Thiên Chúa giáo và tam giáo
Tác giả: Đường Thi, Trương Đức Ký
Ký hiệu tác giả: DU-T
DDC: 261.2 - Kitô giáo và các tín ngưỡng khác
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 7

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000004
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 537
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007637
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 537
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007638
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 537
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007655
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 537
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007745
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 537
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007746
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 537
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010030
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 537
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu  
Mục đích và phương pháp "Đàm đạo tôn giáo"  
CHƯƠNG I: LINH MỤC ĐẮC LỘ 1
A. Cha Đắc Lộ và phương pháp hội nhập văn hóa 3
B. Những vấn đề cha Đắc Lộ chưa thực hiện  8
C. Những thách đố đối với chúng ta ngày nay 10
CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN ĐÔNG TÂY 28
Đoạn 1: Lý luận biện biệt của Tây Phương 29
A. Luật mâu thuẫn 30
B. Tam đoạn luận: Suy diễn 31
C. Phương pháp qui nạp 32
D. Biện chứng pháp 33
E. Phân loại, phân tích để hợp nhất 34
F. Thần học phủ định (Theologia Negativa) 35
G. Loại tỷ (Anaiogia, Analogiíi Entis) 36
H. Ý Niệm về ngôi vị, bản vị, hữu ngã 44
Đoạn II. Trực giác, nhất quán của Đông Phương 69
A. Luật phản hồi 48
B. Đạo: Nguyên lý siêu việt, vô hình 49
C. Đường lối phủ định (Via Negativa) 51
D. Thinh lặng, chiêm ngưỡng 53
E. Tinh thần bao dung 55
F. Phương pháp: Tùy cơ ứng biến (Upaya) 56
G. Những dị biệt 58
CHƯƠNG III: NHÂN TÍNH 69
Đoạn I: Nhân tính trong Nho giáo 69
A. Nhân tính theo Mạnh Tử 70
B. Nhân tính theo Tuân Tử 71
C. Nhân tính theo Đổng Trọng Thư  73
D. Nhân tính theo Chu Hi  75
E. Nhân tính theo Vương Dương Minh 81
Đoạn II: Quan niệm vô ngã trong Phật giáo 90
A. Những hiểu lầm, thắc mắc  91
B. Ý nghĩa chính thực về (Anattn) “vô ngã" 93
C. Cần giải thoát cái ngã 96
D. Tìm về chân ngã 97
Đoạn III. Nhân tính trong Thiên Chúa giáo 100
A. Nhân sinh, nhân vị, địa vị con người 102
B. Bản tính tự nhiên của con người  105
C. Thiên ân  109
D. Tương quan giữa thiên ân và tự nhiên l i 1
E.  Tộ ác, tình tư dục và bản tính tự nhiên 116
CHƯƠNG IV: CỨU ĐỘ 134
Đoạn I. Tại sao cần cứu độ? 134
A. Đời là bể khổ 135
B. Ý thức về tội lỗi 136
C. Tỉnh ngộ, hối cải, canh tân 138
D. Niềm tin siêu thoát 139
Đoạn II: Cứu độ trong phật giáo 140
A. Khổ đế  142
B. Tập đế  143
C. Diệt đế: niết 152
D. Đạo đế: Bát chính đạo 155
Đoạn III: Cứu độ trong Thiên Chúa giáo 159
A. Ý niệm về cứu độ 160
B. Sự quan trọng của lịch sử cứu độ 164
c. Thiên Chúa nhập thể 173
D. Lãnh nhận thiên ân cứu độ 181
CHƯƠNG V: TÌNH ÁI 203
Đoạn I: Nhân ái trong Nho giáo 205
A. Đạo nhân là gì? 206
B. Đạo nhân theo phái tâm học 208
C. Mạnh Tử và Mặc Tử đối với đạo nhân 211
D. Đạo học (Lão giáo) đối với đạo nhân 213
Đoạn II: Từ bi trong Phật giáo 218
A. Luân lý và tu đức của Phật giáo 219
B. Đức từ bi là gì? 221
C. Các vị thần hiện thân của đức từ bi 221
D. Bố thí Ba-la-mật là gì? 223
Đoạn III: Bác ái của Thiên Chúa giáo 229
A. Thiên Chúa là căn nguyên 230
B. Tương quan giữa tình ái Thiên Chúa 234
C. Đức bác ái và quan nhân vị 237
D.  Tính tương giao giữa các nhân vị 239
CHƯƠNG VI: QUAN NIỆN VỀ MỘT NGUYÊN LÝ SIÊU VIỆT 264
Đoạn I. Quan niệm đạo trong Nho giáo 265
A. Định nghĩa chung: Đạo là gì? 266
B. Phân biệt “Đạo” và “đạo” 269
C. Đạo: Nguồn gốc của vũ trụ 272
D. Ngũ hành: Cấu trúc của vũ trụ 275
E. Nguồn gốc sự biến hóa của vũ trụ 283
Đoạn II. Quan niệm đạo của Lão Trang 287
A. Đạo là vô danh 289
B. Đạo là vô 291
C. Đạo là một 295
D. Đạo là thường 296
E,  Đạo và đức 298
Đoạn III: Ý thức siêu việt theo phái lý học 302
A. Lý học của Chu Hi 304
B. Tâm học của Vương Dương Minh 309
Đoạn IV: Ý thức siêu thoát trong Phật giáo 319
A. Kinh nghiệm tôn giáo 322
B. Những danh từ và ý niệm về siêu thoát 323
CHƯƠNG VII: NIỀM TIN VÀO MỘT NGÔI VỊ THIÊN CHÚA 330
Đoạn I: Thiên Chúa ngôi vị (Personul God) 331
Đoạn II: Thiên Chúa siêu việt và nội tại 340
A. Thiên Chúa siêu việt 341
B. Thiên Chúa nội tại 348
Đoạn III: Thiên Chúa tạo hóa 357
Đoạn IV: Niềm tin vào một vị Thượng Đế 364
Đoạn V: “Ông Trời" Việt Nam 398