Mạnh Tử mưu lược tung hoành
Tác giả: Đường Chí Long
Ký hiệu tác giả: DU-L
Dịch giả: Phạm Vân, Thành Khang
DDC: 181.116 - Triết học Mạnh Tử
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013920
Nhà xuất bản: Thanh Hóa
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 391
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI NÓI ĐẦU 9
PHẦN I: SÁCH LƯỢC CHÍNH TRỊ  11
1. Hành nhân chính nhi vương, mạc chi năng ngự 13
2. Quốc quân hiếu nhân, thiên hạ vô địch 20
3. Chính quân nhi quốc định 26
4. Quân chi thị thần như thủ túc, tắc thần thị quân như phúc tâm 31
5. Tôn hiền sử năng 37
6. Tiến hiền tất thận 41
7. Dụng hiền tất tín 47
8. Dĩ đức phục nhân 52
9. Bất dĩ quy củ, bất thành phương viên 56
10. Tỉnh hình tội 63
11. Bỉnh công chấp pháp 68
12. Tội nhân bất noa 72
13. Bạc thuế liễm  76
14. Đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ 81
15. Bối nhân thiện chiến, cai phục thượng hình 89
16. Lưỡng đại chi gian năng vi tiểu 97
17. Nhân giao tiểu quốc, trí giao đại quốc 103
18. Đãi thời nhi động, sự bán công bội 105
19. Sở ố chấp nhất 109
20. Bất vi phướng năng hữu vi 115
PHẦN II: MƯU LƯỢC BẢO VỆ DÂN CHÚNG 121
21. Chư hầu tam bảo, dân vi trung lâm 123
22. Bảo dân nhi vương, mạc chi năng ngự 125
23. Dân quý quân khinh 130
24. Đắc dân tâm giả đắc thiên hạ 135
25. Bất thị sát nhân, dân tất quy chi 143
26. Cứu dân thuỷ hoả, dân tất duyệt chi 150
27. Thủ dân hữu chế, dân tất kính chi 157
28. Nhân dân ái vật, dân tất ái chi 163
29. Dật đạo sử dân, tuy lao bất oán 169
30. Dữ dân đồng hoá 174
31. Dữ dân đồng lạc 179
32. Lạc dĩ thiên hạ, ưu dĩ thiên hạ 186
33. Tế quả liên cô 191
34. Bất khả tàn dân 196
PHẦN III: PHƯƠNG PHÁP TU DƯỠNG ĐẠO ĐỨC  199
35. Dưỡng khí lập đức tháo 201
36. Thượng chí minh nhân nghĩa 210
37. Phản cầu chư kỷ 214
38. Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất 219
39. Dục đương đại nhiệm, tất lao tâm cốt 226
40. Sinh vu ưu hoạn, tử vu an lạc 233
41. Cùng thiện kỳ thân, đạt thiện thiên hạ 241
42. Đắc chí bất vi xa 247
43. Thương liêm vô thủ  252
44. Giao tế dĩ cung 255
45. Dữ nhân vi thiện 260
46. Quá tắc cải chi 263
47. Hữu kỳ đức 270
48. Ngôn bất tất tín, hành bất tất quả, duy nghĩa sở tại 275
49. Thính kỳ ngôn, quan kỳ mâu 282
PHẦN IV: PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC 289
50. Thiết học tương giáo, dĩ minh nhân luân 291
51. Thiện giáo đắc dân tâm 298
52. Trí thánh hợp nhất 304
53. Giáo giả tất dĩ chính 309
54. Dĩ kỳ chiêu chiêu, sử nhân chiêu chiêu 315
55. Giáo diệc đa thuật, bất giáo diệc giáo 318
56. Cẩu cầu kỳ cố 326
57. Ngôn cận chỉ viễn 329
58. Dẫn nhi bất phát 334
59. Hiền dưỡng bất tiếu 338
60. Bác học phản ước 344
6l. Học quý tự đắc 348
62. Học tất chuyên tâm trí chí 356
63. Học quý hữu hằng 363
64. Thiện tư tắc đắc 367
65. Doanh khoa nhi tiến 373
66. Tín thư bất duy thư 379
67. Hiếu vi nhân sư tắc hoạn 384
68. Nhất phó chúng hưu nan thành học 389