Chết và sự sống đời sau
Phụ đề: Tìm hiểu cánnh chung Kitô giáo
Tác giả: ĐGH. Benedicto XVI
Ký hiệu tác giả: BEN
Dịch giả: Phạm Hồng Lam
DDC: 236 - Cánh chung học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015504
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 367
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015593
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 367
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015594
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 367
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa của Giáo tông Biển Đức XVI cho lần xuất bản mới 9
Lời tựa cho lần xuất bản đầu 15
PHẦN DẪN NHẬP  
CHƯƠNG I: VỊ TRÍ CỦA VẤN ĐỀ 19
Vấn đề Cánh Chung trong hoàn cảnh hiện nay 19
Những điều kiện lịch sử của tình trạng hiện nay 23
PHẦN MỘT: VẤN ĐỀ CÁNH CHUNG CŨNG LÀ VẤN ĐỀ CĂN TÍNH CỦA KITÔ GIÁO  
CHƯƠNG II: VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC DIỄN GIẢI KINH THÁNH 37
Về phương pháp 37
Ý nghĩa lời loan báo của Đức Giêsu về Nước Thiên Chúa 43
Vấn đề chờ Tận Thế 56
CHƯƠNG III: LỜI VÀ THỰC TẠI TRONG NHÃN QUAN NGÀY NAY 69
NHỮNG MÔ HÌNH GIẢI ĐÁP 70
Karl Barth 70
Rudolf Bultmann 72
Oscar Cullmann 74
C.H. Dodd 79
Thần Học Hi Vọng - Thần Học Chính Trị 81
Tổng kết tạm thời 85
PHẦN HAI: CHẾT VÀ BẤT TỬ CHIỀU KÍCH CÁ NHÂN CỦA CÁNH CHUNG  
CHƯƠNG IV: THẦN HỌC SỰ CHẾT 95
Đặt vấn đề 95
Những nhận định liên quan đến vấn đề trong lịch sử tư tưởng  99
Quan điểm thắng thế hiện nay 99
Thử xét lại vấn đề 102
Diễn tiến của vấn đề trong Kinh Thánh 108
Trong Cựu Ước 108
Ý nghĩa của Chết và Sống trong Tân Ước 121
Những hệ quả luân lý Kitô giáo đối với sự chết 132
Chấp nhận toàn bộ cuộc sống 132
Ý nghĩa của đau khổ 132
CHƯƠNG V: HỒN BẤT TỬ VÀ XÁC SỐNG LẠI 135
Đặt vấn đề 135
Dữ kiện Kinh Thánh 145
Kẻ chết sống lại 145
"Tình trạng chuyển tiếp" giữa chết và sống lại 153
Kết quả và hệ quả 165
Các tài liệu giáo huấn của Giáo hội 168
Những phát triển Thần học 177
Gia sản của Cổ Thời 177
Khái niệm mới về Hồn 183
Tính cách đối thoại của Bất Tử 188
Con người được tạo dựng hướng tới Bất tử 192
Tóm lược: Những điểm chính của đức tin kitô giáo về sự sống đời đời 196
PHẦN BA: ĐỜI SAU  
CHƯƠNG VI: KẺ CHẾT SỐNG LẠI VÀ CUỘC TÁI LÂM CỦA ĐỨC KITÔ 205
"KẺ CHẾT SỐNG LẠI " NGHĨA LÀ GÌ? 205
Vị trí của vấn đề 205
Các dữ liệu của truyền thống 209
a. Tân Ước 209
b. "Xác thịt sống lại" được hiểu như thế nào trong ba thế kỉ đầu 213
c. Cuộc tranh luận về sự sống lại của thể xác trong lịch sử thần học 219
"Sống lại vào ngày sau hết" nghĩa là gì? 225
Về tính thể xác của sống lại 237
Đức Kitô tái lâm và toà phán xét 242
Các dữ kiện Kinh Thánh 242
Lượng giá thần học 259
CHƯƠNG VII: ĐỊA NGỤC, LUYỆN NGỤC, TRỜI 265
Địa ngục 265
Luyện ngục 270
Vấn đề các dữ kiện lịch sử 270
Những gì còn lại trong giáo huấn về Luyện Ngục 282
Trời 288
Phụ trương  
Lời bạt cho lần xuất bản thứ 6 295
Những tranh luận về Sống lại và bất tử 297
Để mở rộng phạm vi đề tài cánh chung 314
Giữa chết và sống lại những suy tư bổ sung về vấn đề "Tình trạng chuyển tiếp" 321
Hậu trường của những tranh luận hiện tại 326
Nội dung và khó khăn của những nỗ lực giải thích mới 332
Những đường hướng căn bản cho một đồng thuận mới 337
Bảng chữ tắt các sách Kinh Thánh 345
Mục lục các tên gọi 347
Ghi chú thêm của người dịch 352
Sách tham khảo 353
Một số tài liệu tham khảo viết tắt khác 366