Lịch sử cứu độ và dẫn nhập Kinh Thánh
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Mai Văn Kính
Ký hiệu tác giả: MA-K
DDC: 220.09 - Địa lý, lịch sử, nhân vật trong Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009869
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 233
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009870
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 233
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009871
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 233
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0009872
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 233
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phi lộ 5
LỊCH SỬ CỨU ĐỘ 7
Chương 1: Khởi đầu sáng tạo 13
I. Nguồn gốc của vũ trụ và con người 13
Chương 2: Thời các Tổ phụ 17
I. Cuộc sống đời thường các tổ phụ 18
II. Nét độc đáo của Áp-ra-ham Đức tin 20
III. Con cháu Gia-cóp tại Ai-Cập 22
Chương 3: Mô-sê, người giải phóng 26
I. Thiên Chúa kêu gọi Mô-sê 27
II. Cuộc giải phóng vĩ đại 29
III. Giao ước tại Xi-nai 33
IV. Từ Xi-nai tiến về Đất hứa 34
Chương 4: Thời các Thủ lãnh và các Vua đầu tiên 37
I. Bối cảnh thời các Thủ Lãnh 37
II. Vài Thủ lãnh tiêu biểu 38
III. Các vua đầu tiên 40
Chương 5: Thời các Ngôn sứ 43
I. Ngôn sứ là ai, sứ vụ họ là gì? 44
II. Vài ngôn sứ tiêu biểu 46
Chương 6: Mong đợi Đấng Mê-si-a 51
I. Hoàn cảnh sau lưu đày 52
II. Hoàn cảnh tôn giáo 53
III. Thần học và khuynh hướng tôn giáo 56
IV. Giê-ru-sa-lem cuối thời Do-thái giáo 59
CUỘC ĐỜI ĐỨC GIÊ-SU 65
Chương 7: Giai đoạn 30 năm ẩn dật 67
I. Quê hương Đức Giêsu 67
II. Gia đình Chúa Giêsu 69
III. Thời thơ ấu của Đức Giêsu 69
IV. Cuộc đời Đức Giêsu tại Na-za-rét 70
Chương 8: Giai đoạn hoạt động công khai 72
I. Khởi đầu cuộc sống công khai 72
II. Thiết lập nền móng Nước Thiên Chúa 77
Chương 9: Đức Giêsu tới gần Giêrusalem 80
I. Đức Giêsu giảng dạy với các dụ ngôn 80
II. Những phép lạ Chúa Giêsu làm 83
III. Đặt niềm tin vào Đức Giêsu 84
IV. Những lời giảng dạy cuối cùng 86
Chương 10: Khổ nạn & Phục sinh 88
I. Cuộc khổ nạn của Đức Giêsu 88
II. Phục Sinh và lên trời 90
DẪN NHẬP THÁNH KINH 93
PHẦN I: HIỂU KINH THÁNH 97
Chương 1: Kinh thánh là gì? 98
I. Hiểu Thánh Kinh một cách chung 98
II. Hiểu Thánh Kinh theo số lượng 99
III. Thánh Kinh và Đức Giêsu Kitô 100
Chương 2: Thánh Kinh và lịch sử 105
I. Thánh Kinh trong dòng lịch sử 105
II. Mặc khải, linh hứng và quy điển 108
PHẨN II: DẪN VÀO CỰU ƯỚC 113
Chương 3: Bộ Ngũ Thư 116
I. Sách Sáng thế 119
II. Sách Xuất hành 122
III. Sách Lê-vi 127
IV. Sách Dân số 129
V. Sách Đệ nhị luật 132
Chương 4: Các sách lịch sử 135
I. Sách Giô-suê 135
II. Sách Các Thủ Lãnh 137
III. Sách 1-2 Sa-mu-en 139
IV. Sách 1-2 Các Vua 140
Chương 5: Các sách Ngôn sứ 142
A. CÁC ĐẠI NGÔN SỨ 144
I. Sách ngôn sứ l-sai-a 145
II. Sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a 147
III. Sách Ê-dê-ki-en 150
IV. Sách ngôn sứ Đa-ni-en 152
B. CÁC NGÔN SỨ NHỎ 154
I. Sách ngôn sứ A-mốt 155
II. Sách ngôn sứ Hô-sê 157
III. Sách ngôn sứ Mi-kha 158
IV. Sách ngôn sứ Giô-na 159
Chương 6: Các sách Giáo huấn 162
I. Sách Gióp 163
II. Sách Châm ngôn 165
III. Sách Giảng viên 167
IV. Sách Khôn Ngoan 169
V. Các Thánh vịnh 170
PHẦN III: CÁC SÁCH TÂN ƯỚC 175
Chương 7: Các Tin mừng 177
I. Tin mừng theo thánh Mát-thêu 178
II. Tin mừng theo thánh Mác-cô 183
III.Tin mừng theo thánh Lu-ca 187
IV. Tin mừng theo thánh Gio-an 190
Chương 8: Các sách Công vụ Tông đồ 195
I. Tác giả, cộng đoàn và thời gian viết 195
II. Đề nghị một cấu trúc 196
Chương 9: Các thư Phao-lô 198
I. Khái quát về con người và các thư Phao-lô 198
II. Vài tư tưởng chính nơi các thư Phaolô 201
III.Vài thư tiêu biểu 204
Chương 10: Các thư chung 213
I. Thư thánh Gia-cô-bê Tông đồ 213
II. Thư 1 và 2 Phê-rô Tông đồ 216
III. Thư 1+2+3 thánh Gio-an Tông đồ 218
Chương 11: Sách Khải huyền 220
I. Tác giả và hoàn cảnh 220
II. Đề nghị một cấu trúc 221
III. Vài tư tưởng chính 221
SÁCH THAM KHẢO 226