Các sách Giáo huấn
Tác giả: Lm. Inhaxio Nguyễn Ngọc Rao, OP
Ký hiệu tác giả: NG-R
DDC: 224 - Các sách Giáo huấn
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003092
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 294
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005574
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 294
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005575
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 294
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN MỘT: TỔNG QUÁT 5
- Sách Gióp 19
- Sách Châm ngôn 28
- Sách Giảng Viên 34
- Sách Diễm Ca 46
- Sách Khôn Ngoan 51
- Sách Huấn Ca 59
PHẦN HAI: GIẢI THÍCH 66
- Sách Gióp 67
- Sách Châm Ngôn 160
- Sách Giảng Viên 191
- Sách Diễm Ca 226
- Sách Khôn Ngoan 246
- Sách Huấn Ca 262