Những quy tắc chung để thực hiện một bài nghiên cứu
Tác giả: Lm. Đa Minh Trần Ngọc Đăng
Ký hiệu tác giả: TR-D
DDC: 371.3 - Phương pháp giảng dạy và học tập
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009948
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 16
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009949
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 16
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010498
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 16
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
A. Cách thực hiện một bài nghiên cứu 3
B. Cách ghi các cước chú 4
I. Cách trích dẫn một cuốn sách 4
II. Cách trích dẫn một công trình nghiên cứu tập thể 5
III. Cách trích dẫn một mục từ trong từ điển 6
IV. Cách trích dẫn một bài viết từ một tạp chí 6
V. Cách trích dẫn một văn kiện Tòa thánh 7
VI. Cách trích dẫn một văn kiện Giáo hội 8
VII. Cách trích dẫn một tác giả cổ xưa 8
VIII. Các ghi chú khác 8
C. Cách trích dẫn một tài liệu còn lưu văn khố mà chưa xuất bản 10
D. Cách liệt kê danh mục tài liệu nguồn và thư mục 11
E. Các chữ viết tắc và trích dẫn Kinh thánh 13
F. Vài quy tắc về bài luận 14
G. Luật vàng kết thúc 15