Đường vào Kinh Thánh
Tác giả: Rev. Dominic Nguyễn Phúc Thuần, SSS
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006043
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 279
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006044
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 279
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006045
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 279
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006046
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 279
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nội dung 1
Lời mở đầu 7
PHẦN I: ĐẠI CƯƠNG VỀ THÁNH KINH 7
Chương I: Những khái niệm về Kinh Thánh 11
1. Khái niệm về Mạc khải 11
2. Cách thức mạc khải 12
3. Phân loại mạc khải 14
4. Mạc khải và tôn giáo 15
5. Các nguồn mạc khải 15
Chương II: Đại cương về Kinh Thánh 17
1. Định nghĩa và cấu tạo Kinh Thánh 17
2. Giao ước 17
3. Các sách Cựu Ước 19
4. Các sách Tân Ước 21
5. Các nguồn tài liệu cấu tạo nên Cựu Ước 23
6. Những vấn liên quan đến việc chép Kinh Thánh 31
7. Vấn đề Kinh bộ 33
8. Ơn linh hứng 39
Chương III: Những vấn đề thông dụng 41
1. Vấn đề sai lầm trong Kinh Thánh 41
2. Kinh Thánh và khoa học 44
3. Câu chuyện sáng tạo 46
4. Thuyết đa nguyên và tội nguyên tổ 48
5. Quan niệm về vũ trụ của Kinh Thánh 51
6. Kinh Thánh và thời gian 54
7. Những con số trong Kinh Thánh 57
Chương IV: Giải nghĩa Kinh Thánh 57
1. Khoa chú giải Kinh Thánh 58
2. Khảo sát bản văn 59
3. Các hình thức văn chương của Kinh Thánh 65
4. Tìm hiểu ý nghĩa của Kinh Thánh 68
5. Các loại nghĩa của Kinh Thánh 75
6. Những phương tiện giúp tìm hiểu Kinh Thánh 80
Chương V: Lịch sử về các thời của Kinh Thánh 80
1. Thời tiền sử 82
2. Thời các Tổ phụ 83
3. Môi-sê và biến cố xuất hành 87
4. Giô-suê 89
5. Thời kỳ Thẩm phán 89
6. Thời kỳ Vương quốc:  89
a. Thời kỳ Saolê; 89
b. Thời kỳ Đa vít 90
c. Salomôn 93
7. Vương quốc bị phân đôi 93
a. Vương quốc Ít-ra-en 95
b. Vương quốc Giu-đa 97
8. Cuộc lưu đày ở Ba-bi-lon 101
9. Công cuộc hồi hương 103
10. Nêhêmia và Ezra 104
11. Alexandrô và đế quốc Hy lạp 106
12. Cuộc khởi nghĩa của nhà Macabê 107
13. Chính quyền Rôma tại Palestin 109
14. Thời kỳ Chúa Giê-su 110
15. Thời kỳ trước cuộc nổi dạy của người Do thái 112
16. Cuộc nổi dạy của Do thái 113
17. Bản tóm lược lịch sử các thời của Kinh Thánh 116
Chương VI: Cảnh vực thời Chúa Giê-su 126
1. Đất Palestin 126
2. Tình hình chính trị 129
3. Các nhóm tôn giáo chính trị 131
4. Đền thờ và hội đường 135
5. Niên lịch và các ngày lễ nghỉ 139
PHẦN II: LỊCH SỬ ƠN CỨU ĐỘ  
Chương I: Giai đoạn chuẩn bì  
I. Tội lỗi, nguyên nhân phát sinh Ơn Cứu Độ 148
1. Công cuộc sáng tạo 148
2. Thử thách và sa ngã 149
3. Tội lỗi bành trướng 149
4. Hình phạt và tội lỗi 149
5. Lời hứa ban ơn cứu độ 150
II. Công cuộc chuẩn bị 151
1. Tuyển chọn dân riêng 151
2. Xuất hành và giao ước Sinai 153
3. Cuộc hành trình trong sa mạc 155
4. Thời kỳ vương quốc 157
5. Thời kỳ các ngôn sứ trước lưu đày 161
6. Các ngôn sứ trong thời lưu đày 168
7. Thời kỳ sau hồi hương 171
8. Hoàn cảnh lịch sử trước khi Chúa Kitô ra đời 176
Chương II: Giai đoạn thực hiện ơn cứu độ 181
I. Chúa Kitô thực hiện Ơn Cứu Độ 181
1. Chúa Cứu Thế ra đời 181
2. Cuộc đời thơ ấu và ẩn dật của Chúa Giê-su 184
3. Cuộc đời công khai 185
4. Cuộc Tử Nạn, Phục sinh và lên trời của Chúa Giê-su 187
5. Hoàn tất mọi hình bóng và lời tiên tri trong Cựu Ước 189
II. Tiếp tục công cuộc Cứu rỗi của Chúa Giê-su 195
1. Chúa Thánh Thần hướng dẫn Giáo hội 195
2. Giáo hội tiếp tục sứ mạng cứu rỗi của Chúa Kitô 196
III. Đời sống Kitô hữu 201
1. Chết cho tội lỗi 201
2. Sống theo Chúa Kitô 202
Chương III: Giai đoạn cánh chung 202
1. Tứ chung 204
2. Tận thế 205
PHẦN III: HỌC HỎI VÀ CẦU NGUYỆN THEO THÁNH KINH 210
Chương I: Học hỏi Thánh Kinh 210
I. Học hỏi cá nhân 210
1. Những yếu tố đại cương 210
2. Học hỏi Lời Chúa 212
a. Khảo sát một giai đoạn Phúc Âm 213
b. Khảo sát một Thánh Vịnh 217
II. Học hỏi theo nhóm 225
1. Cầu nguyện 225
2. Nghiên cứu riêng 226
3. Người hướng dẫn 226
4. Thời biểu cố đinh 226
Chương II: Cầu nguyện theo Thánh kinh  
1. Đọc kinh Thánh 229
2. Suy niệm 232
3. Tưởng tượng 235
4. Chiêm niệm 238
Kết luận 241
Phụ trương  
Những đoạn Thánh kinh liên hệ với lịch sử Ơn Cứu Độ 245