Châm ngôn và Khôn ngoan
Tác giả: Biển Đức Đỗ Quang Vinh
Ký hiệu tác giả: DO-V
DDC: 224 - Các sách Giáo huấn
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014794
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 218
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 11
Vào tập 13
Lời ngỏ 15
A. SÁCH CHÂM NGÔN  
Chương I: Đề tựa tổng quát 18
a. Người khôn ngoan xa lánh bạn xấu 19
b. Đức khôn ngoan kêu gọi người khờ dại 20
Chương 2: Những phúc lành do Khôn ngoan ban tặng 21
Chương 3: a. Thái độ với Đức Chúa 23
b. Niềm vui của người khôn ngoan 25
Chương 4: Để cho đức khôn ngoan hướng dẫn 27
Chương 5: Xa lánh người đàn bà trắc nết, sống chung thủy 30
Chương 6: a. Sự bảo lãnh thiếu không ngoan 32
b. Người biếng nhác và con kiến 33
c. Người xảo trá 34
d. Bảy điều Thiên Chúa ghê tởm 34
e. Cha tiếp tục nhắn con 35
Chương 7: (câu 1-27) 37
Chương 8: a. Đức khôn ngoan tiếp tục kêu gọi 39
b. Đức khôn ngoan tự ca ngợi 41
c. Đức khôn ngoan trong côn trình sáng tạo 42
d. Lời kêu gọi khẩn thiết 43
Chương 9: a. Đức khôn ngoan tiếp tcuj kêu gọi 44
b. Chống hạng ngoan cố 44
c. Mụ khờ dại cũng lên tiếng mời mọc 45
Chương 10:  46
II. Bộ sưu tập thứ nhất, Các châm ngôn của vua San-môn 46
Chương 11 51
Chương 12 56
Chương 13 60
Chương 14 63
Chương 15 68
Chương 16 72
Chương 17 76
Chương 18 80
Chương 19 83
Chương 20 86
Chương 21 91
Chương 22 84
III. Sưu tập những lời của bậc khôn ngoan 96
Chương 23 98
Chương 24 98
IV. Sưu tập những lời khác của bậc khôn ngoan 104
Chương 25  
Bộ sưu tập thứ 2, các châm ngôn của San-môn 106
Chương 26 109
Chương 27 112
Chương 28 115
Chương 29 118
Chương 30  
VI. Lời của ông A-gua 121
VII. Châm ngôn có số 123
Chương 31  
VIII. Lời của Lơ muyên 125
IX. Người vợ đảm đang 126
B. SÁCH KHÔN NGOAN  
I. ĐỨC KHÔN NGOAN VÀ SỐ PHẬN CON NGƯỜI  
Tìm kiếm Thiên Chúa và tránh xa tội lỗi  
Chương 1 130
Chương 2 132
Chương 3 135
Chương 4 137
II. VUA SAN-MÔN VÀ VIỆC TÌM KIẾM ĐỨC KHÔN NGOAN  
Bậc vua chúa phải tìm kiếm đức khôn ngoan 140
Chương 6 140
Chương 7 143
Vua San-môn cũng chỉ là phàm nhân 146
Chương 8 150
Chương 9: Lời cầu xin cho được khôn ngoan 153
III. ĐỨC KHÔN NGOAN HOẠT ĐỘNG TRONG LỊCH SỬ 155
Từ ông Adam tới ông Môsê  
Chương 11 159
Chương 12 162
Chương 13: Kết án ngẫu tượng 166
Chương 14 168
Chương 15: Ít-ra-en không thờ ngẫu tượng 172
Chương 16: Ví dụ thứ hai 175
Chương 17: Ví dụ thứ năm: Bóng tối và cột lửa 179
Chương 18 182
Chương 19: Ví dụ thứ bảy: Biển đỏ 186
Phụ chương: Suy niệm kinh lạy cha 191