In qua notiones omnes ad sacros ritus spectantes
Tác giả: A. R. Patre Aloysio, M. A. Carpo
Ký hiệu tác giả: AL-A
DDC: 264 - Thờ phượng công cộng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016138
Nhà xuất bản: Bononiae
Khổ sách: 21
Số trang: 749
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích