La Sainte Bilble
Phụ đề: Proverbes - Ecclésiaste - Cantique des Cantiques - Sagesse - Ecclésiastique
Tác giả: Louis PIROT, Albert Clamer
Ký hiệu tác giả: PI-L
DDC: 224 - Các sách Giáo huấn
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập - số: T6
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003951
Nhà xuất bản: Letouzey et Ané, Paris VI
Năm xuất bản: 1946
Khổ sách: 22
Số trang: 849
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003953
Nhà xuất bản: Letouzey et Ané, Paris VI
Năm xuất bản: 1941
Khổ sách: 22
Số trang: 855
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003963
Nhà xuất bản: Letouzey et Ané, Paris VI
Năm xuất bản: 1946
Khổ sách: 22
Số trang: 855
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích