Khổng Tử mưu lược tung hoành
Tác giả: Chu Chính Thư, Uông Ngạn
Ký hiệu tác giả: CH-T
Dịch giả: Kim Thoa, Thành Khang
DDC: 181.112 - Triết học Khổng Tử
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013997
Nhà xuất bản: Thanh Hóa
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 295
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 9
PHẦN I: THI CHÍNH (THI HOÀNH CHÍNH TRỊ) 13
1. Dân vô tín bât lập 16
2. Kính sự nhi tín, tiết dụng nhi ái nhân, sử dân dĩ thời 21
3. Dĩ đức thi chính 26
4. Hành lục lộ, trừ thất tệ 30
5. Đắc nhân tài giả đắc thiên hạ 35
6. Cử trực thố chư uổng, tắc dân phục 39
7. Sở nhân, do sở khí dã 44
8. Thị kỳ sở dĩ, quan kỳ sở do, sát kỳ sở an 49
9. Đạo chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ 53
10. Dĩ hiếu lâm thiên hạ tắc dân hưng ư nhân 60
11. Danh chính tắc ngôn thuận, ngôn thuận tắc sự thành 65
12. Tri thiên mệnh dĩ vi quân tử 72
13. Kỳ thân chính, bất lệnh nhi hành 77
14. Cư chi vô quyện, hành chi dĩ trung, chính tất cửu an 82
15. Tiên nan nhi hậu hoạch 87
16. Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lời kỳ khí 92
17. Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính 100
18. Quân sử thần dĩ lễ, thần sự quân dĩ trung 102
PHẦN II: NHẬP THẾ 107
19. Dĩ Đạo sự quân, bất khả tắc chỉ 107
20. Lê ngưu chi tử tuynh thả giác 115
21. Hữu hằng vi thành công chi bổn 120
22. Chí đương tồn cao viễn 124
23. Bang hữu đạo, nguy ngôn nguy hành; Bang vô đạo, nguy hành ngôn tôn 130
24. Nội ư ngôn nhi mẫn ư hành 134
25. Trí giả bất thất ngôn, ngôn tất hữu trúng 142
26. Phu nhân bất ngôn, ngôn bất hữu trúng 142
27. Nhất ngôn khã dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ táng bang 145
28. Dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức 150
29. Dụng chi tắc hành, xả chi tắc tàng 155
30. Kính kỳ sự nhi hậu kỳ thực 160
31. Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu 165
32. Trung cáo thiện đạo, bất khả tắc chỉ 169
33. Chúng khẩu nhất từ mạc manh tòng 173
34. Nhất trương nhất thỉ, văn cõ chi đạo 177
35. Dục tốc tắc bất đạt 181
36. Chu cấp bất tế phú 185
37. Trang kính nhật cường, an tứ nhật thâu 189
PHẦN III: TU THÂN 193
38. Quân tử ưu đạo bất ưu bần 196
39. Phú quý tu thủ chi hữu đạo 202
40. Bản lập nhi đạo sinh 206
41. Đức giả, tài chi chủ 209
42. Độ đức bất lượng lực 214
43. Chí ư lợi lộc học giả chi đại hoạn 218
44. Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích 222
45. Tuế hàn nhân hậu tri tùng bách chi hậu điêu 225
46. Quá tắc vật đạn cải 229
47. Cận chu giả xích, cận mặc giả hắc 233
48. Quân tử khả khi, bất khả võng 236
49. Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân 241
50. Nhân chi giao, tín vi bản 245
51. Ngôn bất thủ cầu hợp, hành bất thủ cẩu dung 248
52. Tích thiện thành danh, tích ác diệt thân 251
PHẦN IV: TRỊ HỌC 257
53. Hữu giáo vô loại 259
54. Nhân tài thi giáo 264
55. Tuân tuân nhiên thiện dụ 268
56. Bất phẫn bất khải, bất phỉ bất phát 272
57. Học tư tương kiêm 276
58. Mẫn nhi hiếu học, bất sỉ hạ vấn 280
59. Học vô thường sư 282
60. Mặc nhi thức chi 286
61. Bác văn đa kiến, trạch thiện nhi tòng 288
62. Tiên cầu uyên bác, hậu thủ tinh thâm 291