Nối lửa cho đời. Kỹ năng sinh hoạt
Tác giả: Lm. Lê Quang Uy
Ký hiệu tác giả: LE-U
DDC: 268.6 - Phương pháp dạy Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Tập C
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000402
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 181
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001193
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 181
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
BÀI 1: KỸ NĂNG LÀM XƯỚNG NGÔN VIÊN (SPEAKER) 5
I.Dẫn nhập 5
II.Vai trò của một xướng ngôn viên 6
III.Nhiệm vụ của một xướng ngôn viên 8
IV.Tiêu chuẩn và năng lực của xướng ngôn viên 9
V.Phong cách và trang phục của xướng ngôn viên 11
VI.Viết thuyết minh 12
BÀI 2: KỸ NĂNG TẬP MỘT BÀI HÁT SINH HOẠT 15
I.Bài hát tong sinh hoạt 15
II.Chọn bài hát sinh hoạt 16
III.Cách thức tập hát sinh hoạt 17
IV.Cách thức giữ nhịp 18
V.Kết luận 19
BÀI 3: KỸ NĂNG SÁNG TÁC CỬ ĐIỆU MỘT BÀI HÁT SINH HOẠT 21
I.Phân loại và nhận định 21
II.Định nghĩa bài hát có cử điệu 23
III.Giá trị của cử điệu 23
IV.Chuẩn bị cho một bài hát có cử điệu 24
V.Diễn xuất các cử điệu 25
VI.Hiệu quả của bài hát có cử điệu 26
BÀI 4: KỸ NĂNG SÁNG TÁC VÀ HÒ VỚI THƠ LỤC BÁT 27
I.Dẫn nhập 27
II.Luật thơ lục bát 27
III.Các công thức hò 29
IV.Lưu ý 32
BÀI 5: NGHỆ THUẬT KHỞI ĐẦU CÂU CHUYỆN VÀ KẾT BẠN (SOFTEN) 33
I.Dẫn nhập 33
II.Phân tích 33
III.Kết luận 36
BÀI 6: KỸ NĂNG LÀM PANÔ CHẠY VÀ BÁO CHẠY 37
I.Mục đích 37
II.Yêu cầu 37
III.Thực hiện 38
IV.Hiệu quả 42
BÀI 7: KỸ NĂNG LÀM CÁC TỜ BÌA MINH HỌA GIÁO LÝ VÀ LỜI CHÚA 51
I.Dẫn nhập 51
II.Vật liệu 51
III.Thực hiện 52
IV.Sử dụng 54
V.Dặn dò 54
VI.Các câu Lời Chúa gợi ý làm bìa minh họa 55
BÀI 8: PHƯƠNG PHÁP LẬP PHIẾU (FICHIER) 57
I.Dẫn nhập 57
II.Phân loại 57
III.Định nghĩa 58
IV.Ứng dụng 59
V.Dặn dò 63
VI.Thực tập 64
BÀI 9: PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG NÃO (BRAIN STORMING) 69
I.Dẫn nhập 69
II.Định nghĩa 70
III.Tiến hành 70
IV.Nhận xét 73
V.Thực tập 74
BÀI 10: PHƯƠNG PHÁP NHÓM ONG (BUZZ - GROUP) 77
I.Dẫn nhập 77
II.Định nghĩa 77
III.Tiến hành 79
IV.Các ứng dụng khác 80
BÀI 11: PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG XƯỞNG (SYSTÈME D'ATELIER) 83
I.Dẫn nhập 83
II.Định nghĩa 83
III.Hoạt động 84
IV.Ích lợi 86
V.Gợi ý về các xưởng và phân xưởng 86
VI.Ghi chú thêm 87
BÀI 12: TỔ CHỨC CÁC KỲ THI ĐỐ VUI GIÁO LÝ 89
I.Các dạng thi đố vui 89
II.Một chương trình gợi ý 90
III.Chuẩn bị và thiết trí 91
IV.Nhân sự tổ chức 93
V.Các dạng thi 94
BÀI 13: TỔ CHỨC MỘT ĐÊM LỬA TRẠI 143
I.Nguồn gốc lửa trại 143
II.Mục đích lửa trại 146
III.Tổ chức đêm lửa trại 148
IV.Chương trình lửa trại 154
V.Tinh thần lửa trại 162
VI.Một mẫu tổ chức đêm lửa trại 164