Hồng ân huấn giáo
Phụ đề: Lớn lên trong Chúa Thánh Thần
Tác giả: Toà Giám Mục Xuân Lộc
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 268.6 - Phương pháp dạy Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015324
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 744
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 5
PHẦN MỘT: GIÁO ÁN  
Bài mở đầu: Em lớn khôn 9
Bài 1. Thiên Chúa sáng tạo và quan phòng (tiết 1) 16
Bài 1. Thiên Chúa sáng tạo và quan phòng (tiết 2) 21
Bài 2. Thiên Chúa tạo dựng con người 26
Bài 3. Sa ngã (tiết 1) 32
Bài 3. Sa ngã (tiết 2) 37
Bài 4. Con Thiên Chúa làm người (tiết 1) 42
Bài 4. Con Thiên Chúa làm người (tiết 2) 49
Bài 5. Cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu (tiết 1) 54
Bài 5. Cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu (tiết 2) 61
Bài 6. Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu (tiết 1) 68
Bài 6. Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu (tiết 2) 77
Bài 7. Chúa Giêsu sống lại và lên trời (tiết 1) 82
Bài 7. Chúa Giêsu sống lại và lên trời (tiết 2) 88
Bài 8. Chúa Giêsu sẽ đến phán xét (tiết 1) 95
Bài 8. Chúa Giêsu sẽ đến phán xét (tiết 2) 100
Bài 9. Chúa Thánh Thần (tiết 1) 106
Bài 9. Chúa Thánh Thần (tiết 2) 114
Bài 9. Chúa Thánh Thần (tiết 3) 121
Bài 10. Thiên Chúa Ba Ngôi (tiết 1) 128
Bài 10. Thiên Chúa Ba Ngôi (tiết 2) 135
Bài 11. Hội Thánh trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa (tiết 1) 140
Bài 11. Hội Thánh trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa (tiết 2) 146
Bài 12. Đặc tính của Hội Thánh (tiết 1) 151
Bài 12. Đặc tính của Hội Thánh (tiết 2) 160
Bài 13. Tổ chức Hội Thánh (tiết 1) 169
Bài 13. Tổ chức Hội Thánh (tiết 2) 175
Bài 13. Tổ chức Hội Thánh (tiết 3) 181
Bài 14. Hiệp thông giữa các Thánh 187
Bài 15. Đức Maria : mẹ Chúa Giêsu và mẹ Hội Thánh (tiết 1) 196
Bài 15. Đức Maria : mẹ Chúa Giêsu và mẹ Hội Thánh (tiết 2) 205
Bài 16. Ơn phục sinh và đời sống vĩnh cửu (tiết 1) 211
Bài 16. Ơn phục sinh và đời sống vĩnh cửu (tiết 2) 217
Bài 17. Tự do của con người 222
Bài 18. Nhân đức (tiết 1) : Nhân đức nhân bản 232
Bài 18. Nhân đức (tiết 2) : Nhân đức đối thần 244
Bài 19. Tội lỗi (tiết 1) 253
Bài 19. Tội lỗi (tiết 2) 261
Bài 20. Ơn Chúa (tiết 1) 266
Bài 20. Ơn Chúa (tiết 2) 273
Bài 21. Điều răn 1: Thờ phượng và kính mến TC (tiết 1) 279
Bài 21. Điều răn 1: Thờ phượng và kính mến TC (tiết 2) 285
Bài 22. Điều răn 2: Tôn kính danh TC (tiết 1) 291
Bài 22. Điều răn 2: Tôn kính danh TC (tiết 2) 296
Bài 23. Điều răn 3: Thánh hóa ngày Chúa Nhật (tiết 1) 302
Bài 23. Điều răn 3: Thánh hóa ngày Chúa Nhật (tiết 2) 310
Bài 24. Điều răn 4: Thảo kính cha mẹ (tiết 1) 315
Bài 24. Điều răn 4: Thảo kính cha mẹ (tiết 2) 322
Bài 25. Điều răn 5: Tôn trọng sự sống (tiết 1) 332
Bài 25. Điều răn 5: Tôn trọng sự sống (tiết 2) 338
Bài 25. Điều răn 5: Tôn trọng sự sống (tiết 3) 343
Bài 26. Điều răn 6 và 9 : Sống trong sạch 348
Bài 27. Điều răn 7: Giữ sự công bằng 355
Bài 28. Điều răn 8: Tôn trọng sự thật(tiết 1) 363
Bài 28. Điều răn 8: Tôn trọng sự thật(tiết 2) 370
Bài 29. Điều răn 10: Không tham lam của người (tiết 1) 377
Bài 29. Điều răn 10: Không tham lam của người (tiết 2) 383
Bài 30. Phụng vụ (tiết 1) 389
Bài 30. Phụng vụ (tiết 2) 395
Bài 31. Bí tích (tiết 1) 401
Bài 31. Bí tích (tiết 2) 407
Bài 32. Bí tích Xức dầu bệnh nhân 413
Bài 33. Ơn kêu gọi 420
Bài 34. Bí tích Truyền chức thánh (tiết 1) 430
Bài 34. Bí tích Truyền chức thánh (tiết 2) 439
Bài 35. Bí tích Hôn phối (tiết 1) 445
Bài 35. Bí tích Hôn phối (tiết 2) 451
Bài 36. Bí tích Thêm sức 457
Bài 37. Sống bí tích Thêm sức 468
Bài 38. Hoạt động tông đồ (tiết 1) 476
Bài 38. Hoạt động tông đồ (tiết 2) 482
Bài 39. Các phụ tích 489
Bài 40. Việc cầu nguyện 497
Bài 41. Đời sống cầu nguyện 506
PHẦN HAI: SINH HOẠT  
Bài mở đầu: Em lớn khôn 517
Bài 1. Thiên Chúa sáng tạo và quan phòng 521
Bài 2. Thiên Chúa tạo dựng con người 527
Bài 3. Sa ngã 530
Bài 4. Con Thiên Chúa làm người 534
Bài 5. Cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu 538
Bài 6. Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu  541
Bài 7. Chúa Giêsu sống lại và lên trời 545
Bài 8. Chúa Giêsu sẽ đến phán xét 549
Bài 9. Chúa Thánh Thần 552
Bài 10. Thiên Chúa Ba Ngôi 555
Bài 11. Hội Thánh trong chương trình Cứu độ của Thiên Chúa 558
Bài 12. Đặc tính của Hội Thánh 561
Bài 13. Tổ chức Hội Thánh 564
Bài 14. Hiệp thông giữa các Thánh 567
Bài 15. Đức Maria - mẹ Chúa Giêsu và mẹ Hội Thánh 569
Bài 16. Ơn phục sinh và đời sống vĩnh cửu 575
Bài 17. Tự do của con người 578
Bài 18. Nhân đức 582
Bài 19. Tội lỗi 586
Bài 20. Ơn Chúa 591
Bài 21. Điều răn 1: Thờ phượng và kính mến Chúa  594
Bài 22. Điều răn 2: Tôn kính danh Thiên Chúa 597
Bài 23. Điều răn 3: Thánh hóa ngày Chúa nhật 600
Bài 24. Điều răn 4: Thảo kính cha mẹ 603
Bài 25. Điều răn 5: Tôn trọng sự sống 607
Bài 26. Điều răn 6 và 9 : Sống trong sạch 610
Bài 27. Điều răn 7: Giữ sự công bằng 613
Bài 28. Điều răn 8: Tôn trọng sự thật 616
Bài 29. Điều răn 10: Không kham lam của người 619
Bài 30. Phụng vụ 623
Bài 31. Bí tích 625
Bài 32. Bí tích Xức dầu bệnh nhân 627
Bài 33. Ơn kêu gọi 632
Bài 34. Bí tích Truyền chức thánh 636
Bài 35. Bí tích Hôn phối 640
Bài 36. Bí tích Thêm sức 644
Bài 37. Sống bí tích Thêm sức 648
Bài 38. Hoạt động tông đồ 653
Bài 39. Các phụ tích 657
Bài 40. Việc cầu nguyện 660
Bài 41. Đời sống cầu nguyện 662
PHẦN BA: BÀI HÁT  
Bài mở đầu: Em tin rằng 667
Em rất ngoan 668
Bài 1. Con là người chi 669
          Người đã yêu thương anh 670
Bài 2. Vì yêu thương 671
          Trời ban cho 671
Bài 3. Luxiphe 672
          Xin lượng từ bi 673
Bài 4. Sức sống dồi dào  674
          Đố em 675
Bài 5. Hãy sống yêu thương 676
          Hòa đời thành niềm vui 677
Bài 6. Sống chứng nhân 678
          Chúa cứu chuộc 679
Bài 7. Chúa sống lại 680
          Loan tin phục sinh 681
Bài 8. Phán xét 682
          Những nén bạc 683
Bài 9. Đấng canh tân 684
          Cầu xin Thánh linh 685
Bài 10. Ba ngôi duy nhất 686
            Một Chúa Ba Ngôi 687
Bài 11. Hiên ngang 688
            Loan tin mừng 689
            Đường về nhà Cha  690
Bài 12. Hội Thánh của em 691
            Hiệp nhất 692
            Tình Chúa yêu thương 693
Bài 13. Đại diện của Chúa 694
            Lên đường 695
Bài 14. Trên từng cây số 696
            Năm châu yêu thương 697
Bài 15. Mẹ ơi 698
           Tiếng xin vâng 699
           Mẹ đầy ơn phúc 700
Bài 16. Chúa chịu khổ đau 701
            Giờ chết 702
            Sống lại 703
Bài 17. Người khôn 704
            Samuel 705
Bài 18. Xin đức tin cậy mến 706
            Rắn đồng 707
Bài 19. Mặc áo mới 708
            Người tôi yêu thích 709
Bài 20. Chúa bảo đảm 710
            Nén vàng Chúa trao 711
Bài 21. Chúa dạy em 712
            Thiên Chúa tối cao 713
Bài 22. Mỗi người là một món quà 714
           Gần chùa 715
Bài 23. Ngày Chúa nhật 3 716
            Đây là ngày 717
Bài 24. Yêu mến mẹ cha 718
            Múa cho mẹ xem 718
           Cá ươn 719
           Yêu má ba 719
Bài 25. Hồng ân sự sống 720
            Em đâu có sợ 720
Bài 26. Chúa nói trong lòng ta 721
            Tám mối phúc 721
Bài 27. Đường lối Chúa 722
            Dựng xây thế giới 722
Bài 28. Thật thà trong sạch 723
            Có có… Không không 723
Bài 29. Chặt phứt tay đi 724
            Nghèo mà ham 724
Bài 30. Ngày Chúa nhật 2 725
Bài 31. Nguồn ơn bí tích 726
            Dòng suối ơn thiêng 727
Bài 32. Linh dược 728
            Cầu cho bệnh nhân 729
Bài 33. Cuộc đời có em 730
             Hãy theo ta 731
Bài 34. Người mục tử 732
            Quyền linh mục 733
Bài 35. Từ đầu 734
Bài 36. Xin làm đầy tớ 735
            Khi chịu bí tích Thêm sức 736
Bài 37. Hãy lãnh nhận 737
            Chứng tá Tin Mừng 738
Bài 38. Vào đời 739
            Loan báo Tin Mừng 740
Bài 40. Chúc tụng Chúa đi 741
            Cầu nguyện 742
Bài 41. Lời nguyện rừng sâu 743
            Vững tin 744
MỤC LỤC 745