Cánh chung học
Phụ đề: Một suy tư thần học về niềm hy vọng Kitô giáo
Tác giả: Lm. Phaolô Vũ Chí Hỷ, SSS
Ký hiệu tác giả: VU-H
DDC: 236 - Cánh chung học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006056
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 72
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0006057
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 72
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006058
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 72
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006059
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 72
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích