Dẫn vào Kinh Thánh nói chung
Tác giả: Wilfrip Harrington OP
Ký hiệu tác giả: HA-W
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000992
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 166
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000993
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 166
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000994
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 166
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000995
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 166
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I: Lời Chúa thành văn 5
I. Danh xưng 5
1. Tên theo hình thức 5
2. Tên theo nội dung: Bản giao ước 5
II. Các sách cấu thành nên Kinh thánh 5
1. Các sách xếp theo Do Thái 6
2. Cách xếp theo Công giáo 6
III. Kinh thánh hình thành 8
1. Cựu ước hình Kinh thánh  8
2. Tân ước hình thành 20
Chương II: Lời Thiên Chúa nói với loài người 24
I. Hai cách ngôi lời nhập thể 24
1. Nhập thể vào xác phàm 24
2. Nhập thể vào lời nhân loại 24
II. Một dân tộc viết lên lời Thiên Chúa nói với nhân loại 25
1. Cách diễn tả theo dân tộc Sê mít 25
2. Giá trị của cách diễn tả trên  
3. Đặc tính khoa thần học nơi Israen 27 
Chương III: Lời Chúa và lời được linh hứng 31 
I. Sự kiện linh hứng 31 
1. Chứng tích của Kinh Thánh  31 
2. Chứng tích của giáo phụ 33
3. Chứng tích của Giáo hội 33
II. Những ý kiến sai lạc về ơn linh hứng 34
1. Ý kiến không gán hay gán ít cho Thiên Chúa về quyền tác giả 34
2. Không gán hay gán ít Thánh trước quyền tác giả 35
III. Mặc khải và linh hứng 35
1. Tác động linh hứng theo Kinh Thánh 36
2. Tác động mặc khải trong Kinh Thánh 42
3. Cách mặc khải 49
4. Tương quan giữa linh hứng và mặc khải 49
Chương IV: Tâm lý của tác giả thụ hứng 51
I. Định nghĩa và cắt nghĩa 51
1. Văn kiện của giáo quyền 51
2. Cắt nghĩa 51
II. Phán đoán thực tiễn và phán đoán suy lý 52
1. Vai trò hai loại phán đoán khác nhau 52
2. Tương quan giữa hai loại phán đoán trong Kinh Thánh 54
III. Tác giả thụ hứng được thúc đẩy  như thế nào? 54
1. Vai trò dụng cụ của tác giả nhân loại 54
2. Cắt nghĩa theo triết học 58
3. Kiểu cắt nghĩa của Rahner 58
IV. Ngoại trương ơn linh hứng 60
1. Ơn linh hứng ảnh hưởng tới toàn diện lịch sử thánh 60
2. Ơn linh hứng ảnh hưởng tới toàn bộ của Kinh Thánh 61
3. Áp dụng cách loại suy 62
Chương V: Lời Chúa là Lời không sai lầm 64
I. Kinh Thánh không sai lầm theo nghĩa nào? 64
1. Phân biệt những quan điểm khác nhau nơi  một tác giả 64
2. Kinh Thánh không sai lầm ở chỗ nào? 64 
II. Chú ý của tác giả  66 
1. Mỗi tác giả có thể theo một quan điểm  66 
2. Kinh thánh không khẳng định vô điều kiện về tất cả  67 
3. Kinh thánh không trình bày tất cả như là những sự kiện phải tin  67 
III. Kinh thánh không sai lầm trong phạm vi khoa học lịch sử  68 
1. Trong phạm vi khoa học  68 
2. Trong phạm vi lịch sử  68 
IV. Những lối văn  70 
1. Những lối văn khác nhau nói chung  71 
2. Những lối văn trong Kinh thánh nói riêng  71 
Chương IV: Quy điển Lời Chúa  73 
I. Quy điển và tính quy điển  73 
1. Nghĩa chữ quy điển  73 
2. Tính quy điển và linh hướng  74 
II. Đệ nhị quy điển và ngoại thư  74 
III. Hình thành quy điển  76 
1. Lịch sử quy điển Cựu ước  76 
2. Lịch sử quy điển Tân ước 80
IV. Tiêu chuẩn nhận ra tính quy điển 85
1. Kitô tính 85
2. Tông đồ tính 85
3. Giáo hội tính 86
V. Phụ lục các bản sao Cum ran 86
1. Lịch sử khám  phá các bản sao Cum ran 86
2. Thư viện Cum ran 87
3. Phái Étxeeni tại Cum ran 91
Chương VII: Văn tự và bản sao Kinh thánh 94
I. Văn tự Kinh thánh 94
1. Híp ri ngữ 94
2. Tiếng A ram 95
3. Hy ngữ 96
II. Bản sao Kinh thánh chính văn 97
1. Bản sao Híp ri 97
2. Bản sao Tân ước 99
III. Hiện tình văn bản chính văn hy ngữ 105
1. Bốn  nhóm văn bản chính 105
2. Khuynh hướng mới phê bình văn bản 109
IV. Các bản sao dịch văn Kinh thánh 111
1. Dịch bản Hy ngữ LXX 111
2. Các bản dịch bản Hy ngữ khác 114
3. Các bản dịch cổ bằng tiếng Cận Đông khác 115
4. Các bản dịch La ngữ cổ 118
5. Các bản dịch phổ thông 120
6. Bản dịch Việt ngữ 125
Chương VIII: Những nghĩa trong Kinh thánh 126
1. Nghĩa thứ hai 127
2. Nghĩa đầy đủ và nghĩa tiên trưng 129
3. Điều kiện và tiêu chuẩn của các nghĩa thứ hai 133
4. Những nghĩa thứ hai và sự linh hứng 135
5. Ký chú về kết luận thần học và kích ứng 136
Chương IX: Khoa phê bình Kinh thánh 138
I. Phê bình bản văn 139
1. Phê bình ngôn từ 140
2. Phê bình ngoại 141
3. Phê bình nội 142
Ghi chú 143
II. Phê bình văn chương 144
1. Ngôn ngữ 144
2. Soạn thảo 145
3. Nguồn gốc của văn phẩm 147
III. Phê bình lịch sử 149
IV. Kinh thánh trong Giáo hội 153
1. Giáo hội và Kinh thánh 153 
2. Chú giải chính thức về Kinh thánh  155 
3. Các thông điệp về Kinh thánh 156
4. Ủy ban Kinh thánh 160
5. Hiến chế Dei Verbum 160
V. Kết luận 161