Trung dung thuyết minh
Tác giả: Lý Minh Tuấn
Ký hiệu tác giả: LY-T
DDC: 181.112 - Triết học Khổng Tử
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001013
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 349
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010288
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 349
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
TRUNG DUNG THUYẾT MINH 3
Chương I 16
Chương V 52
Chương X 73
Chương XV 106
Chương XX 150
Đoạn 4 177
Đoạn 5 180
Chương XXI 188
Chương XXV 223
Chương XXX 280
Chương XXXIII 299
Phụ lục I: Tìm hiểu bài thơ Vịnh Tam Tài 316
Phụ lục II: Hai nẻo đường Nội Ngoại cảu Đạo Trung - Dung 329
Phụ lục III: Chữ Kiến tính cũa là Suất tính 340
Các sách tham khảo 349