
Số trang: 102
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008285
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1972
Khổ sách: 20
Số trang: 102
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008374
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1972
Khổ sách: 20
Số trang: 102
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008375
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1972
Khổ sách: 20
Số trang: 102
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008376
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1972
Khổ sách: 20
Số trang: 102
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 1: Lịch sử vấn đề 13
Chương 2: Ơn cứu độ ngoài Do Thái và Ki-tô giáo 25
Trước Chúa Kitô - Sau Chúa Kitô   
Chương 3: Cứu độ bằng Mạc khải và Đức tin - Đức tin và Ân sủng  37
Chương 4: Các Tôn giáo, môi trường cứu độ  53 
Một Chúa Kitô và một Kitô giáo - Các tôn giáo, phương thế cứu độ   
Chương 5: Ân sủng nơi các tôn giáo Đông phương  65 
Từ con đường nghi thức và minh trí - Tới con đường sùng mộ - Amida và Maitri - Ý nghĩa của một tiến triển   
Kết luận: Một thái độ và một đường lối  91 
Sách tham khảo  99 
Mục lục 101