De peccato originali et de gratia de Verbo Incarnato et redemptore de B. Virgine Maria Deipara
Tác giả: A.R.P. Eduardo Hugon, OP
Ký hiệu tác giả: HU-E
DDC: 234 - Ơn cứu độ và ân sủng
Ngôn ngữ: La tinh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011072
Nhà xuất bản: Sumptibus P. Lethielleux
Năm xuất bản: 1935
Khổ sách: 21
Số trang: 832
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đã đặt mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích