Nối lửa cho đời. Tập 1 - Bài hát
Tác giả: Lm. Lê Quang Uy
Ký hiệu tác giả: LE-U
DDC: 268.6 - Phương pháp dạy Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Tập I
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001202
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 223
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích