Ánh sáng thế gian
Phụ đề: Đức Giáo Hoàng, Giáo hội và những dấu chỉ thời đại
Tác giả: ĐGH. Benedicto XVI
Ký hiệu tác giả: BEN
DDC: 206.1 - Nhà lãnh đạo tôn giáo và công việc của họ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000724
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 267
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000725
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 267
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 7
PHẦN I: DẤU CHỈ THỜI ĐẠI 15
1. Giáo Hoàng chẳng phải là người tự trời rơi xuống 17
2. Tai tiếng vụ lợi dụng tình dục trẻ em 35
3. Nguyên nhân và cơ may của khủng hoảng 54
4. Tai họa địa cầu 63
5. Độc tài của người chủ nghĩa tương đối 72
6. Thời điểm trở về 85
PHẦN II: NHIỆM KỲ GIÁO HOÀNG 95
7. Habemus Papam chúng ta đã có Giáo Hoàng 97
8. Bước theo chân người đánh cá 110
9. Đại kết và đối thoại với Islam 118
10. Loan truyền 136
11. Tông du 147
12. Trường hợp Giám mục Wiliamson 157
PHẦN III: CHÚNG TA ĐI VỀ ĐÂU 169
13. Giáo hội, đức tin và xã hội 171
14. Bế tắc cải cách 182
15. Đổi mới ra sao? 195
16. Đức Maria và thông điệp Fatima 204
17. Chúa Giêsu Ktitô trở lại 209
18. Về những cái sau hết 222
PHỤ LỤC 231
Lỗi phạm nặng nề tới các trẻ không được ai bảo về 233
Đức tin và bạo lực 236
Bệnh Aids va nhân bản hóa tính dục 237
Giáo Hoàng Bênêđitô XVI 239
Lý lịch và niên sử ngắn về nhiệm kỳ Giáo Hoàng 239
Tiểu sử cho đến lúc làm Giáo Hoàng 239
Niên sử ngắn về nhiệm kỳ Giáo Hoàng 245