Khổng Học Đăng
Tác giả: Phan Bội Châu
Ký hiệu tác giả: PH-C
DDC: 181.112 - Triết học Khổng Tử
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005178
Nhà xuất bản: Khai Trí
Năm xuất bản: 1973
Khổ sách: 21
Số trang: 794
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010238
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 941
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010239
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 941
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nhà xuất bản 5
Phàm lệ 9
KHỔNG HỌC ĐĂNG THƯỢNG THIÊN 11
Chương I: Khổng Tử lược truyện  11
Chương II: Lí luận và sự thực thuộc về chữ “Học” của Đức Khổng Tử  19
Chương III: Kể cho kĩ những tầng thứ công việc học  23
Chương IV: Bàn về chữ “chí” 27
Chương V: Chữ “Nhân” ở trong Khổng học 34
Chương VI: Các bộ phận và các chi tiết ở trong chữ “Nhân”  43
Chương VII: Phản diện với phụ diện chữ “Nhân” ở trong Khổng học  51
Chương VIII: Nhân với Trí, Dũng 62
Chương IX: Công dụng đức “Nhân” chứng nghiệm vào việc người đời xưa  68
Chương X: Kết luận chữ “Nhân”  73
Chương XI: Lối chính giáo của Khổng học  76
Chương XII: Đạo thiệp thế quan nhân ở trong Khổng học  109
Chương XIII: Phương pháp “biện biệt” quân tử với tiểu nhân  144
Chương XIV: Luân lí ở trong Khổng học  153
Chương XV: Quy kết ở công học vấn  168
Chương XVI: Bàn về phương pháp thuộc về “Tìm thầy kén bạn” 196
Chương XVII: Cách dạy người của đức Khổng Tử 203
Chương XVIII: Tổng kết luận 220
KHỔNG HỌC ĐĂNG THƯỢNG - BỒ LỤC 230
KHỔNG HỌC ĐĂNG TRUNG THIÊN 238
Chương I: Đích phái của Khổng học 238
Chương II: Dịch riêng toàn pho sách “Đại học" 245
Chương III: Thích nghĩa tam cương lính ở kinh văn 260
Chương IV: Thi vân 264
Chương V: Tử viết thích tụng ngỏ do nhân ngã, tất giã, sử vô tụng hồ, vô tình giả bất đức tận kỳ từ, đại uý dân, chí, thử vị tri bản, thử vị tri chi giã  
Chương VI: Thành ý chánh tâm 269
Chương VII: Chánh tâm tu thân  
Chương VIII: Tu thân tề gia 278
Chương IX: Tề gia trị quốc 281
Chương X: Trị quốc bình thiên hạ 288
TRUNG DUNG CHÍNH VĂN TRÍCH DỊCH 310
Chương I: Tử tư lược chuyện 310
KHỔNG HỌC ĐĂNG  QUYỂN II: KHỔNG HỌC ĐĂNG THIÊN HẠ  
Chương I: Phái rất gần ở trong Khổng 408
Chương II: Tuân tử 655
Chương III: Khổng học viễn phái 665
Chương IV: Khổng học ở triều tống 683
Chương V: Khổng học phái ở đời Nam-Tống triều với triều Nguyên 707
Chương VI: Khổng học phái ở triều Minh 724
Chương VII: Khổng học phái ở thanh triều 736
Chương VIII: Khổng học phái ở cuối triều Thanh và bắt đầu vào dân - quốc 763
Mục lục 795